Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Thu nhập tăng thêm năm 2024 theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND TPHCM tối đa là 1,5 lần

Các đại biểu quyết thông qua tờ trình.

(Thanhuytphcm.vn) - Tại kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách TPHCM năm 2024.

Theo đó, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, hơn 482.851 tỷ đồng, tăng 2,8% dự toán năm 2023 và tăng 9,92% so với ước thực hiện năm 2023; tổng thu ngân sách địa phương hơn 140.978,3 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương hơn 149.976,7 tỷ đồng…

HĐND TP yêu cầu tiếp tục đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm năm 2024 theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND TP, hệ số chi thu nhập tăng thêm để bố trí dự toán ngân sách năm 2024 tối đa là 1,5 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ, đối với các đối tượng có mức chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể được bố trí với mức chi tối đa là 3 triệu đồng/biên chế có mặt/tháng.

HĐND TP giao UBND TP căn cứ kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP; làm cơ sở để cân đối, xem xét, định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm. Bảo đảm sự thống nhất, phù hợp giữa kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; tuân thủ các quy định về nguyên tắc cân đối, quản lý ngân sách theo quy định.

Đồng thời, trong điều hành ngân sách Nhà nước năm 2024 phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; đảm bảo đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương; đảm bảo thực hiện vay và chi trả nợ gốc, lãi vay đến hạn. Phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả bố trí và sử dụng vốn đầu tư công. Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được giao và phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định.

Bên cạnh đó, đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát các chính sách nhiệm vụ trùng lắp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xử lý, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quản lý tài chính, ngân sách đã được thanh tra, kiểm toán kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực HĐND TP…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo