Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Hơn 800 cán bộ đảng viên dự Hội nghị quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 4/11, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hơn 800 cán bộ đảng viên.

Đến dự và giới thiệu tác phẩm có đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Bí Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Là.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Trong đó, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào; khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là yêu cầu các cấp ủy đảng phải thường xuyên triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và sinh viên với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt chỉ đạo tham gia Hội thi trực tuyến “Khát vọng tự cường” tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Đảng ủy Khối tổ chức; gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phải chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kim Hồng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo