Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2023

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 4/8, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” và “Triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, quán triệt một số nội dung trọng tâm như: Tìm hiểu quan điểm của Bác về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; 5 quan điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc; các nhiệm vụ, giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM: văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội; văn hóa là động lực, là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng; văn hóa phục vụ quần chúng nhân dân. Xây dựng và phát triển giáo dục là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu; định hướng văn hóa - tư tưởng; giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phương pháp xây dựng và phát huy giá trị con người là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để phát huy sức mạnh của Nhân dân; thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; phải phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó hội nghị cũng được quán triệt một số quy định của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động, nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Thông qua hội nghị, đồng chí hy vọng rằng mỗi cá nhân sẽ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo các nội dung được quán triệt, học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Mỹ Huyền

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo