Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

TPHCM phát động Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lãnh đạo TPHCM chứng kiến các khối thi đua cam kết thi đua năm 2023

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát động Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) (gọi tắt là Phong trào thi đua).

Phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn Thành phố cùng chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (30/4/1975-30/4/2025); Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, không khí thi đua sôi nổi, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Thành phố trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố với tinh thần “Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình”. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt; nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn từng sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương).

Thành phố yêu cầu, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với các hình thức, biện pháp thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương thu hút, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Việc tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả; công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Nội dung thi đua tập trung: Thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm (2023, 2024, 2025). Tùng cơ quan, địa phương; mỗi tổ chức, doanh nghiệp tổ chức thi đua đặc biệt đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình. Thực hiện có kết quả 49 công trình đề án, dự án của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, gắn với triển khai chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tập trung nguồn lực, có kế hoạch triển khai 50 công trình cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Từng ngành, địa phương và mỗi tổ chức có kế hoạch phát động, đăng ký thi đua thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực của đơn vị, địa phương minh. Triển khai cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vận động sự tham gia của cả văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia cuộc vận động, tổ chức trao giải và đầu tư phổ biến các tác phẩm từ cuộc vận động. Phát động, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân phát huy sáng tạo, thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định các công trình trọng điểm, các phần việc cần tập trung chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ; lựa chọn các mô hình, sáng kiến, công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng với Thành phố, triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu hoặc 1 công trình thiết thực, đăng ký về Thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả cao và hoàn thành đúng thời hạn nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phong trào thi đua được tổ chức từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 30 tháng 4 năm 2025; Tổng kết Phong trào thi đua vào tháng 6 năm 2025 nhân Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo