Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 8 năm 2015 tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân quận. Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X; Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trung tướng Nguyễn Chí Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố và ý kiến phát biểu tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X. Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010-2015

Đại hội khẳng định 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những thuận lợi, khó khăn, phức tạp. Song với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Thạnh đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đề ra.

Duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại - dịch vụ và giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hàng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Thương mại - dịch vụ - sản xuất”. Thu ngân sách nhà nước luôn đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Công tác quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận; các chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; hoàn thành Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009-2015) trước 2 năm và hoàn thành giai đoạn 2014-2015. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và y tế được cả hệ thống chính trị và Nhân dân quan tâm, tiếp tục có nhiều tiến bộ, đạt được kết quả tích cực; đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác quân sự - quốc phòng địa phương được tăng cường; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì thường xuyên; chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động, các phong trào của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể phát động tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng Đảng gắn với việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và đạt kết quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, góp phần ngăn ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất. Phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Về công tác vận động Nhân dân và xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với cơ sở; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, các phong trào hành động cách mạng được phát động phù hợp với yêu cầu thực tiễn cuộc sống; phát huy được sức mạnh của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện các chính sách, chăm lo an sinh xã hội.

Đạt được thành quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ thành ủy, Thường trực thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp hỗ trợ thường xuyên của các sở, ngành Thành phố, để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành; phát huy dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch sát với thực tiễn. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết những kiến nghị của cơ sở. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đối thoại với Nhân dân, với doanh nghiệp; nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

2. Về hạn chế, yếu kém

Kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa thu hút đầu tư của các doanh nghiệp quy mô lớn; công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội đôi lúc thiếu tập trung nên hiệu quả đạt được chưa đảm bảo căn cơ và bền vững. Việc thực hiện các chương trình và công trình trọng điểm còn chậm. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có lúc, có nơi chưa được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự chưa thực sự căn cơ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời và sâu sát. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ thiếu căn cơ; công tác quản lý, đánh giá cán bộ chưa sát. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chưa đạt. Công tác kiểm tra, giám sát của một vài cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa thật sự đạt hiệu quả.

Những hạn chế, yếu kém trên là do trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của một vài Chương trình, Kế hoạch, việc dự báo tình hình chưa sát với thực tiễn dẫn đến tính khả thi một vài lĩnh vực chưa cao. Năng lực lãnh đạo của một vài cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền ở một vài địa phương còn yếu. Công tác phối hợp và trách nhiệm tham mưu của các phòng, ban chuyên môn, các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy cơ sở có lúc chưa đồng bộ, chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số ít cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên chưa thật sự gương mẫu, nêu gương trong thực thi nhiệm vụ; trình độ năng lực, kỹ năng hoạt động của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống chưa cao, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với Nhân dân.

3. Thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua rút ra một số kinh nghiệm

Một là, phải thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ba là, phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo nâng cao đời sống của Nhân dân; giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Bốn là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; phải lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, công trình trọng điểm 5 năm (2015-2020)

Trong năm năm tới, dự báo tình hình thế giới vẫn có nhiều biến động khó lường: kinh tế thế giới phục hồi chậm, tình hình an ninh chính trị, tình hình biển Đông, vấn đề thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình trong nước có những thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số chương trình, công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn quận như: khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa, Khu bờ Tây sông Sài Gòn, chương trình di dời, tổ chức lại các hộ dân sống trong chung cư cũ xuống cấp và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch, một số dự án nhà ở hoàn thành sẽ thu hút một lượng lớn người dân đến sinh sống tại địa bàn quận, từ đó sẽ tác động nhất định đến sự phát triển của quận trong giai đoạn 2015-2020. Từ tình hình trên, với định hướng xây dựng quận từng bước trở thành quận trung tâm thành phố và phát triển bền vững; Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhất trí với mục tiêu xây dựng quận trong nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

“Phát huy truyền thống cách mạng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; bảo đảm dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chỉnh trang đô thị, cải tạo kết cấu hạ tầng theo quy hoạch; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tiếp tục xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đảng bộ quận quyết tâm phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu cơ bản chủ yếu sau:

1. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận tăng bình quân 11%/năm.

2. Phấn đấu hàng năm thu ngân sách tăng từ 5% đến 8% so với dự toán và đảm bảo tỷ trọng chi ngân sách cho giáo dục, văn hóa xã hội từ 40% trở lên.

3. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

4. Hàng năm xây dựng trên 80% khu phố văn hóa, 80% tổ dân phố - mặt trận văn hóa, 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Đến cuối nhiệm kỳ, giữ vững 03 phường và xây dựng từ 5 đến 7 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; 33% người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

5. Giới thiệu và giải quyết việc làm từ 15.000 - 16.000 lượt người/năm. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 85% trên tổng số lao động làm việc; kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%.

6. Phấn đấu đạt 90% bảo hiểm y tế toàn dân và 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 37% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

7. 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

8. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới của Chương trình giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020) bình quân 1%/năm, nâng thu nhập của hộ nghèo vào năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm 2011.

9. Phấn đấu đạt 90% phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; từ 60 - 70% khu phố, tổ dân phố an toàn không có tội phạm ẩn náu hoạt động, nếu có được phát hiện nhanh và xử lý kịp thời.

10. Hàng năm, kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự không quá 8,6 vụ/10.000 dân; phấn đấu hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá án năm sau cao hơn năm trước, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; án cướp giật, trộm cắp kéo giảm hàng năm, khám phá án trộm đạt trên 55%; chuyển hóa địa bàn trọng điểm; trên 90% tin báo tố giác tội phạm được xử lý đúng quy trình. Hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt theo chỉ tiêu của Ban An toàn giao thông thành phố.

11. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm ở 2 cấp; tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2% trở lên. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 20% trở lên, đoàn viên 70% trở lên.

12. Phát triển 1.100 đảng viên mới, trong đó có trên 60% là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

13. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo tiêu chí phân loại chất lượng cơ sở Đảng hàng năm do Trung ương quy định; không có cơ sở Đảng yếu kém.

14. Cuối nhiệm kỳ có 60% tổ dân phố - mặt trận có tổ trưởng hoặc tổ phó là đảng viên.

15. Thành lập 20 tổ chức Đảng, 30 chi đoàn, 40 chi hội thanh niên và 100% tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện. Tập hợp 65% thanh niên vào tổ chức đoàn, hội và 80% phụ nữ được tập hợp vào tổ chức hội.

Đại hội đề ra 02 Chương trình và 06 nhóm công trình trọng điểm:

* Các Chương trình trọng điểm

- Thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, trong đó tập trung chương trình di dời, tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sống trong chung cư cũ xuống cấp và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận. Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch Bùi Hữu Nghĩa, rạch Văn Thánh và rạch Xuyên Tâm, chung cư lô số và lô chữ cư xá Thanh Đa (Phường 27).

- Thực hiện Đề án nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người dân sống trên và ven kênh rạch trên toàn địa bàn quận Bình Thạnh trong thời gian chưa thực hiện di dời.

* Các công trình trọng điểm

- Trường học: đầu tư xây dựng 15 trường: Mầm non 5, 6, 7A, 12, 26, Tiểu học Phường 12 (23 Trần Quý Cáp), Tiểu học Bình Lợi Trung (Phường 13), Tiểu học Phường 17 (139 Xô Viết Nghệ Tĩnh), Trung học cơ sở Đống Đa và Trung học phổ thông Gia Định (Phường 25), Trung học cơ sở Phường 12, Trung học cơ sở Cửu Long (Phường 22); Trung học phổ thông Phường 26 (79/81 Nguyễn Xí); mở rộng trường Tiểu học Tầm Vu (Phường 26); nâng cấp trường Tiểu học Yên Thế (Phường 5)

- Đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân các Phường: 6, 7, 11, 13, 17, 19, 26, 28.

- Đầu tư xây dựng Trạm y tế các Phường: 1, 5, 7, 12, 15, 17, 22, 26, 27.

- Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Ủy ban nhân dân quận, kho lưu trữ Ủy ban nhân dân quận, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

- Đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Thể dục thể thao, công viên cây xanh Phường 12.

- Hoàn thành công tác bồi thường, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng: đường nối đường trục Phường 13, thông tuyến đường D3 (nối ra D1 và D2), thông tuyến D2 (từ đường Ung Văn Khiêm đến VK102) Phường 25, hẻm 5 Nơ Trang Long thông qua hẻm 8 Hoàng Hoa Thám Phường 7, cầu đường Phan Chu Trinh (từ Rạch Lăng đến Nơ Trang Long) Phường 13; đoạn 2, 4 dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.

- Tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận.

5. Các nhiệm vụ trọng tâm

(1) Về quản lý và phát triển kinh tế: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại - dịch vụ - sản xuất”, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp và giá trị gia tăng cao, không gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, không lạm thu và chống thất thu, tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đảm bảo cân đối các khoản thu, chi ngân sách.

(2) Về công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường: Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch hẻm; đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

(3) Về phát triển giáo dục - đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần Nhân dân; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao gắn với phong trào rèn luyện sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi; tập trung phát triển các môn thể thao phong trào, phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia tập luyện các môn thể thao; thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

(4) Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường cải cách tư pháp: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quận. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội.

(5) Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: Tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị.

(6) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền: Tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng, ban và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các yêu cầu và khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

(7) Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc: tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng Mặt trận, đoàn thể vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.

6. Các nhóm giải pháp chủ yếu

6.1. Nhóm giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020. Khai thác và phát huy lợi thế của các ngành, lĩnh vực được xác định là thế mạnh của quận để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hợp lý và bền vững trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ tài chính - ngân hàng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phát triển thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chống hàng gian, hàng giả, chống gian lận thương mại…

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý đất đai bằng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản hàng năm. Tập trung đôn đốc, khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự thật sự vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chung. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa trong việc kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn. Tập trung giải quyết việc làm và thu nhập, nâng cao mức sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo để ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội sâu rộng trong Nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác và tự giác của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm phối hợp tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội với cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư.

6.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO trong quản lý hành chính công khai minh bạch các trình tự, thủ tục giải quyết hành chính liên quan đến tổ chức và công dân, đảm bảo đúng thời gian giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định của Nhà nước là khâu đột phá trong cải cách hành chính. Tăng cường công tác tiếp xúc, lắng nghe và đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân; công khai minh bạch, cung cấp, công bố thông tin, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận và phường đến Nhân dân; quan tâm chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận của chính quyền, quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo mọi điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính quyền. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền quận và phường.

6.3. Nhóm giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảm bảo dân chủ, phong cách quần chúng, nói đi đôi với làm, luôn lắng nghe ý kiến Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ quận ủy, Thường trực quận ủy; tham mưu đề xuất và giải quyết công việc đúng theo thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được phân công; bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật phát ngôn trong sinh hoạt. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý văn bản của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng quận ủy và các cơ quan tham mưu nhằm xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo tiến độ.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở; thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của các đoàn thể. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội thật sự vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn để giới thiệu kết nạp đảng và tạo nguồn quy hoạch cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020.

III. Thông qua các Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI có trách nhiệm tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ thành ủy. Trên cơ sở góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI bổ sung hoàn chỉnh và phát hành văn kiện sau Đại hội.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI gồm 43 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X gồm 10 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ thành ủy, Ủy ban Kiểm tra thành ủy, Ban Tổ chức thành ủy và Văn phòng thành ủy quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch để tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH THẠNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Thông báo