Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước

Cập nhật 18:46 20-04-2024

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM trích tổng hợp nội dung chủ đề “Bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước” trong cuốn sách này, giới thiệu đến bạn đọc.

Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo