Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024

Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 BCH Đảng bộ quận Gò vấp–khóa VIII

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp Hành Đảng bộ Quận – Khóa VIII đã họp vào ngày 07/7 và  buổi sáng ngày . Hội nghị đã nghiên cứu và thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp của 6 tháng cuối năm 2003.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận của Hội nghị và kết luận của     đồng chí Bí thư Quận ủy.

Hội nghị lần thứ  12 Ban Chấp hành Quận Đảng bộ quyết nghị  :

            I – Thông qua về cơ bản nội dung các báo cáo trong Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận. Giao cho Ban Thường vụ Quận ủy  tu chỉnh và ban hành văn bản chính thức của hội nghị :

-          Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội, An ninh –           Quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2003 .

-          Báo cáo công tác xây dựng Đảng công tác vận động quần chúng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2003 .

II – Giao cho Ban Thường vụ Quận ủy có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm sau :

1.       Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 12                 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận (Khóa VIII), cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cả năm 2003; tập trung cho chương trình : phòng chống tội phạm, ma túy; xóa hộ nghèo; phổ cập giáo dục bậc trung học …

2.       Tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo một không khí thi đua học tập, quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong xã hội .

3.       Tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII (2000 – 2005) .

4.       Kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của         Trung ương, Thành ủy và một số chỉ đạo Quận ủy .

III – Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, cấp ủy      cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể các cấp, các đơn vị chủ động đề ra kế hoạch chương trình công tác cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị để  tổ chức thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2003 của Đảng bộ Quận.

           

         Nơi nhận :                                                            T/M BCH ĐẢNG BỘ QUẬN

-          Thường trực Thành ủy                 Để                                           thư

-          Văn phòng Thành ủy                   b/c

-          TT. HĐND - UBND                

-          Các đ/c Quận ủy viên                   Để

-          Các Ban Đảng                              thực

-          Các cơ sở Đảng                            hiện                            

-          MTTQ và các đoàn thể Quận                                               

-          VPQU - VP UBND Quận.                                           Nguyễn Kim Thanh      

Lưu.

Thông báo