Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận góp ý cho Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ I Đảng bộ Quận 9

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiến hành Đại hội Đảng ở các đơn vị mới thành lập. Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 đã xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu quận lần thứ nhất. Quận ủy đã tổ chức triển khai, hướng dẫn cho 35 tổ chức cơ sở Đảng của đảng bộ quận thảo luận, góp ý kiến. Tuyệt đại đa số đảng viên hoàn toàn thống nhất với những vấn đề cơ bản nêu trong văn kiện. Tuy nhiên các hội nghị thảo luận của đảng viên đã có nhiều ý kiến phân tích sâu sắc nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ngoài ra có nhiều ý kiến góp ý bổ sung, chỉnh sửa, đề nghị làm rõ một số điểm cụ thể trong các văn kiện. Quận ủy 9 tổng hợp báo cáo những nội dung chính như sau:

NỘI DUNG THỨ NHẤT

BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

Phần thứ I

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 1997

Sau khi phân tích, có liên hệ đến tình hình của đơn vị, địa phương, 100% đảng viên thống nhất cao với báo cáo đánh giá và cho rằng đánh giá như báo cáo là thỏa đáng. Trong một thời gian ngắn mới tách quận, Quận ủy đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ hoàn thành nghị quyết năm 1997 và các chương trình công tác đã đề ra. Song cũng có một số ý kiến cho rằng báo cáo không nên dàn đều ở tất cả các mặt hoạt động, do thời gian hoạt động mới hơn 08 tháng nên báo cáo cần tập trung đánh giá một số vấn đề lớn, bức xúc hiện nay để báo cáo xúc tích hơn và cho rằng ở một số vấn đề nếu có công tác khảo sát tình hình thực tế để có nhiều hơn những số liệu so sánh giữa kết quả thực hiện với chỉ tiêu nghị quyết thì báo cáo sẽ có sức thuyết phục hơn. Các ý kiến góp ý những vấn đề cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

Đa số thống nhất với đánh giá của báo cáo, bên cạnh đó nhiều ý kiến rất bức xúc đối với tình hình nông thôn, nông dân và sản xuất nông nghiệp hiện nay và cho rằng Quận ủy, Ủy ban, các ngành chức năng tuy đã có đầu tư nhưng chưa đúng mức, còn buông lỏng lãnh đạo và quản lý đối với lĩnh vực này. Đối với công tác xây dựng cơ bản và tài chính có một số ý kiến đề nghị nên quan tâm đến chất lượng các công trình xây dựng đặc biệt là các công trình phúc lợi xã hội như: trường học, cầu, đường giao thông vì có một số công trình mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng nặng gây lãng phí lớn. Mặt khác trong việc trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị cho các cơ quan làm việc nên hết sức có ý thức tiết kiệm chi một cách hợp lý vì tình hình thu ngân sách của quận còn gặp nhiều khó khăn.

II. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

Đại bộ phận đảng viên thống nhất với đánh giá của báo cáo. Song còn băn khoăn và quan tâm đến tình hình giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, điểm này trong thời gian qua ngành giáo dục có sự phối hợp với toàn xã hội đã làm nhưng chưa sâu, chưa có hiệu quả cao. Một số tệ nạn xã hội có chiều hướng phát triển cần có sự đánh giá đúng nguyên nhân để có giải pháp tích cực trong thời gian tới.

III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ BẢO VỆ PHÁP LUẬT:

100% đảng viên thống nhất với những vấn đề cơ bản nêu trong báo cáo và có một số ý kiến bổ sung cho rằng báo cáo đánh giá lĩnh vực này một số mặt còn chung chung, trong khi tình hình mất trật tự xã hội có xu hướng gia tăng làm cho nhân dân rất lo lắng. Việc thi hành pháp luật chưa nghiêm có nhiều vụ còn kéo dài, nhiều lúc thiếu chặt chẽ và đồng bộ dễ nảy sinh các hiện tượng tiêu cực. Ví dụ như vấn đề xử phạt xây dựng trái phép chẳng hạn. Ngoài ra nhiều ý kiến cũng quan tâm đến vấn đề dân nhập cư trái phép và nhiều vấn đề xã hội nảy sinh từ tình hình này nhưng chưa thấy đánh giá trong báo cáo một cách cụ thể để có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

IV. CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

Đại bộ phận đảng viên đều thống nhất với đánh giá của báo cáo và cho rằng công tác xây dựng chính quyền có nhiều nỗ lực, hiệu lực quản lý Nhà nước từ quận đến phường có nhiều tiến bộ, tuy nhiên đa số các ý kiến góp ý thêm tập trung ở góc độ lo ngại sự quá tải của một khối lượng công việc lớn so với bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở hiện nay, một phần do mới thực hiện cơ chế "một cửa, một dấu" chưa thuần phục, phần khác do trình độ, năng lực, mức độ thạo việc của nhiều công chức, viên chức còn hạn chế, mặt khác cũng có một số ý kiến góp ý báo cáo chưa đánh giá sát đúng những mặt hạn chế chủ quan trong việc điều hành quản lý xã hội, thiếu kiên quyết và đồng bộ trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số lĩnh vực như: quản lý đô thị, quản lý đất công, trật tự xã hội... Hiện trạng cán bộ ở một số phường chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa thấy đề cập đến.

V. TÌNH HÌNH QUẦN CHÚNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHỐI DÂN VẬN:

Đa số đảng viên thống nhất với dự thảo, song có nhiều ý kiến còn băn khoăn về hình thức tổ chức, tập hợp quần chúng đặc biệt là lực lượng thanh niên, các hội quần chúng ở cơ sở hoạt động chưa đều, sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở chưa thường xuyên, thậm chí có nơi thiếu quan tâm, động viên kịp thời. Một số ý kiến khác cho rằng báo cáo đánh giá tinh thần quần chúng phấn khởi trước việc chia tách quận là thiếu thực tế nên đánh giá là: "phấn khởi, tin tưởng sẽ có cuộc sống mới song cũng rất lo lắng", vì dù chuyển sang cơ chế quận nhưng thực tế cuộc sống thực vẫn nặng đặc thù nông thôn, chịu sự tác động của cơ chế thị trường, sản xuất nông nghiệp đình đốn, lao động thất nghiệp ngày càng tăng, khả năng chuyển đổi nghề gặp nhiều khó khăn... Do đó đề nghị các cấp lãnh đạo phải thận trọng trong đánh giá để tránh chủ quan dẫn đến sai lầm trong các chủ trương, giải pháp.

VII. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

100% đảng viên thống nhất với dự thảo báo cáo. Tuy nhiên vấn đề đảng viên quan tâm và phát biểu phân tích tập trung vào công tác cán bộ của đảng bộ. Nhiều ý kiến cho rằng ở một số cơ sở vừa qua việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ còn bị động, chấp vá, một số cán bộ mới được đề bạt không đảm đương tốt được nhiệm vụ, có trường hợp khi sai phạm ở cơ sở nhưng tổ chức lại rút về bố trí công tác ở cơ quan quan trọng của Quận ủy. Một số ý kiến khác thì lo lắng, băn khoăn về năng lực, phẩm chất đạo đức của một số cán bộ, đảng viên trước tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Một số ý kiến khác cho rằng việc tổ chức nghiên cứu nghị quyết như vừa qua là thiếu hiệu quả vì đảng viên chỉ được nghe phổ biến, truyền đạt nghị quyết là chủ yếu, ít được trao đổi, thảo luận để quán triệt.

VIII. MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ:

Cơ bản đảng viên thống nhất như dự thảo, song có nhấn mạnh thêm về vai trò lãnh đạo của đảng bộ trong thời gian qua có nhiều cố gắng, đoàn kết, tạo được sức mạnh tổng hợp. Nhưng cần quan tâm hơn đến đặc điểm tình hình, những tồn tại, yếu kém trong thời gian qua của quận một cách tỉnh táo để có các giải pháp về kinh tế - xã hội cho phù hợp nhằm đưa quận đi dần vào ổn định và phát triển.

Phần thứ II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ (1998 - 2000)

 

Về cơ bản, 100% đảng viên thống nhất với phương hướng nhiệm kỳ 1998 - 2000 của đảng bộ như dự thảo đã xây dựng và cho rằng với những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong phương hướng cho thấy sự quyết tâm cao của đảng bộ nhằm xây dựng quận 9 ngày càng ổn định và phát triển. Các mục tiêu, nhiệm vụ mà phương hướng đã nêu thấy rất rõ quan điểm lấy việc nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân làm mục tiêu phấn đấu của toàn đảng bộ là rất phấn khởi, tin tưởng ở một nhiệm kỳ có nhiều chuyển hướng tích cực.

Tuy nhiên, ở từng vấn đề cụ thể, có nhiều ý kiến góp ý cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2000:

Hầu hết đảng viên nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2000 như dự thảo phương hướng đã nêu. Hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế: dịch vụ - du lịch, công nghiệp - TTCN, nông nghiệp là phù hợp của một quận đang trên đà đô thị hoá. Song nhiều ý kiến cho rằng từ nay đến năm 2000 chỉ còn 3 năm nữa, vậy để cho sự chuyển dịch được lành mạnh và có hiệu quả thì cần phải có những giải pháp khả thi, coi trọng các lĩnh vực khác nhưng không được coi nhẹ, buông lỏng lãnh đạo lĩnh vực nông thôn, nông dân và sản xuất nông nghiệp vì dù có chuyển huyện thành quận, xã thành phường nhưng địa bàn quận 9 còn mang nặng đặc thù của vùng nông thôn, người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, tâm lý, tình cảm, thói quen... của người nông dân còn phổ biến cần có thời gian và điều kiện để chuyển đổi. Ngoài ra một số ý kiến đề nghị Quận ủy - Ủy ban nên có giải trính thêm về cơ sở để làm căn cứ xây dựng cơ cấu kinh tế như dự thảo đã nêu, nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong đảng bộ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC:

1. Lĩnh vực kinh tế:

- Về bố cục, cơ bản đảng viên thống nhất với dự thảo, song có ý kiến đề nghị nếu xây dựng cơ cấu kinh tế là: dịch vụ - du lịch, công nghiệp - TTCN, nông thôn thì thứ tự các ngành trong văn kiện cũng nên có lưu ý đến yếu tố cơ cấu kinh tế nêu trên cho hợp lý.

- Về các chỉ tiêu cụ thể: đảng viên thống nhất cao, chỉ phân tích, góp ý thêm về các biện pháp thực hiện. Trong đó nhiều ý kiến băn khoăn về khả năng quản lý và khai thác lợi thế về đất đai, mặt bằng sao cho có hiệu quả, đặt vấn đề đến năm 2000 ngành dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận như dự thảo có chủ quan không? Vì thời gian ngắn, điều kiện thuận lợi có song khó khăn cũng rất lớn, trước mắt dịch vụ có thể phát triển nhưng du lịch thì chưa thấy nêu rõ là du lịch theo mô hình nhân tạo hay tận dụng cảnh quan tự nhiên, đề nghị nên có giải pháp cụ thể hơn. Đối với nông nghiệp trong quá trình triển khai nên có quy hoạch chi tiết theo vùng và trên cơ sở đó mà đầu tư khoa học, kỹ thuật, vốn giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp cho hợp lý, có hiệu quả đồng thời trên cơ sở quy hoạch đó mà chuyển dần việc chăn nuôi lớn ra khỏi những khu dân cư tập trung nhằm bảo đảm vệ sinh, môi trường.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: có nhiều ý kiến cho rằng biện pháp thực hiện nêu như vậy là chưa đủ mạnh để quản lý và những lĩnh vực này phát triển. Cần quan tâm hơn đến tiến độ, chất lượng các công trình, nếu vốn có hạn không nên dàn đều mà nên tập trung một số công trình trọng tâm với vốn đầu tư lớn, không nên đầu tư phân tán tuy được nhiều công trình cùng lúc nhưng chất lượng không cao, mau hư gây lãng phí lớn, đối với các công trình giao thông ở những trục chính của quận, nên có kết hợp gắn đèn chiếu sáng để đảm bảo trật tự an toàn xã hội và giao thông. Trong đầu tư nên quan tâm đến các công trình phúc lợi ở cơ sở, đặc biệt là những vùng xa, vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến. Trong việc xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc cần quan tâm đến chất lượng, hiệu quả tránh lãng phí và hết sức có ý thức tiết kiệm chi ngân sách một cách hợp lý. Đối với những công trình có huy động nên cân nhắc cho hợp lý và kêu gọi sự tự nguyện là chính.

2. Các vấn đề văn hoá - xã hội:

Cơ bản đảng viên thống nhất với dự thảo và có một số ý kiến bổ sung cụ thể:

Về vấn đề giải quyết việc làm có một số ít ý kiến cho rằng đến năm 2000 có 25 - 30% lao động đang làm việc có trình độ tay nghề 3/7 là cao so với tình hình đặc điểm lao động và hướng đào tạo của quận.

Ở mục (a) "tiếp tục thực hiện các chính sách xã hội, có một số ý kiến đề nghị Quận ủy - Ủy ban nên quan tâm hơn đến đời sống của một bộ phận cán bộ hưu trí khó khăn, đa số cán bộ hưu trí có yêu cầu được lĩnh lương vào đầu tháng, đề nghị Quận ủy - Ủy ban nên quan tâm tạo điều kiện thực hiện.

Về chỉ tiêu xây dựng nhà tình nghĩa nên xây dựng 30 căn là hợp lý vì chính sách này của quận cơ bản đã hoàn thành và nên quan tâm đến chỉ tiêu sửa chữa nhà tình nghĩa vì số nhà xây trước, do nhiều nguyên nhân nay đã xuống cấp nặng, mà gia đình không đủ khả năng sửa chữa.

Đối với công tác giáo dục, đào tạo có một số ý kiến đề nghị nên quan tâm đến việc đào tạo dạy nghề, nhằm chuyển đổi nghề nghiệp cho bộ phận lao động trong nông nghiệp. Một số ý kiến khác băn khoăn về chỉ tiêu phổ cập cấp 2 nếu quận không có những biện pháp tích cực và nên có biện pháp chống tái mù chữ, quan tâm mở các lớp học bổ túc văn hoá ngoài giờ làm việc.

3. An ninh - quốc phòng:

100% đảng viên thống nhất như dự thảo và có bổ sung một số ý:

Trong phần nhiệm vụ an ninh quốc phòng nên đề cập đến nhiệm vụ và công tác xây dựng lực lượng của cả khối Nội chính và đề nghị lãnh đạo quận quan tâm có biện pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang và đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của lực lượng vũ trang. Mặt khác nên có biện pháp quản lý dân nhập cư trái phép, trong đó việc bố trí đủ cảnh sát khu vực là việc cần làm ngay.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước:

100% đảng viên thống nhất như dự thảo, song có nhiều ý kiến còn băn khoăn về hiệu lực quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực: quản lý đô thị, đất đai... và đề nghị nên quan tâm đến việc đổi mới lề lối làm việc phải khoa học, có kế hoạch, cần tăng cường mối quan hệ giữa HĐND và UBND đúng với chức năng nhiệm vụ và quy chế làm việc. Các ngành chức năng cần tăng cường đi sát cơ sở để có thể cùng bàn bạc tháo gỡ những vấn đề cụ thể tránh hội họp, giấy tờ quá nhiều lãng phí thời gian. Cần có biện pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và nên niêm yết công khai biểu giá bán nhà.

5. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể:

100% đảng viên thống nhất với dự thảo, song có nhiều ý kiến đề nghị Quận ủy - Ủy ban nên quan tâm tạo điều kiện kinh phí cho hoạt động của khối vận, các cấp ủy Đảng cần tăng cường vai trò lãnh đạo đối với mặt trận, các đoàn thể trong đó chú trọng là lực lượng thanh niên.

Phần thứ III

XÂY DỰNG ĐẢNG
VÀ LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

Đại bộ phận đảng viên nhất trí với những nội dung nêu trong dự thảo và có một số ý kiến nhấn mạnh, bổ sung thêm:

Trong tình hình hiện nay lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cần được quan tâm đúng mức, nên có những biện pháp giáo dục công tác chính trị đi vào chiều sâu ví dụ như:

- Việc nghiên cứu nghị quyết của Đảng nên tổ chức quán triệt, không nên làm theo cách thông tin một chiều.

- Trong quá trình thực hiện đường lối của Đảng, với chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Đây là vấn đề có những nhận thức khác nhau do tác động bởi những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị quận nên quan tâm đến vấn đề này, có thể tổ chức hội thảo khoa học hoặc mở những đợt giáo dục chuyên đề nhằm giúp đỡ cán bộ, đảng viên thông suốt vấn đề này.

- Có nhiều ý kiến đề nghị cấp ủy các cấp cần quan tâm và thường xuyên đi sát cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời. Ở một số lĩnh vực khi cần có những đánh giá quan trọng nên tổ chức những cuộc điều tra xã hội học để làm cơ sở.

- Một số ý kiến khác quan tâm đến tình hình thông tin thời sự và đề nghị Quận ủy nên duy trì thường xuyên theo định kỳ hàng tháng với những thông tin có tính thời sự hơn. Nhiều ý kiến khác quan tâm đến công tác tổ chức - cán bộ, tập trung vào các vấn đề:

- Nên gắn việc quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và số lượng học viên của hai lớp cử nhân chính trị và trung cấp quản lý Nhà nước là ít so với yêu cầu nâng cao trình độ của cán bộ hiện nay.

- Nên quan tâm đến việc kiện toàn, ổn định về mặt tổ chức cán bộ cho các cơ quan, đơn vị nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức, chính trị. Và phải có quan điểm trẻ hoá đội ngũ cán bộ kết hợp với sự kế thừa các độ tuổi một cách hợp lý. Mặt khác, đảng bộ cần quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ một cách thường xuyên để ngăn chặn những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.

- Có một số ý kiến cho rằng chỉ tiêu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 80% là thấp nên nâng lên 90%.

- Phải có biện pháp tích cực để thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Cũng có một số ý kiến cho rằng chỉ tiêu như dự thảo là ít song nhiều ý kiến khác cho rằng chỉ tiêu nêu ra là cao vì trong hơn 8 tháng qua phát triển chỉ được 9 đảng viên mới.

- Một số ý kiến khác đề nghị đảng bộ nên quan tâm đến công tác kiểm tra Đảng từ quận đến cơ sở đặc biệt là phải thường xuyên kiểm tra đảng viên thực hiện điều lệ Đảng để kịp thời ngăn ngừa đảng viên vi phạm khuyết điểm và nên có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ cấp ủy làm công tác kiểm tra Đảng ở cơ sở.

II. LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH:

100% đảng viên thống nhất với dự thảo phương hướng và có bổ sung một số điểm:

Nhiều ý kiến đề nghị cấp ủy Đảng các cấp phải quan tâm và có biện pháp, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo Đoàn Thanh niên và Hội LHTN Việt đặc biệt là ở cơ sở. Các cấp lãnh đạo nên quan tâm tạo điều kiện về kinh phí cho các phong trào hoạt động của thanh niên.

Trong công tác thanh niên nên quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, địa phương cho thanh niên, giáo dục cho thanh niên hiểu hơn về lịch sử đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm định hướng sự phấn đấu của thanh niên tốt hơn.

NỘI DUNG THỨ HAI

BẢNG KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO CỦA BCH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ QUẬN 9

100% đảng viên thống nhất cao với nội dung kiểm điểm của Quận ủy và cho rằng trong thời gian ngắn nhưng BCH Quận ủy đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết lãnh đạo đảng bộ đạt được kết quả rất đáng trân trọng. Tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng bản kiểm điểm viết hơi dài và có thể không cần nêu ưu điểm, khuyết điểm từng phần như dự thảo và nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề một số đồng chí ủy viên BCH ít đến với các cơ sở Đảng, địa bàn dân cư để nắm bắt và trực tiếp tham gia tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở và để nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

KẾT LUẬN:

Ngoài những vấn đề đã trình bày còn có nhiều ý kiến góp ý những vấn đề chi tiết hoặc đề nghị chỉnh sửa ở từng mục, từng vấn đề của văn kiện và đề nghị chỉnh sửa câu chữ cho hợp lý, Quận ủy đã tổng hợp chi tiết sau đại hội sẽ bàn giao cho BCH mới nghiên cứu hoàn chỉnh văn kiện theo Nghị quyết của Đại hội để tổ chức triển khai thực hiện.

Quận ủy xin tiếp thu những ý kiến góp ý rất có trách nhiệm đầy trí tuệ của các đồng chí cách mạng lão thành, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên để xây dựng văn kiện của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ I. Tuy thời gian tập trung triển khai công tác chuẩn bị đại hội vào thời điểm cuối năm, việc nhiều nhưng các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu góp ý nghiêm túc, qua tổng hợp các ý kiến góp ý đã thể hiện tâm huyết, ý chí của toàn thể đảng viên đối với việc xây dựng đảng bộ quận trong sạch vững mạnh, nhằm đủ sức lãnh đạo quận nhà đi dần vào ổn định và phát triển toàn diện trong những năm tới.

Thông báo