Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ quận Gò Vấp nhiệm kỳ VII (1996 – 2000)

Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII được đại hội bầu gồm 33 đ/c, trong đó Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đ/c. Trong nhiệm kỳ qua nhân sự BCH đã có thay đổi như sau:

- Thành phố điều động công tác gồm: 2 phó bí thư quận ủy (tháng 11.1996 và tháng 12.1999) và một đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách quân sự (năm 1998).

- Bổ sung Ban Thường vụ Quận ủy: 1 đ/c phụ trách quân sự.

- Kỷ luật: khai trừ Đảng 1 Ủy viên BCH

- Từ trần: 3 đ/c trong đó có 1 UVTV.

Đến nay, Ban Chấp hành quận Đảng bộ có 27 đ/c, trong đó Ban Thường vụ Quận ủy gồm 9 đ/c. Trong suốt nhiệm kỳ qua, tuy nhân sự trong BCH quận Đảng bộ có một số thay đổi, nhưng BCH đã tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VII đã đề ra. BCH quận Đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm về sự lãnh, chỉ đạo điều hành với những nội dung sau:

I. VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT BCH TRONG NHIỆM KỲ QUA:

Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và các nội dung chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội quận Đảng bộ lần VII trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền BCH quận Đảng bộ đã cụ thể hoá thành nghị quyết lãnh đạo hàng năm, bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 6 tháng, quí và căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy cùng với tình hình thực tiễn của Đảng bộ quận, BCH đã kịp thời xây dựng triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nên động lực thúc đẩy thực hiện có kết quả và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố xây dựng chính quyền…

Nhìn chung, các nghị quyết do BCH đề ra đã đánh giá đúng tình hình thực trạng của Quận và đưa ra các giải pháp, kế hoạch thực hiện để giải quyết các vấn đề cần tập trung, quan tâm của Đảng bộ và nhân dân. BCH đã lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và các ngành các cấp nỗ lực thực hiện, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Quận Đảng bộ lần VII đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Quận đã phát triển trên nhiều lãnh vực, như về kinh tế: xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đô thị hoá; về an ninh chính trị luôn được giữ vững; về công tác xây dựng Đảng; vận động quần chúng, có nhiều chuyển biến tích cực như trong báo cáo chính trị đã nêu. Từ đó đã khẳng định sự lãnh đạo của BCH trong thực hiện Nghị quyết đại hội là đúng mục tiêu, phương hướng, lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội quận Đảng bộ lần VII đã đề ra, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ Quận.

Những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết của BCH là:

- Các chỉ tiêu có nghị quyết đại hội đề ra chưa sát với thực tế như chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu, chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới nhưng BCH chưa tập trung và có biện pháp tích cực thực hiện để kết quả cao hơn.

- Đối với nghị quyết “tăng cường quản lý dân nhập cư và quản lý xây dựng” do triển khai và lãnh đạo thực hiện chưa tốt nên tình hình chung trong lĩnh vực này còn nhiều tồn tại như tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm đất công v.v… ảnh hưởng đến quy hoạch chung của quận.

- Trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội ở một số lĩnh vực như phát huy nội lực, xây dựng một số công trình trọng điểm như khu văn hoá, khu thương mại v.v… BCH chưa đề ra các giải pháp khả thi, tìm ra nguyên nhân, có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Trong công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội nhất là ma túy, Ban Thường vụ Quận ủy, BCH tuy có tăng cường sự lãnh đạo các ngành để giải quyết nhưng kết quả chưa cao. Cần phải có những biện pháp kiên quyết, huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ, của nhân dân để đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ma túy, đang diễn biến phức tạp.

- BCH chưa tập trung lãnh đạo để củng cố một vài cơ sở Đảng yếu kém, cũng như chưa phát huy hết vai trò tham mưu của các phòng ban chuyên môn cấp quận trong tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ Quận ủy để lãnh đạo điều hành công việc chung, để xảy ra một vài đơn vị kinh tế quốc doanh thua lỗ, hiệu quả kinh doanh kém làm ảnh hưởng đến dư luận chung của quận.

II. KIỂM ĐIỂM VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BCH:

1. Ưu điểm:

- Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội quận Đảng bộ và các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, từ đầu nhiệm kỳ, BCH đã đề ra quy chế làm việc, phân định rõ nhiệm vụ quyền hạn của tập thể và Ủy viên BCH, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy; phân công cụ thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên BCH phụ trách khối, lãnh vực công tác. Quy định sự lãnh đạo của BCH đối với HĐND – UBND, các ban Đảng, các cơ sở Đảng và Mặt trận đoàn thể. Quy định chế độ làm việc và phương pháp công tác của BCH.

- Trong nhiệm kỳ qua, BCH luôn giữ vững các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy sức mạnh của tập thể, chấp hành đúng quy chế đã đề ra. Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm.

- BCH luôn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo. Những vấn đề chưa thống nhất đều được trao đổi thẳng thắn, tranh luận để tìm ra những điểm chung. Mạnh dạn đấu tranh những biểu hiện tiêu cực. Từ đó tạo nên sức mạnh trong lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ.

- Phương pháp làm việc của BCH luôn được cải tiến theo chương trình kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phân công cán bộ chủ chốt gắn với cơ sở, đặc biệt là khối phường. Trong các công tác lớn đều có phân công một số đồng chí trong BCH trực tiếp phụ trách để lãnh đạo tổ chức thực hiện.

- Ban chấp hành lãnh đạo bằng nghị quyết, đồng thời chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của từng Ủy viên BCH ở đơn vị phụ trách.

2. Khuyết điểm:

- Trong vai trò lãnh đạo toàn diện của BCH, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai nhiều nghị quyết để lãnh đạo, tuy nhiên một vài chương trình, nghị quyết do chưa có biện pháp khả thi, chưa dành thời gian thỏa đáng để tập trung chỉ đạo nên kết quả chưa đạt được theo yêu cầu đã đề ra.

- Công tác kiểm tra, sơ tổng kết chưa duy trì thành nề nếp thường xuyên, chưa khắc phục được tình trạng hội họp quá nhiều.

Một vài ủy viên BCH tuy có nhiều cố gắng nỗ lực để lãnh đạo đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ nhưng việc đóng góp cho lãnh đạo chung của BCH còn hạn chế.

III. KIỂM ĐIỂM VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA BCH:

Trong nhiệm kỳ qua đa số ủy viên BCH luôn giữ vững quan điểm lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm túc cương lĩnh, điều lệ và nghị quyết của Đảng. Hầu hết đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tham gia góp ý vào nghị quyết hoạt động của BCH cũng như nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương mình công tác. Các đ/c ủy viên BCH đều có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, có tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, luôn nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ. Bản thân và gia đình các đ/c quận ủy viên đều nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn bó với quần chúng và địa phương nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua có 1 quận ủy viên bị kỷ luật do vi phạm pháp luật của Nhà nước.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Trên cơ sở kiểm điểm những mặt ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua BCH rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

  1. Sự đoàn kết thống nhất trong BCH, trong Ban Thường vụ, trong toàn Đảng bộ là yếu tố quyết định sự thành công của Đảng bộ. Đoàn kết trên cơ sở phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, chú trọng phát huy dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt Đảng.
  2. BCH phải nắm vững các chủ trương, quan điểm đường lối đổi mới của Đảng để đề ra những nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của quận, và tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện thì nghị quyết mới sớm trở thành hiện thực, đi vào cuộc sống của nhân dân.
  3. Phải tăng cường mở rộng dân chủ trong Đảng, lắng nghe ý kiến của cơ sở, tranh thủ sự đồng tình của các đ/c cách mạng lão thành và phát huy việc hiến kế, đóng góp của đảng viên, của nhân dân cho các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ.
  4. Phải sâu sát và tập trung cho cơ sở, xây dựng chi bộ khu phố vững mạnh là hạt nhân lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ở địa bàn dân cư, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo thiết thực những quyền lợi chính đáng của nhân dân lao động.

Trên đây là những nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH quận Đảng bộ nhiệm kỳ VII đã được hội nghị BCH góp ý và nhất trí thông qua trong kỳ họp ngày 15.11.2000. Xin được trình bày trước Đại hội quận Đảng bộ hôm nay.

BCH QUẬN ĐẢNG BỘ

Thông báo