Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Vai trò, vị trí của Ban Dân vận trong hệ thống các ban tham mưu của Đảng bộ TPHCM ngày càng được khẳng định

Lãnh đạo TPHCM tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021. Ảnh: Long Hồ

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/11/1981, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM được chính thức thành lập (sau khi giải thể Ban Dân vận và Mặt trận Thành ủy). Từ đó đến nay, trải qua 40 năm, khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, tổ chức và hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của Ban Dân vận trong hệ thống các ban tham mưu của Đảng bộ TP.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Suốt 40 năm xây dựng và hoạt động, Ban Dân vận Thành ủy đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện công tác vận động nhân dân; thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách, phát huy các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; có những định hướng cụ thể để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng cơ chế phối hợp để thực hiện công tác dân vận; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân TP trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển. Nổi bật đó là:

(1) Tham mưu cho Thành ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, vai trò đại diện, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; dân chủ được mở rộng và nâng cao hơn, nhiều chủ trương của Thành ủy và cấp ủy các cấp được sự đồng thuận cao của xã hội và nhân dân.

(2) Tham mưu cho Thành ủy kịp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, tiếp thu hiến kế, kiến nghị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập trung các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết cơ bản những kiến nghị và những vấn đề bức xúc, phản ánh của nhân dân; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được khẳng định và có những chuyển biến quan trọng, thể hiện qua mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tốt hơn, bảo đảm phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.

(3) Tham mưu Thành ủy tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã trở thành phương thức quan trọng trong công tác dân vận, vừa là nội dung vừa là biện pháp trong công tác vận động nhân dân của hệ thống chính trị thành phố. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực; các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được nhân rộng và có sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

(4) Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận luôn được quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, trải qua rèn luyện, thử thách đã ngày càng trưởng thành, nhiều thế hệ cán bộ dân vận trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp, các ngành, các địa phương trong thành phố, góp phần, khẳng định ngành dân vận có một vị trí xứng đáng trong lịch sử Đảng bộ thành phố.

(5) Vào cuộc một cách quyết liệt, chủ động tham mưu và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch; phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân và lực lượng tuyến đầu; tích cực huy động, vận động các nguồn lực cho ngành y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phân công lực lượng của hệ thống chính trị thành phố về tham gia hỗ trợ các địa phương; hướng dẫn và phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ; vận động bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch; phát động phong trào, mô hình cùng chăm lo cho nhân dân… đã góp phần quan trọng cùng thành phố kiểm soát được dịch bệnh.

Xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, việc phát huy dân chủ, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được hệ thống dân vận thành phố nói chung, Ban Dân vận Thành ủy nói riêng, chú trọng. Mặt khác, vì phải làm công tác vận động nhân dân thường xuyên, liên tục, một đặc điểm của công tác dân vận và cũng là yêu cầu đối với cán bộ làm dân vận là thái độ chân thành và hết sức kiên trì.

Trong giai đoạn thích ứng như hiện nay, thành phố đang cùng lúc thực hiện 3 mục tiêu lớn: mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; phục hồi và phát triển kinh tế để sức khỏe nền kinh tế không đứt gãy; bảo đảm đời sống xã hội, sinh hoạt của người dân. Do đó, công tác dân vận trong thời gian tới đòi hỏi phải tập trung, quyết liệt hơn nữa, thực hiện theo hướng rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; củng cố hệ thống tổ chức cơ sở đoàn, hội, lực lượng nòng cốt của hệ thống chính trị thực chất, hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc. Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, khơi dậy sức sáng tạo, huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Tăng cường tuyên truyền lan tỏa những hình ảnh đậm tính nhân văn, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội trong bối cảnh cả nước chống dịch; động viên sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân, đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Với quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và bề dày truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm được vun trồng, bồi đắp qua nhiều thế hệ, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của thành phố sẽ còn đạt được nhiều kết quả mới, bước tiến mới đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố.

Song Hương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo