Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023

Bài 1:

Những kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái của các cấp ủy, tổ chức Đảng

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian qua, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TPHCM nói chung, hoạt động kiểm tra, giám sát của ngành kiểm tra nói riêng, đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nhiều giải pháp phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM và Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ Thành phố luôn xác định việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ quan trọng lâu dài của cả hệ thống chính trị. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy nhiều giải pháp để phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kịp thời xây dựng, ban hành văn bản để cụ thể hóa các văn bản của Đảng, văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi, gắn với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đúng với quy định của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu, xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phù hợp với điều kiện đặc thù của Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, năm 2016, tham mưu xây dựng và triển khai, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU,về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên[1]. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTU,về hướng dẫn chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”[2] theo Đề án số 01-ĐA/TU, của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

Năm 2017, tham mưu xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TUvề quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước[3].

Năm 2021, trên cơ sở tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, của Ban Thường vụ Thành ủy và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, của Bộ Chính trị khóa XII, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU[4], để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đồng bộ kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đảm bảo không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức đảng và 41 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu: việc chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm trong công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm trái quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng vàquản lý, sử dụng tài chính; vi phạm đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm,... 

Thường xuyên việc công khai kết quả kiểm tra, giám sát

Một trong những kết quả quan trọng là Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã thực hiện thường xuyên việc công khai kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát huy tối đa hiệu quả trong việc giáo dục, phòng ngừa, răn đe, tạo đồng thuận và hiệu ứng tốt trong xã hội, không để thế lực thù địch lợi dụng thông tin đảng viên, tổ chức đảng vi phạm để xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng và Nhà nước.

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Cơ quan Kiểm tra Thành ủy. (Ảnh minh họa: nguồn Thanhuytphcm.vn) Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Cơ quan Kiểm tra Thành ủy. (Ảnh minh họa: nguồn Thanhuytphcm.vn)

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng như: các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cơ quan thanh tra, điều tra, tòa án, viện kiểm sát, các cơ quan quản lý Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội,... Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 16 quy chế phối hợp[5]. Trên cơ sở các quy định, quy chế, quy trình của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã nghiên cứu, vận dụng để ban hành các quy định, quy chế, quy trình phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quan tâm công tác xây dựng ngành, thực hiện việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức 17 các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Một trong những kinh nghiệm quan trọng là Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quan tâm thực hiện công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, Thành phố và của các đơn vị,… Qua đó, nhận diện những biểu hiện suy thoái mới về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhữngnội dung mới, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những giải pháp, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động xây dựng và ban hành sớm chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tập trung vào những nơi, những lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như: việc thực hiện quy chế làm việc và các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng; công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; việc thực hiện các chương trình, dự án; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, nhà đất công; việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp,… Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định hoặc đề xuất cấp ủy điều chuyển công tác đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có sai phạm, tiêu cực, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị mình quản lý hoặc phát hiện hành vi tham nhũng nhưng bao che, không xử lý hoặc xử lý không đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

-------------------

[1] Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29 tháng 02 năm 2016, của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

[2] Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTU[2], ngày 15 tháng 11 năm 2017, của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về hướng dẫn chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

[3] Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017, của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

[4] Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 10 tháng 6 năm 2021, của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

[5] Khối các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy: Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; Khối các ban cán sự đảng, đảng đoàn: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Khối các cơ quan, đơn vị thành phố: Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố; Khối các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy: Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Bộ đội biên phòng thành phố, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng thành phố.

100% các quận ủy, huyện ủy đã ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị như: ban tổ chức cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy, văn phòng cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, công an, quân sự, thanh tra Nhà nước, nội vụ, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân quận, huyện,… Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chủ động ký kết quy chế phối hợp với 24/24 ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo