Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ IX (2005–2010)

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, các nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, Ban chấp hành, Ban thường vụ (Quận uỷ) đã xây dựng nghị quyết, chương trình làm việc toàn khoá, quy chế làm việc, ban hành 2.537 văn bản có nội dung chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác trên các lĩnh vực kinh tế-văn hoá-xã hội, an ninh-quốc phòng, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội, Thành uỷ đã quyết định điều động 5 đồng chí uỷ viên ban chấp hành chuyển công tác khác (có 3 đ/c UVTV), quyết định bổ sung 7 đồng chí vào ban chấp hành (2 đồng chí vào ban thường vụ Quận uỷ), 2 đồng chí giữ nhiệm vụ phó bí thư Quận uỷ, hiện nay Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá IX có 35 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ quận kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội như sau:

ƯU ĐIỂM.

1/ Chỉ đạo thực hiện nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm.

Quận uỷ chấp hành và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, nhận thức đúng quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, chủ động, vận dụng sáng tạo các nghị quyết chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của quận, lãnh đạo thực hiện đạt hầu hết các mục tiêu tổng quát, mục tiêu của bốn chương trình trọng điểm, các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đại hội; tạo sự chuyển biến trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục; huy động mọi nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; cũng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

- Về kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch được cơ cấu kinh tế đúng hướng gắn với quy hoạch phát triển đô thị, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp bình quân trong 5 năm 2005–2010 tăng 7,01%, doanh thu thương mại-dich vụ tăng 19,37%; đã triển khai quy hoạch phát triển thương mại-dịch vụ, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; một số dự án trung tâm thương mại được đưa vào khai thác; thành lập các hợp tác xã đạt chỉ tiêu; hoàn thành việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm; thu ngân sách nhà nước hàng năm đều tăng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả tốt.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình quản lý và phát triển đô thị; triển khai các công trình, dự án trọng điểm về nhà ở, giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục-thể thao, trụ sở làm việc của các cơ quan đạt chỉ tiêu đề ra; điều chỉnh, triển khai thực hiện quy hoạch, các dự án trọng điểm, quy hoạch chi tiết tại một số phường và lộ giới, hẻm giới; cơ bản giải quyết việc bồi thường, tái định cư, cung cấp nước sạch cho các hộ dân; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đạt kết quả tốt.

- Quan tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu về văn hoá-xã hội; tập trung huy động cả hệ thống chính, chỉ đạo các giải pháp thực hiện quyết liệt để hoàn thành chương trình “Phổ cập giáo dục bậc trung học” trước hai năm so với chỉ tiêu nghị quyết; chăm lo tốt sự nghiệp giáo dục, dạy nghề, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên ở các cấp học, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho giáo viên, phát triển được mạng lưới trường lớp. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chương trình “Xoá đói giảm nghèo” theo nghị quyết, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, sức khoẻ nhân dân, các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, dân nghèo; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị đạt chỉ tiêu đề ra, nâng cao được ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh văn hoá.

- Giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng đạt yêu cầu và hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức trong nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề ra nhiều biện pháp ngăn chặn, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện mục tiêu 3 giảm, hàng năm kéo giảm được số vụ phạm pháp hình sự, tỉ lệ phá án đạt cao, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đạt được các chỉ tiêu theo nghị quyết; có nhiều biện pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, trật tự lòng lề đường.

- Lãnh đạo xây dựng, sắp xếp, nâng cao hiệu lực hoạt động của tổ chức, bộ máy chính quyền quận, phường đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của quận gắn với chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động theo hướng nâng cao tính minh bạch, công khai, đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ trên các lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực. Lãnh đạo tạo điều kiện phát huy hoạt động của các đại biểu hội đồng nhân dân quận, phường, thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và uỷ ban nhân dân các cấp; thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân đã chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ và xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận trong việc gặp gỡ, tiếp dân tại cơ sở. Thực hiện tốt Nghị quyết 49/NQ-TW của trung ương về công tác cải cách tư pháp, phối hợp, đảm bảo chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để lọt tội phạm, oan sai, cơ sở vật chất được quan tâm trang bị tốt.

- Đề ra nhiều biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ”, thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi bộ và năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ. Qua việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, các cấp uỷ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt, hoạt động của chi bộ và năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ góp phần xây cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo công tác đánh giá chất lượng cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện tốt, nền nếp, ngày càng đi vào đúng thực chất; quan tâm chỉ đạo đồng bộ công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, chính sách cán bộ, đảm bảo khách quan, đúng quy chế; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước được tinh gọn, nâng cao được hiệu quả làm việc. Công tác kết nạp đảng viên thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu (từ năm 2005–2009 kết nạp 706/500 đảng viên, tỷ lệ 141,2%).

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Quận uỷ, uỷ ban kiểm tra, tổ kiểm tra các cấp được duy trì nền nếp, thường xuyên; hàng năm đều có xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, các đồng chí uỷ viên ban thường vụ, ban chấp hành đã trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, các chương trình, dự án trọng điểm, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác vận động nhân dân; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hội quần chúng tham gia các phong trào, thực hiện các chính sách xã hội, góp phần tích cực chăm lo đời sống, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nếp sống văn minh đô thị, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong nhân dân; từng bước đổi mới nội dung và hình thức, hướng hoạt động về cơ sở gắn với việc phát huy dân chủ cơ sở.

2/ Thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành.

- Quận uỷ xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình làm việc năm, quý, chế độ báo cáo theo quy định; ban thường vụ, thường trực Quận uỷ duy trì sinh hoạt hàng tuần để điều hành, thực hiện nghị quyết; tích cực cải tiến phong cách, lế lối làm việc, thường xuyên đi cơ sở, quan tâm lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Trong hoạt động giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nói và làm theo nghị quyết, tạo được sự thống nhất cao trong việc thực hiện nghị quyết. Tích cực cải tiến công tác lãnh đạo của Quận uỷ đối với hoạt động của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân; định kỳ tổ chức giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành tư pháp theo quy chế làm việc.

- Thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực Quận uỷ; phát huy, nâng cao được vai trò trách nhiệm của từng đồng chí, thể hiện sự đoàn kết nhất trí, dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận đóng góp ý kiến, phân công và thực hiện các chủ trương, nghị quyết.

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt, hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực Quận uỷ; tổ chức phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực Quận uỷ, trong đó phân công một số đồng chí trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra một số chương trình, dự án trọng điểm, chỉ đạo làm điểm ở một số lĩnh vực quan trọng và theo dõi chỉ đạo trực tiếp các cơ sở đảng. Quận uỷ chấp hành tốt việc tổ chức học tập các nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, qua học tập đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết và triển khai cho cơ sở đảng thực hiện; quan tâm chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, các mục tiêu, chương trình trọng điểm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thu, chi ngân sách Đảng; công khai, minh bạch, xây dựng, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ.

3/ Về vai trò, trách nhiệm cá nhân của các đồng chí uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ Quận uỷ.

- Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ có ý thức nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức hiểu biết tình hình chung, nêu cao được tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, gương mẫu, tận tâm trong công việc; đa số thể hiện được sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thường xuyên cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường đi cơ sở, dự họp chi bộ; thực hiện tốt vai trò trách nhiệm cá nhân trong công tác chuyên môn và lĩnh vực được phân công.

- Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành tích cực nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ; qua học tập nâng cao được quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, không có tư tưởng dao động, hoài nghi, mất lòng tin.

- Hầu hết các đồng chí đều giữ gìn được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy định của Thành uỷ về đảng viên làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở; gương mẫu trong công tác, nơi cư trú, có ý thức giáo dục, xây dựng gia đình văn hoá.

4/ Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo các yêu cầu và nội dung thực hiện các bước của cuộc vận động; tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và những việc làm cụ thể để thực hiện cuộc vận động. Nhiều cấp uỷ tổ chức tốt các cuộc hội thi, toạ đàm về các tiêu chí đạo đức, hội nghị phê bình, tự phê bình trước quần chúng kết hợp với kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phân loại đảng viên, kiểm điểm cán bộ cuối năm để xây dựng nội dung đăng ký phấn đấu, rèn luyện của từng tổ chức cơ sở đảng và của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, tổ chức sơ kết ở các đơn vị làm điểm, sơ kết ở cấp quận, cơ sở, kịp thời rút ra những kinh nghiệm, chấn chỉnh, hướng dẫn những đơn vị làm chưa đúng, chưa tốt, qua đó một số đơn vị khắc phục được các mặt hạn chế, yếu kém, thực hiện nhiện vụ chính trị từng bước có chuyển biến tốt.

- Tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động trong nhân dân; ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, có nhiều tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân, việc “làm theo” thể hiện được tinh thần tận tuỵ trong công việc, được quần chúng tín nhiệm từ đó đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khắc phục một bước về tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội.

Nguyên nhân ưu điểm:

- Ban chấp hành, ban thường vụ Quận uỷ có thống nhất cao trong nhận thức, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, thể hiện được vai trò trung tâm đoàn kết trong toàn đảng bộ.

- Có sự tập trung cao trong chỉ đạo, đeo bám, có nhiều giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu của bốn chương trình trọng điểm do đại hội đề ra.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức cơ sở đảng; kịp thời phân công các đơn vị thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm đạt kết quả tốt.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết; thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra, giám sát, giải quyết khó khăn, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

1/ Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Trên lĩnh vực kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng phát triển thương mại-dịch vụ chưa bền vững; công tác thu thuế có năm không đạt chỉ tiêu; thực hiện chương trình quản lý phát triển đô thị chưa lường hết những khó khăn, công tác quy hoạch, một số dự án, công trình trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ đề ra nhất là các dự án về giao thông.

- Trên lĩnh vực văn hoá-xã hội, về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ở một số nơi có mặt chuyển biến còn chậm; công tác xoá đói giảm nghèo tuy hoàn thành mục tiêu giai đoạn II nhưng một số hộ nghèo ra chương trình chưa bền vững; chất lượng dạy, học ở một số trường chưa đồng đều; công tác đào tạo nghề hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có nơi thực hiện chưa thường xuyên; ý thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong một bộ phận dân cư chưa cao; tội phạm hình sự có chiều hướng phát sinh phức tạp; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở một vài đơn vị chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ và công khai minh bạch về kinh phí, công quỹ.

- Công tác cải cách hành chính có một số lĩnh vực còn gây phiền hà cho dân; trình độ đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, một bộ phận còn yếu năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp.

- Việc đánh giá chất lượng cơ sở đảng, đảng viên ở một số đơn vị chưa đúng thực chất, chưa tập trung cao trong việc củng cố một vài chi bộ yếu kém (có 3 chi bộ bị kỷ luật tập thể); việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động ở một số chi bộ chưa có chuyển biến mạnh mẽ, việc đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện một số chương trình, nghị quyết của Đảng còn hạn chế. Công tác quy hoạch cán bộ dự bị dài hạn, cán bộ trẻ được đào tạo chính qui chưa nhiều, có nơi còn hụt hẫng, thiếu cán bộ ở các chức danh chủ chốt.

- Một số đồng chí, cấp uỷ có lúng túng trong thực hiện chức năng giám sát; công tác quản lý cán bộ của một vài đơn vị để xảy ra vụ việc có tiêu cực, phải xử lý kỷ luật một số tập thể, cán bộ, đảng viên.

- Trong chỉ đạo chưa tập trung cao các giải pháp về xây dựng, bồi dưỡng lực lượng chính trị nòng cốt đạt về số lượng, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các đoàn thể có mặt hạn chế, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ cho đoàn thể cơ sở và củng cố hoạt động của Đoàn Thanh niên còn hạn chế, việc phát hiện nhân tố mới, nhân điển hình chưa được nhiều; xây dựng tổ chức đoàn thể quần chúng, kết nạp đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp tư nhân có nhiều khó khăn.

2/ Thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành:

- Việc tổ chức sinh hoạt khối công tác của ban chấp hành có lúc chưa được duy trì theo định kỳ.

- Việc rà soát, bổ sung thực hiện quy chế có lúc còn chậm, chưa kịp thời.

- Một số đồng chí chưa cải tiến tốt phương pháp, lề lối làm việc, giảm bớt hội họp để dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn cho cơ sở.

3/ Về vai trò cá nhân phụ trách:

- Một số đồng chí uỷ viên ban chấp hành sinh hoạt ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chi bộ trong vấn đề xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh có hiệu quả.

- Có đồng chí chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho sự lãnh đạo chung của ban chấp hành. Cá biệt có 2 đồng chí uỷ viên ban chấp hành bị kỷ luật do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, để cán bộ, đảng viên sai phạm.

- Công tác kiểm tra tại đơn vị phụ trách có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ.

4/ Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

- Chưa chỉ đạo có kết quả cao trong thực hiện mục tiêu của cuộc vận động gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát, của tổ chức đảng, nhân dân và chưa thường xuyên trong xây dựng, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu để tạo thành phong trào sâu rộng.

- Chỉ đạo, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lúc đầu còn lúng túng, chưa cụ thể, nhất là việc hướng dẫn đề ra biện pháp làm theo; hình thức tuyên truyền trong các đoàn thể, nhân dân chưa sâu.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:

- Những khuyết điểm nêu trên thuộc về trách nhiệm của Quận uỷ mà trước hết là ban thường vụ trong tổ chức thực hiện nghị quyết; trong chỉ đạo, điều hành có lúc chưa thật tập trung quyết liệt, còn dàn trải; chưa kịp thời giải quyết có kết quả những vướng mắc phát sinh và dự báo hết những khó khăn nhất là về vốn, cơ chế của các dự án trọng điểm.

- Trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một vài đồng chí có mặt chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình và thực tiễn đặt ra; nhân sự chủ chốt của Uỷ ban nhân dân quận có sự thay đổi do yêu cầu công tác trong một thời gian chưa được bổ sung kịp thời cũng làm ảnh hưởng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Một số đơn vị cơ sở chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thiếu công khai, minh bạch, một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ KHẮC PHỤC MẶT HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

1/ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các công trình trọng điểm theo nghị quyết. Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức, cán bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

2/ Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố cơ sở đảng yếu kém; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tạo sự chuyển biến tốt trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có trình độ, năng lực vào cương vị chủ chốt.

3/ Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường đi cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, những vấn đề phát sinh mới cho cấp dưới, những bức xúc của nhân dân.

4/ Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ Quận uỷ, phân công cụ thể chịu trách nhiệm chỉ đạo các mục tiêu, chương trình, dự án trọng điểm; thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhất là phát huy vai trò cá nhân phụ trách.

5/ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp dưới, nhất là việc thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra.

Thông báo