Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023

Tân Bình: Báo cáo chuyên đề 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam

TS. Lê Thị Trúc Anh báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/3, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình đã tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về “80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam” với hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 425 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, báo cáo viên cấp quận, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc quận; chủ tịch, phó chủ tịch UBND 15 phường, bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc các đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị, TS. Lê Thị Trúc Anh, giảng viên chính Học viện Cán bộ TPHCM, đã thông tin những nội dung cốt lõi của Đề cương Văn hóa Việt Nam. Đề cương ra đời năm 1943, là sự thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh và sự nhiệt huyết của những người cộng sản Việt Nam. 80 năm qua, dân tộc ta, Đảng ta đã trải qua những chặng đường gian khổ, hào hùng, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Những văn kiện, nghị quyết của Đảng về văn hóa từ khi Đề cương Văn hóa 1943 ra đời cho đến nay không chỉ là những văn kiện mang tính đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên lĩnh vực văn hóa mà còn phản ánh sự kế thừa, bổ sung và phát triển tư duy lý luận văn hóa một cách toàn diện và sâu sắc của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng mới…

Đồng chí báo cáo viên cũng thông tin đến các đại biểu những nội dung, nhiệm vụ đột phá của TPHCM trong năm 2023 nhằm tiếp tục phát huy, kế thừa những nội dung cốt lõi của Đề cương Văn hóa Việt Nam là: nâng cao hiệu quả công tác phê bình và tự phê bình, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tập trung phát triển văn hóa, con người TPHCM là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược của TP mang tên Bác; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống thị dân, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh; khơi dậy, phát huy những giá trị văn hóa mang nét đặc trưng, tính cách văn hóa, con người TP; trong đó tập trung phát huy nguồn lực văn hóa, con người TP với tư cách vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là “đại sứ văn hóa” tiêu biểu cho những giá trị đặc trưng tính cách, tình cảm, hồn cốt của con người TP: luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình…

 

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo