Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Bản kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Quận 9

Chấp hành Chỉ thị 51/CT-TW ngày 09/3/1995 của Ban Bí thư TW, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông tri 17/TT-TU ngày 22/4/1997 và Hướng dẫn số 06/HD-TC-TW ngày 23/7/1997 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Thành ùy ngày 06/8/1997 về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng ở các đơn vị mới thành lập.

Với trách nhiệm được giao, qua hơn 8 tháng giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Quận 9; Ban Chấp hành lâm thời Quận 9 nghiêm túc tự kiểm điểm những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và một số kinh nghiệm bước đầu như sau:

I. VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ

Quận 9 được thành lập và đi vào hoạt động từ , cùng với việc thành lập Quận. Ban Chấp hành lâm thời Quận 9 được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định gồm 21 đồng chí, sau đó chỉ định bổ sung 02 đồng chí, nâng tổng số Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Quận 9 hiện nay lên 23 đồng chí. Ban Thường vụ Quận ủy được chỉ định là 07 đồng chí.

Với đặc điểm của Quận mới được thành lập; Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt: Biên chế tổ chức còn thiếu, một số cán bộ mới được đề bạt còn lúng túng với nhiệm vụ mới; Cán bộ, công chức, viên chức mới tuyển dụng nhiều; Tuy có trình độ nhưng chưa thạo việc, một vài cán bộ được tách ra từ Huyện Thủ Đức có tâm trạng tư tưởng chưa ổn định… Cộng vào đó cơ sở vật chất, phương tiện làm việc chưa được trang bị đủ và đồng bộ. Song khó khăn lớn nhất là Quận ủy – Ban Thường vụ Quận ủy phải bắt tay ngay vào việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị theo cơ chế của một Quận nhưng cơ cấu kinh tế - xã hội, địa bàn dân cư và nền nếp sinh hoạt của đại bộ phận dân cư còn mang dáng dấp của một vùng nông thôn là chủ yếu. Đứng trước tình hình đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố và sự hỗ trợ giúp đỡ của các ban, ngành thành phố, Quận ủy đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn ban đầu, xác định được tính đặc thù của Quận ven, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trên địa bàn. Bước đầu đã xây dựng được quy chế làm việc của Quận ủy, quyết định quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Bảo vệ chính trị nội bộ, phân công các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách theo dõi chỉ đạo nhiệm vụ công tác chính trị các khối, ngành, nhóm phường… Trên cơ sở đó, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều xác định được vị trí, vai trò của mình trong tình hình mới, thấy được những khó khăn, thử thách nhưng không mơ hồ, dao động, không bàng quan, né tránh mà luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đặc biệt là đối với những âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, năng lực thực hành nhiệm vụ, kiên quyết chống lại các luận điệu xuyên tạc bôi đen chế độ, nói xấu Đảng, phê phán nghiêm khắc và xử lý tương đối kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ Đảng và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Quận, nhằm ngăn ngừa những tác động xấu của cơ chế thị trrường.

Mặc dù thời gian hoạt động chỉ hơn 8 tháng, song qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều thể hiện tính kiên định lập trường, tuyệt đối tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng; Chủ động, sáng tạo trong công việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Xây dựng và tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Quận trong năm 1997. Từng bước đưa các hoạt động của Quận và cơ sở đi dần vào ổn định và đạt được những kết quả bước đầu rất đáng trân trọng như đã nêu trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận từ khi thành lập đến nay.

II. VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ

Quận ủy – Ban Thường vụ Quận ủy luôn chấp hành và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố và các ban, ngành Thành phố. Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và xây dựng Nghị quyết 9 tháng, các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Quận, trên cơ sở đó mà triển khai thực hiện trên các lĩnh vực:

A. LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

* Ưu điểm:

Ngay sau khi được thành lập, Quận ủy đã liên tiếp tổ chức nhiều cuộc họp với Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn (Quận, Thành phố, Trung ương), các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để công bố quy hoạch, xác định phương hướng đầu tư nhằm tạo điều kiện và thu hút các thành phần kinh tế đến đầu tư tại Quận trên các lĩnh vực. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận; Quận ủy – Ban Thường vụ Quận ủy đã thể hiện được sự quán triệt và vận dụng Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Bước đầu triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng; Các công trình phúc lợi xã hội; Hoạch định các chương trình kinh tế trọng điểm để thu hút đầu tư; Từng bước tạo điều kiện thuận lợi để khai thác các tiềm năng, thế mạnh của Quận.

a) Đối với kinh tế quốc doanh:

Với 04 đơn vị kinh tế quốc doanh Quận 9 tiếp nhận từ Huyện Thủ Đức sau khi tách Huyện, nhìn chung vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiếp tục chỉ đạo để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, cơ bản đã thích nghi được với cơ chế thị trường, đang kinh doanh có hiệu quả.

b) Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh:

Ngay sau khi thành lập Quận mới và đi vào hoạt động, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã lưu ý chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân rà soát đánh giá và có biện pháp quản lý đối với khối kinh tế ngoài kinh doanh nhằm không để tình trạng gián đoạn sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với khu vực này. Chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng quy hoạch tổng thể của Quận đến các chủ doanh nghiệp. Khẩn trương triển khai thực hiện việc kê khai, đăng ký, đăng ký lại các cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn những tiêu cực có thể phát sinh trong buổi đầu Quận mới thành lập.

c) Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa:

Trên lĩnh vực này, Quận ủy, Ban Thường vụ xác định trước mắt và lâu dài cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện nhằm đẩy mạnh tính hiệu quả của chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa và từng bước đô thị hóa. Chuyển đổi dần cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với xu thế đô thị hóa nhanh trên địa bàn Quận. Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 5, Nghị quyết 8 của Thành ủy, giai đoạn đầu, nguồn ngân sách của Quận có nhiều khó khăn nhưng Quận ủy, Ban Thường vụ đã quyết dành một tỷ lệ thích đáng cùng với sự vận động nhiều nguồn khác để đầu tư vào chương trình phát triển nông thôn và sản xuất nông nghiệp; Trong đó chú trọng đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Bước đầu đã hình thành được phong trào cải tạo vườn tạp; Tập quán canh tác, chăn nuôi cũng thay đổi về căn bản theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng đến năng suất và chất lượng, dần dần thích ứng với nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, Quận ủy, Ban Thường vụ còn quan tâm đặc biệt đến việc đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các công trình phúc lợi xã hội phục vụ thiết thực cho đời sống nhân dân ở các vùng sâu như: cầu, đường giao thông, điện, nước sạch, trạm y tế, trường học, khu văn hóa… Tất cả đã làm cho tình hình sản xuất nông nghiệp và bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày.

d) Lãnh đạo thực hiện các chính sách xã hội:

Quận 9 là vùng căn cứ cách mạng qua các thời kỳ của Huyện Thủ Đức trước đây, nhân dân vốn có truyền thống cách mạng nhưng hậu quả chiến tranh để lại cũng rất nặng nề. Sau 22 năm khắc phục, xây dựng đến nay tuy có được cải thiện nhưng nhìn một cách tổng quát đời sống của nhân dân ở vùng bưng, vùng căn cứ kháng chiến vẫn cón khó khăn, diện gia đình chính sách trên 2.676 hộ, diện dân nghèo đông (chỉ tính số hộ trong danh sách chương trình xóa đói giảm nghèo là 4.722 hộ). Sự cách biệt về đời sống vật chất, lẫn tinh thần giữa những khu vực nông thôn và đô thị hóa còn khá xa. Đứng trước tình hình đó, Quận ủy – Ban Thường vụ Quận ủy nhất quán quan điểm phải triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chương trình và các chính sách xã hội, coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa tình đối với gia đình chính sách, với đồng bào nghèo và nhân dân lao động trên địa bàn Quận. Bước đầu, đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, Mặt trận và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các chương trình: Xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, đào tạo và giải quyết việc làm, duy trì tốt phong trào “Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa” ở địa bàn dân cư. Mặt khác, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành truy quét, tấn công các loại tội phạm, các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, từng bước làm lành mạnh hóa môi trường xã hội trên địa bàn Quận.

* Khuyết điểm:

Bên cạnh những nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác của một Quận mới thành lập thu được những kết quả ban đầu, trên tinh thần nghiêm túc kiểm điểm vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội.

1. Quận ủy có quan tâm chỉ đạo, đề ra một số biện pháp để khai thác, phát huy các tiềm năng thế mạnh của Quận về mặt bằng, xây dựng và sửa chữa nhà, dịch vụ - kỹ thuật – cây trồng… nhưng chỉ đạo triển khai còn chậm, hiệu quả chưa cao, các ngành chức năng còn thiếu năng động trong tìm đối tác, việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước triển khai thực hiện còn chậm nhưng Quận ủy, Ban Thường vụ chưa có biện pháp nào tháo gỡ kịp thời và hiệu quả.

2. Trong chỉ đạo củng cố các đơn vị kinh tế quốc doanh ở một số khâu chưa được tập trung đúng mức, chưa có những biện pháp và sự hỗ trợ tích cực để giúp các đơn vị mở rộng sản xuất, kinh doanh nhằm làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của Quận.

Đối với kinh tế ngoài quốc doanh, Quận ủy, Ban Thường vụ rất quan tâm song “lực bất tòng tâm”, do cơ chế ràng buộc nên khó đi sâu để nắm được những thông tin cần thiết cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Chủ yếu là tăng cường công tác và các biện pháp quản lý Nhà nước, tuy nhiên quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này cũng còn nhiều hạn chế.

3. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn theo hướng đô thị hóa tuy có tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nhưng nhìn chung tình hình phát triển còn chậm so với yêu cầu. Có nhiều vấn đề bức xúc được Quận ủy, Ban Thường vụ đặt ra nhiều lần nhưng biện pháp tháo gỡ chưa khả thi như: việc củng cố các HTX Nông nghiệp; Xây dựng các mô hình hợp tác mới ở nông thôn còn chậm, thiếu tính đồng bộ. Tình trạng nông dân bỏ trống đất nông nghiệp còn nhiều, tình hình sang nhượng, kinh doanh đất trái phép khá phổ biến… các vấn đề trên tuy có được Quận ủy – Ban Thường vụ chỉ đạo chấn chỉnh nhưng hiệu quả chưa cao và ngày càng diễn ra gay gắt hơn.

4. Trong xây dựng cơ bản, bên cạnh mặt tích cực trong chỉ đạo đầu tư thì vấn đề kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng còn hạn chế nên một số công trình không đạt chất lượng hoặc chất lượng thấp gây lãng phí lớn, ít nhiều làm giảm lòng tin nơi quần chúng nhân dân với một số công trình xây dựng cơ bản.

5. Trên lĩnh vực lãnh đạo thực hiện các chính sách xã hội tuy Quận ủy, Ban Thường vụ có tập trung nhưng là lĩnh vực công tác quá lớn, nên trước mắt chỉ mới giải quyết được những vấn đề cơ bản. Còn một số việc trọng tâm nhưng còn nhiều khó khăn chưa giải quyết tốt được như: đào tạo nghề nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Quận, vấn đề giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, điều kiện vui chơi giải trí cho các vùng sâu, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội hiệu quả chưa cao, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật để nhân dân tự giác chấp hành còn hạn chế.

B. VỀ LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ AN NINH QUỐC PHÒNG

Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy luôn nghiêm túc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và có Chỉ thị, xây dựng Nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong Quận, nhất là vào các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, ngày lễ, ngày tết…

Đối với hai lực lượng Công an và Quân sự, Quận ủy, Ban Thường vụ luôn quan tâm chỉ đạo nhằm củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng tại đơn vị, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng cả về số lượng lẫn chất lượng, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân và tự vệ, lực lượng chính trị nòng cốt. Trong thời gian ngắn sau khi được thành lập các lực lượng này đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện ngay các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng được thế trận phòng thủ trên địa bàn có kết hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Mặt khác, Quận ủy, Ban Thường vụ đã chỉ đạo và tiến hành ổn định tổ chức, nhân sự các đơn vị Kiểm sát, Tư pháp, Tòa án, Thanh tra đi vào hoạt động có hiệu quả; Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong khối nội chính.

*Khuyết điểm:

1. Trên tinh thần quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là Nghị quyết 5 của Thành ủy về an ninh – quốc phòng nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Quận; Tuy nhiên, còn một số lĩnh vực chưa được Ban Thường vụ chỉ đạo sâu sát và kịp thời như: phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, vấn đề giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai, xây dựng trái phép…

2. Chưa chú trọng đúng mức đến công tác giáo dục, phổ biến học tập các văn bản pháp quy của Nhà nước cho nhân dân một cách đầy đủ và thường xuyên, do đó việc vận động nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ít nhiều còn hạn chế.

3. Việc quan tâm xây dựng lực lượng về trình độ giác ngộ chính trị, quan điểm lập trường giai cấp, ý thức cảnh giác cách mạng trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa đúng mức nên còn những biểu hiện xa rời quần chúng, cửa quyền và những hiện tượng tiêu cực khác làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân.

C. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN, CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG

* Ưu điểm:

1. Xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy Nhà nước từ Quận đến phường song song với việc chỉ đạo thực hiện cải cách nền hành chính theo cơ chế “Một cửa một dấu” là nhiệm vụ trọng tâm của Quận ủy, Ủy ban trong thời gian qua bước đầu đạt được những kết quả đáng kể. Quận ủy, Ban Thường vụ thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ hiện có để sắp xếp bố trí nhằm phát huy năng lực sở trường của từng cán bộ. Mặt khác, xem xét tuyển dụng những cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn cho chiến lược cán bộ lâu dài. Tuy mới thành lập, với bộn bề những công việc nhưng Quận ủy, Ban Thường vụ đã lãnh đạo thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và bầu bổ sung HĐND các cấp; Lãnh đạo kỳ họp thứ nhất của HĐND Quận và các phường mới thành lập đạt kết quả, bầu đúng và đủ các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND. Ngoài ra, còn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại một số cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình lãnh đạo, Ban Thường vụ luôn thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động giữa Đảng – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân trên cơ sở đó mà xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng từ Quận đến các phường.

2. Đối với việc lãnh đạo công tác vận động quần chúng được Ban Thường vụ rất quan tâm, trên cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 8B và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về công tác dân vận, kiện toàn về tổ chức bộ máy nhân sự của Ban Dân vận, các đoàn thể,  Mặt trận Quận và cơ sở. Tiến hành mở lớp tập huấn công tác Dân vận cho cán bộ làm công tác Dân vận, cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở.

Định kỳ nghe và giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác Dân vận. Qua đó, mà chỉ đạo kịp thời những phong trào hành động cách mạng của quần chúng mang lại hiệu quả cao.

* Khuyết điểm:

1. Bộ máy Nhà nước tuy được sắp xếp, kiện toàn từng bước và đang triển khai thực hiện việc cải cách hành chính theo chỉ đạo của thành phố và chương trình của Quận nhưng vẫn còn nhiều lúng túng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một số chưa đáp ứng được với nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt khác, so với nhiệm vụ, bộ máy còn thiếu, do vậy một số mặt công tác chưa được triển khai thực hiện đồng bộ.

2. Trong thời gian qua, việc lãnh đạo của Ban Thường vụ đối với nhiệm vụ đổi mới công tác vận động quần chúng, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân tuy có được quan tâm thường xuyên, tuy nhiên sự chuyển động giữa các đoàn thể chưa đều; Có đoàn thể chưa năng động trong việc phát động phong trào hành động cách mạng của quần chúng, có mặt hoạt động chưa đi vào chiều sâu, giải quyết tâm tư nguyện vọng của quần chúng còn rất hạn chế. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa có biện pháp chỉ đạo cụ thể để giúp các đoàn thể trong phương hướng hoạt động.

D. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn xác định muốn xây dựng Đảng bộ mạnh thì phải tiến hành xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị - tư tưởng và tổ chức.

1. Lãnh đạo công tác chính trị - tử tưởng:

Ban Thường vụ thống nhất quan điểm xem công tác chính trị - tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ảnh hưởng chi phối đến toàn bộ các hoạt động khác của Đảng bộ. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu, Đảng bộ mới thành lập, tâm trạng, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ Đảng viên chưa ổn định sau khi chia tách Huyện, do vậy việc tập trung lãnh đạo tư tưởng nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là rất quan trọng. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ luôn quan tâm đến việc triển khai nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Đảng cho cán bộ Đảng viên và quần chúng nòng cốt, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân các dịp lễ, tết. Mặt khác, đã tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức nhân sự Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận và mạng lưới tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu nghiên cứu tuyên truyền… Từ đó, củng cố niềm tin xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi Đảng viên với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tạo sự thống nhất về tư tưởng, tập hợp được sức mạnh của tập thể, cán bộ Đảng viên làm chuyển động nhiều phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm chỉ đạo xuyên suốt với các lớp dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên đề… Ngoài ra, còn chọn và gởi cán bộ đi đào tạo tại các trường của Thành phố, qua đó mà nâng cao  trình độ cho cán bộ đương nhiệm và tạo nguồn cán bộ cho lâu dài.

2. Đối với công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ:

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, thành phố, tập trung củng cố tổ chức bộ máy từ Quận đến cơ sở, sắp xếp bố trí cán bộ hiện có và tuyển dụng cán bộ theo yêu cầu của nhiệm vụ. Ban Thường vụ luôn thận trọng và chặt chẽ khi xem xét vấn đề cán bộ vì đây là khâu có vai trò quyết định đến sự thành bại của phong trào cách mạng tại Quận. Ngoài ta, còn chỉ đạo việc thành lập các Chi, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy.

Xem trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bước đầu đã củng cố được Ban Bảo vệ chính trị nội bộ của Quận và đi vào hoạt động. Tiến hành chỉ đạo việc làm mới lý lịch cán bộ, Đảng viên nhằm quản lý Đảng viên, chuẩn bị tốt hơn trong tình hình mới. Kịp thời làm rõ lịch sử chính trị của một số cán bộ chủ chốt phục vụ cho việc sắp xếp bố trí và đào tạo cán bộ.

Mặt khác, tuy có nhiều khó khăn song Ban Thường vụ đã lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử bổ sung HĐND Quận, phường và ứng cử các chức danh chủ chốt của UBND Quận và các phường mới thành lập đạt kết quả.

3. Ngay từ khi mới thành lập và đi vào hoạt động, Ban Thường vụ đã quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra Đảng, trước hết kiện toàn tổ chức Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, quyết định quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, chỉ đạo các Cấp ủy Đảng quan tâm triển khai công tác kiểm tra thường xuyên đối với hoạt động của Chi, Đảng bộ và Đảng viên để kịp thời phát hiện uốn nắn, xử lý những trường hợp Đảng viên có vi phạm.

* Khuyết điểm:

1. Chỉ đạo công tác chính trị - tư tưởng có mặt chưa thật nhạy bén, đôi lúc thiếu chủ động, nhất là đối với lịnh vực dư luận xã hội, lịch sử Đảng; Chưa sắc bén trong chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phương thức công tác chính trị - tư tưởng có đổi mới nhưng vẫn còn một số hạn chế như: tính thuyết phục chưa cao, tiến hành chưa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Trong một vài đồng chí chưa quan tâm đầy đủ đến việc nghiên cứu quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ còn hạn chế do cơ chế, chính sách và ý thức học tập ở một số đồng chí chưa cao, Ban Thường vụ chưa có biện pháp tháo gỡ về cơ bản.

2. Công tác tổ chức cán bộ được tập trung lãnh đạo, nhưng cho đến nay cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiệm vụ mới. Tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ đang là hiện thực, song để có giải pháp khả thi thì còn lúng túng, chủ yếu chỉ mới đưa ra được các giải pháp tình thế.

3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là rất cần thiết, song vấn đề triển khai còn nhiều vướng mắc, công tác giáo dục để cán bộ Đảng viên am hiểu và thực hiện công tác này còn hạn chế.

4. Công tác kiểm tra Đảng tuy được quan tâm, nhưng so với yêu cầu thì còn phải cố gắng nhiều, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo để Cấp ủy cơ sở nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, mỗi Đảng viên phải tham gia làm công tác kiểm tra còn lại là một quá trình dài.

III. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH

* Ưu điểm:

1. Trong quá trình thuục hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ những nội dung của quy chế làm việc của Quận ủy.

2. Quận ủy, Ban Thường vụ chấp hành tốt sự phân công phụ trách khối cơ sở - có theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo những mặt công tác tại cơ sở mình phụ trách, năng động sáng tạo trong công việc.

3. Tuy là Quận ủy, Ban Thường vụ lâm thời được cấp trên chỉ định nhưng đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Quận. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, tận tâm phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân.

* Khuyết điểm:

1. Trong Quận ủy có một số đồng chí chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo tại đơn vị địa phương mình trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở, ít tham gia ý kiến xây dựng các Nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành.

2. Một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành ít đi cơ sở hoặc chưa có biện pháp, nên hạn chế đến vai trò chỉ đạo tại cơ sở mình phụ trách và chưa phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc của cơ sở đặt ra với Quận ủy, Ban Thường vụ để xử lý, giải quyết.

3. Một số Ủy viên Ban Chấp hành chưa đề cao đầy đủ ý thức trách nhiệm trong việc nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

IV. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Nguyên nhân của ưu điểm:

1. Trước hết, Quận ủy, Ban Thường vụ có quyết tâm cao, đoàn kết nhất trí trên cơ sở Nghị quyết của Quận ủy. Tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng.

2. Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và các Nghị quyết của Đảng, năng động trong tổ chức thực hiện, không ngại khó, không ỷ lại.

3. Luôn gắn bó với quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của tầng lớp quần chúng, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng để giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân.

Nguyên nhân của khuyết điểm:

1. Cùng một lúc với nhiều công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nên còn tình trạng dàn đều ở một số lĩnh vực, đôi lúc chỉ đạo thiếu chiều sâu, sự phối hợp chỉ đạo giữa các ngành chức năng đôi lúc còn thiếu đồng bộ.

2. Có Nghị quyết được xây dựng và triển khai thực hiện nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc nên phát huy chậm hoặc thực hiện không đến nơi, đến chốn.

3. Trình độ, năng lực của Ủy viên Ban Chấp hành nhìn chung đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ nhưng sự phát huy của mỗi cá nhân chưa đều, đôi lúc chưa thật sự tích cực trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bài học kinh nghiệm:

Trên cơ sở kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm, Quận ủy rút ra một số kinh nghiệm bước đầu:

1. Muốn lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải quán triệt đầy đủ, nhuần nhuyễn các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Phải xây dựng được chương trình hành động cụ thể cho phù hợp.

2. Trong mọi tình huống, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải hết sức tỉnh táo, kiên định lập trường, tăng cường đoàn kết nhất trí trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành. Biết huy động, lắng nghe, tranh thủ sự ủng hộ của các đồng chí Đảng viên lớn tuổi có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận.

3. Luôn tranh thủ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể Thành phố.

4. Một mặt biết vận động sức dân hợp lý, mặt khác luôn chăm lo quyền lợi chính đáng cho nhân dân. Đồng tâm hiệp lực tạo sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân.

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Thanh Tư

 

Thông báo