Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Cập nhật 21:40 10-09-2022

“Đúng vai, thuộc bài” – một yêu cầu quan trọng của cán bộ, đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã nêu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu: “Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm”.

Cập nhật 10:10 27-08-2022

Kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Vì vậy, UBKT Quận ủy Quận 5 luôn xác định việc nghiên cứu, quán triệt để thực hiện tốt nhiệm vụ này có vai trò rất quan trọng đối với UBKT, cán bộ kiểm tra các cấp và đảng viên trong tình hình hiện nay.

Cập nhật 08:41 26-07-2022

Về một số hạn chế trong tổ chức và sinh hoạt đảng hiện nay

(Thanhuytphcm.vn) – Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022) đã nêu nhiều hạn chế trong công tác tổ chức và sinh hoạt đảng. Các đánh giá đều khá thẳng thắn, sát thực và phổ biến, thể hiện sự nhìn nhận không tránh né của Trung ương đối với vấn đề này. Chẳng hạn, đó là: “chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế”, “một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu”, “mô hình tổ chức một số loại hình tổ chức cơ sở đảng còn bất cập, chậm được kiện toàn, sắp xếp”, “một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”…

Cập nhật 20:03 28-06-2022

Suy nghĩ về công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, các cấp ủy đảng cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Cập nhật 20:53 11-05-2022

Vai trò của từng đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, ngày 10/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Phải xác định rõ tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng”. Từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…”.

Cập nhật 22:05 04-04-2022

Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó, có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Năm 2022 cũng là năm tổ chức đại hội đảng các chi bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chính vì vậy, các cấp ủy cần quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, gắn với việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố.

Cập nhật 21:18 13-03-2022

Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tham gia xây dựng đô thị thông minh

(Thanhuytphcm.vn) – Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu quan điểm: “Xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh, đa dạng về loại hình, có bản sắc đặc trưng về kiến trúc, văn hóa ở từng địa phương”. Đây thực sự là một định hướng lớn, phù hợp xu thế phát triển và có ý nghĩa gợi mở rất cao trong điều kiện của TPHCM.

Cập nhật 21:51 11-03-2022

Một cuộc sinh hoạt chi bộ thú vị về sự quyết tâm

(Thanhuytphcm.vn) - Trong một cuộc sinh hoạt chi bộ, ở phần sinh hoạt tư tưởng, một đồng chí đã trình bày bài viết về sự quyết tâm và rút ra một số liên hệ thực tế. Đồng chí chủ trì cho rằng, bài học về quyết tâm không phải là mới nhưng cũng không bao giờ cũ đối với mỗi người. Sau đó, đồng chí gợi ý nội dung thảo luận và đề nghị rút ra những vấn đề về sự quyết tâm có liên quan đến tập thể đơn vị và chi bộ, trong đó chú ý đến 3 khía cạnh: mục đích, giải pháp và động lực khi quyết tâm thực hiện điều gì đó.

Cập nhật 18:07 06-03-2022

Tháng Thanh niên 2022: Càng thiết thực càng ý nghĩa!

(Thanhuytphcm.vn) - Tháng Thanh niên 2022 đã chính thức bắt đầu tại TPHCM từ ngày 27/2 với nhiều hoạt động trong tháng 3 nhằm thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2022). Tháng Thanh niên năm nay có chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo" với nhiều phần việc để tuổi trẻ cùng tham gia thực hiện chủ đề năm của thành phố là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".

Cập nhật 11:51 06-03-2022

Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Đã thành nền nếp từ nhiều năm nay, trong quý I, các chi bộ triển khai việc đăng ký học tập và làm theo Bác để các đảng viên đề ra nội dung, mục tiêu phấn đấu học và làm theo trong năm, đồng thời, cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cập nhật 14:32 04-03-2022

Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) - Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM luôn quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào thành tựu chung của TP.

Cập nhật 13:05 30-01-2022

Đảng bộ Phường 28, quận Bình Thạnh

Nhiều mô hình hay trong phòng chống dịch và thực hiện chủ đề năm 2021

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Phường 28 là phường duy nhất trong tổng số 20 phường của quận Bình Thạnh còn sản xuất nông nghiệp. Đã từ lâu, Phường 28 nổi tiếng với các khu du lịch xanh Bình Quới 1, 2, 3. Hiện Phường có 3 khu phố, 34 tổ dân phố, 5.317 hộ dân với 13.545 người. Đảng bộ Phường 28 là một trong những đảng bộ cơ sở có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Cập nhật 15:38 28-01-2022

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đi cơ sở

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Ði cơ sở là một trong những phương thức làm việc của cấp ủy Đảng và là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết đối với cán bộ chuyên trách Đảng. Thông qua phương thức này để triển khai các chủ trương, kế hoạch hoạt động của cấp ủy cấp trên; nắm tình hình cơ sở; nắm tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của cấp ủy cơ sở, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối; hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở triển khai các mặt hoạt động; phát hiện và nhân rộng những cách làm mới, hiệu quả; giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

Cập nhật 21:11 23-01-2022

Tiếp tục nâng chất công tác dân vận trong điều kiện mới

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) – Dịch Covid-19 trong thời gian qua ở TPHCM đã để lại nhiều tổn thất nhưng qua đó cũng có nhiều điểm sáng. Trong đó, đã có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là ở cơ sở. Sự dũng cảm, trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, xung kích, hy sinh thầm lặng, quên mình của các lực lượng góp phần tích cực vào thành quả chung của công tác chống dịch đã được nhân dân ghi nhận và trân quý.

Cập nhật 11:17 23-01-2022

Đảng bộ huyện Củ Chi: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để phục vụ nhân dân tốt hơn

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi, đã có buổi thông tin về những vấn đề quan trọng của huyện vừa vượt qua giai đoạn quá nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, vững tin vào sự vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

Thông báo