Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Quốc phòng - An ninh

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Cập nhật 18:04 10-03-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/3, Thành ủy TPHCM tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 10 năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28 và các văn bản của Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, thế trận lòng dân vững chắc.

Những năm tới, Thành ủy TPHCM đặt mục tiêu sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy đảng các cấp, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền thành phố; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Hữu Tân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo