Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/8, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 26-QĐ/TW về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số chương trình, đề tài, đề án khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận; đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài, đề án nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Hội đồng thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương; nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng. Đồng thời, duy trì và củng cố mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Thường trực Hội đồng do Bộ Chính trị quyết định theo nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Thành viên và Quy chế làm việc của Hội đồng do Thường trực Hội đồng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị, trình Ban Bí thư xem xét, quyết định. Hội đồng có 1 Ban Thư ký khoa học và Văn phòng Hội đồng giúp việc. Ban Thư ký khoa học gồm các thư ký khoa học chuyên trách. Thành viên của Ban Thư ký khoa học do Thường trực Hội đồng quyết định. Văn phòng Hội đồng do đồng chí Chủ tịch Hội đồng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, số lượng cán bộ, nhân viên với sự thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

Thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương, gồm: Chủ tịch Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó có một Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách, một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký chuyên trách và một số Phó Chủ tịch kiêm nhiệm; các Uỷ viên Hội đồng.

Hội đồng Lý luận Trung ương có địa điểm làm việc, có con dấu và kinh phí hoạt động, được cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác tư vấn.

Quyết định này thay Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội đồng Lý luận Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng uỷ trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo