Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Kết quả biểu quyết những chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong văn kiện trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 nhiệm kỳ I (1998 - 2000)

Quận 9, ngày 4 tháng 3 năm 1998

- Tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội: 172 đồng chí

- Tổng số phiếu phát ra: 172 phiếu

- Số phiếu thu vào: 170 phiếu. Chiếm tỷ lệ 98,8%

Qua kiểm phiếu cho thấy, trong 170 phiếu biểu quyết:

- Có 131/170 phiếu nhất trí hoàn toàn và có đề nghị một số biện pháp, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu.

- Có 39 phiếu cơ bản nhất trí với nhiều chỉ tiêu trong phiếu, chỉ có một vài chỉ tiêu có ý kiến khác như:

+ Chỉ tiêu 4 (có 13 ý kiến khác), chủ yếu là băn khoăn đến năm 2000 ngành du lịch chưa thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận; một ý kiến khác cho rằng chỉ tiêu "thương mại - dịch vụ tăng bình quân 20% năm" khó đạt.

+ Chỉ tiêu 15 (có 5 ý kiến khác), trong đó 3 ý kiến đề nghị tăng chỉ tiêu phát triển Đảng lên (120 - 150 đảng viên...); cũng có ý kiến khác cho rằng các nguồn để phát triển Đảng và công tác xác minh còn nhiều khó khăn.

+ Chỉ tiêu 16 (có 5 ý kiến khác) đề nghị lưu ý chất lượng đào tạo cán bộ, xem xét tiêu chuẩn trình độ đối với cán bộ phường như vậy là cao.

Hoặc có một vài chỉ tiêu không có ý kiến, cá biiệt có 2 phiếu có thể do lật dính trang nên có nhiều chỉ tiêu không có ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu từng chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. VỀ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Cấu trúc báo cáo gồm:

6 phần đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết năm 1997 trên các lĩnh vực và một phần nhận xét đánh giá những nguyên nhân của mặt đạt được, của những thiếu sót, hạn chế và một số kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo thời gian qua. Phương hướng nhiệm kỳ gồm 4 nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu, các biện pháp thực hiện để đạt chỉ tiêu đề ra và phần xây dựng Đảng, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 • Đồng ý: 170 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
 • Ý kiến khác: không

2. Đại hội tiếp thu những ý kiến góp ý phù hợp qua tổng hợp của Đoàn Thư ký và những ý kiến thảo luận tại hội trường, giao cho BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ I chỉ đạo chỉnh lý văn kiện đại hội.

 • Đồng ý: 170 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
 • Ý kiến khác: không

II. NHỮNG CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Quận được xác định phát triển theo hướng đô thị sinh thái, nhu cầu phát triển các khu dân cư, khu công nghiệp, khu văn hoá - giáo dục - dịch vụ du lịch, cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước... ngày càng cấp bách. Để đáp ứng yêu cầu đó, từ nay đến năm 2000, quận cần có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang "Dịch vụ - du lịch - công nghiệp - TTCN - nông nghiệp".

 • Đồng ý: 166 phiếu chiếm tỷ lệ 97,65%
 • Ý kiến khác: 3 phiếu chiếm tỷ lệ 1,76%
 • Không ý kiến: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,59%

2. Phấn đấu để kinh tế của quận tăng trưởng liên tục và vững chắc, thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 12 - 15%.

 • Đồng ý: 165 phiếu chiếm tỷ lệ 97,06%
 • Ý kiến khác: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%
 • Không ý kiến: 3 phiếu chiếm tỷ lệ 1,76%

3. Phấn đấu đến năm 2000 giá trị tổng sản lượng công nghiệp - TTCN đạt 248 tỉ đồng, hàng năm tốc độ tăng bình quân tổng sản lượng toàn ngành là 14 - 15%.

 • Đồng ý: 165 phiếu chiếm tỷ lệ 97,06%
 • Ý kiến khác: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%
 • Không ý kiến: 3 phiếu chiếm tỷ lệ 1,76%

4. Phấn đấu hàng năm tốc độ phát triển toàn ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân từ 20% trở lên. Đến năm 2000 ngành dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận.

 • Đồng ý: 154 phiếu chiếm tỷ lệ 90,59%
 • Ý kiến khác: 13 phiếu chiếm tỷ lệ 7,65%
 • Không ý kiến: 3 phiếu chiếm tỷ lệ 1,76%

5. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi và từng bước phát triển sản xuất nông gnhiệp theo hướng CNH - HĐH. Đến năm 2000, giá trị sản lượng ngành nông nghiệp đạt 58,5 tỉ đồng và tốc độ tăng bình quân hàng năm từ 1 - 2%. Lưu ý phát triển mảng xanh, thảm thực vật kết hợp công viên, khu du lịch... đảm bảo cho việc phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

 • Đồng ý: 163 phiếu chiếm tỷ lệ 95,89%
 • Ý kiến khác: 3 phiếu chiếm tỷ lệ 1,76%
 • Không ý kiến: 4 phiếu chiếm tỷ lệ 2,55%

6. Tổng mức đầu tư vốn xây dựng cơ bản kết cấu hạ tầng bình quân hàng năm đạt 60 - 80 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 30 - 40%; vốn phụ thu phát triển ngành (điện, nước...) chiếm 10 - 15%; vốn huy động dân chiếm 15 - 20%, nguồn vốn khác chiếm 30 - 40%.

 • Đồng ý: 165 phiếu chiếm tỷ lệ 97,06%
 • Ý kiến khác: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,59%
 • Không ý kiến: 4 phiếu chiếm tỷ lệ 2,35%

7. Phấn đấu đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và có kết dư dự trữ hàng năm, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 15%/năm, đến năm 2000 đạt mức thu 65 - 70 tỉ đồng.

 • Đồng ý: 167 phiếu chiếm tỷ lệ 98,23%
 • Ý kiến khác: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%
 • Không ý kiến: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,09%

8. Thực hiện tốt mục tiêu "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", chú trọng phát triển giáo dục phổ thông, đại học, cao đẳng và dạy nghề; hoàn thành phổ cập cấp 2 ở một số phường đô thị. Phát động sâu rộng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", mỗi phường có một khu phố đạt mô hình khu phố văn hoá. Chú trọng đầu tư tạo sự đổi mới nhanh chóng điều kiện sinh hoạt của khu vực nông thôn, cải thiện môi trường, góp phần hình thành lối sống đô thị văn minh. Đến năm 2000, trên địa bàn mức độ điện khí hoá đạt 100%, hộ dân có nước sạch sinh hoạt đạt tỉ lệ 80%.

 • Đồng ý: 164 phiếu chiếm tỷ lệ 96,23%
 • Ý kiến khác: 3 phiếu chiếm tỷ lệ 1,76%
 • Không ý kiến: 3 phiếu chiếm tỷ lệ 1,76%

9. Phát triển tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu đến năm 2000 nâng mức sống của diện chính sách lên mức trung bình và khá; xây dựng, sửa chữa 90 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 50 căn nhà tình thương.

 • Đồng ý: 167 phiếu chiếm tỷ lệ 98,23%
 • Ý kiến khác: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%
 • Không ý kiến: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,59%

10. Phấn đấu hàng năm đào tạo và giới thiệu giải quyết việc làm ổn định cho trên 1000 lao động. Đến năm 2000, 20% - 30% số lao động có việc làm có trình độ tay nghề 3/7.

 • Đồng ý: 165 phiếu chiếm tỷ lệ 97,06%
 • Ý kiến khác: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%
 • Không ý kiến: 3 phiếu chiếm tỷ lệ 1,76%

11. Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tiêm chủng 6 loại vacxin phòng bệnh cho trẻ em đạt tỉ lệ 95%, tuyên truyền giáo dục phòng chống dịch bệnh, chống tệ nạn nghiện hút, mãi dâm, ngăn chặn nhiễm HIV/AIDS. Thực hiện tốt chiến lược dân số của thành phố trên địa bàn quận. Đến năm 2000 tỉ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,4%, ổn định dân số quận từ 150.000 - 200.000 dân.

 • Đồng ý: 166 phiếu chiếm tỷ lệ 97,64%
 • Ý kiến khác: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%
 • Không ý kiến: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%

12. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, kiên quyết không để có hộ tái đói. Phấn đấu đến năm 2000, có 20 - 30% số hộ được trợ vốn vươn lên mức sống khá, xóa một số vùng nghèo trên địa bàn quận. Đảm bảo tăng nguồn vốn XĐGN lên 1,5 lần so hiện nay (đạt mức 4 - 4,5 tỉ đồng).

 • Đồng ý: 167 phiếu chiếm tỷ lệ 98,23%
 • Ý kiến khác: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,59%
 • Không ý kiến: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%

13. Tập trung củng cố xây dựng cơ sở phường vững mạnh toàn diện về chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội - quốc phòng an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy hiện đại. Xây dựng nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, phấn đấu đến năm 2000, lực lượng dân quân đạt từ 2,5 - 3%/dân số; 100% các phường đội trưởng là đảng viên, 100% đơn vị có chi đoàn lực lượng vũ trang.

 • Đồng ý: 167 phiếu chiếm tỷ lệ 98,23%
 • Ý kiến khác: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%
 • Không ý kiến: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,59%

14. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhất là của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, hàng năm xây dựng 70 - 75% chi đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, đến năm 2000 không còn chi đảng bộ cơ sở yếu kém; Đảng bộ quận đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, điều hành và quản lý xã hội có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động của MT và các đoàn thể nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước ở địa phương.

 • Đồng ý: 165 phiếu chiếm tỷ lệ 97,06%
 • Ý kiến khác: 4 phiếu chiếm tỷ lệ 2,35%
 • Không ý kiến: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,59%

15. Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ phát triển được 80 - 100 đảng viên mới, hướng phát triển tập trung trong công nhân trực tiếp sản xuất, trong các đoàn thể, ở phường, khu phố, ngành giáo dục...

 • Đồng ý: 163 phiếu chiếm tỷ lệ 95,89%
 • Ý kiến khác: 5 phiếu chiếm tỷ lệ 2,93%
 • Không ý kiến: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%

16. Đến năm 2000, tất cả cán bộ Đảng chủ chốt ở quận có trình độ cao cấp, đại học chính trị, đại học chuyên ngành phù hợp lĩnh vực được phân công, có trình độ ngoại ngữ tương đương bằng A trở lên; cán bộ chủ chốt ở phường có trình độ cao cấp, đại học chính trị, trung cấp QLNN, kinh tế, nghiệp vụ chuyên môn, có trình độ một ngoại ngữ tương đương bằng A; 100% đảng viên qua lớp chính trị cơ bản.

 • Đồng ý: 164 phiếu chiếm tỷ lệ 96,48%
 • Ý kiến khác: 5 phiếu chiếm tỷ lệ 2,93%
 • Không ý kiến: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,59%

17. Trong nhiệm kỳ, duy trì lớp Đại học Luật và tổ chức mở các lớp: 06 đối tượng Đảng - 1 lớp cử nhân chính trị (50 đồng chí) - 1 lớp trung cấp QLNN (80 đồng chí) - 6 lớp lý luận chính trị phổ thông (100 - 150 đồng chí) và đưa 30 - 40 đồng chí đi đào tạo chuyên ngành đạt trình độ đại học hoặc tương đương.

 • Đồng ý: 167 phiếu chiếm tỷ lệ 98,23%
 • Ý kiến khác: 2 phiếu chiếm tỷ lệ 1,18%
 • Không ý kiến: 1 phiếu chiếm tỷ lệ 0,59%

Thông báo