Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Quyết định chuẩn y UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Kiểm tra quận Ủy quận Gò Vấp

- Căn cứ Điều 31 Chương VII của Điều lệ Đảng:

- Căn cứ kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của BCH Đảng bộ Gò Vấp ngày : kết quả bầu cử Phó Chủ nhiệm của UBKT quận ủy ngày :

Xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y kết quả bầu cử UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2000 – 2005 gồm các đồng chí sau đây:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Hà, Chủ nhiệm UBKT.
  2. Đ/c Lê Văn Ba, Chủ nhiệm UBKT.
  3. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên UBKT.
  4. Đ/c Cù Thị Hoa, Ủy viên UBKT.
  5. Đ/c Trần Thanh Tâm, Ủy viên UBKT.

Điều 2: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ban tổ chức Thành ủy, Quận ủy quận Gò Vấp và các đồng chí có tên thi hành quyết định này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

(Đã ký)

HOÀNG THỊ KHÁNH

Thông báo