Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 năm 2015, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm”; sau khi nghe và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X, Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và thảo luận tại đại hội; Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X;

Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nêu trong văn kiện trình Đại hội:

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2015 Đại hội khẳng định:

1.1. Về thành tựu:

Trong 5 năm qua, kinh tế Quận 4 duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng thương mại - dịch vụ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X đã xác định. Doanh thu các ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 23%, tỉ trọng thương mại - dịch vụ 83% trong tổng cơ cấu kinh tế của Quận. Công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ngân sách được tập trung, tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 10,61%.

Công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân; các chương trình, dự án phát triển hệ thống giao thông, giảm ngập nước, đã cơ bản giải quyết tình trạng ngập nước do mưa và triều cường ở một số tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn quận, kiểm soát và ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai hiệu quả tác động tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Công tác chăm lo, giải quyết chính sách ưu đãi đối với người và gia đình có công với nước được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Chương trình “Vì người nghèo”, công tác giảm nghèo, tăng hộ khá đạt chuyển biến tích cực.

Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương luôn được chú trọng thường xuyên, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên. Công tác giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đều đạt chỉ tiêu.

Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững, ổn định, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan an ninh quốc gia. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm củng cố.

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố theo hướng vững mạnh; vai trò quản lý điều hành của chính quyền từng bước được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới về nội dung và phương thức. Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi sâu vào hệ thống chính trị và lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đổi mới từ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đến hiệu quả các phong trào quần chúng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ luôn được chú trọng, quan tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài.

Công tác vận động Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Phong trào của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được triển khai rộng khắp và được đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực.

1.2. Về hạn chế, thiếu sót:

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình lãnh đạo, xây dựng, phát triển Quận vẫn còn những hạn chế nhất định, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, hạ tầng đô thị phát triển chưa đồng bộ, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có lúc có nơi vẫn chưa theo kịp tình hình mới; chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Nguyên nhân của những hạn chế trên là:

- Do việc định hướng mục tiêu, nhiệm vụ có thời điểm còn mang tính chủ quan nên một số chỉ tiêu đề ra khó có khả năng hoàn thành.

- Chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn, chưa rút ra được đúng những nguyên nhân và đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể mang tính đột phá mạnh mẽ; công tác đánh giá trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được phân công tổ chức thực hiện, công tác xử lý, kiểm điểm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đôi lúc thiếu kiên quyết.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ của Quận và cơ sở đạt hiệu quả chưa cao; có lúc, có nơi chưa bổ sung kịp thời, số cán bộ có trình độ về chuyên môn thuộc các lĩnh vực chưa đồng bộ (nhất là lĩnh vực đô thị) nên việc bố trí cán bộ chủ chốt ở một số ngành còn gặp khó khăn.

- Công tác vận hành bố trí tiếp cận chức danh quy hoạch còn thiếu tính chủ động. Việc luân chuyển cán bộ công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền sang cơ quan Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và ngược lại còn hạn chế.

- Việc đánh giá cán bộ có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt, đặc biệt là số cán bộ được bố trí chức danh cao hơn để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, uốn nắn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ phấn đấu tốt hơn.

1.3. Thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận cao trong Nhân dân để xây dựng Đảng bộ Quận thực sự trong sạch vững mạnh.

Hai là, bám sát tình hình thực tiễn của Quận, chủ động đề ra kế hoạch, xác định phương thức thích hợp, huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ Nhân dân.

Ba là, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; làm tốt công tác đánh giá và bố trí cán bộ, lấy hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân để làm thước đo năng lực cán bộ.

Bốn là, tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị là điểm nhấn, đột phá, để tạo đà phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Quận.

2. Về phương hướng 5 năm 2015 - 2020, Đại hội nhất trí với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp chủ yếu như sau:

2.1. Mục tiêu chung:

Trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ Quận tập trung, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Quận thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Quận 4 ngày càng “Giàu đẹp – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quận 4 xác định 14 chỉ tiêu cơ bản và 02 chương trình trọng tâm:

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Phấn đấu doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 23% trở lên. Cơ cấu kinh tế ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 77%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 23%.

2. Thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu Thành phố giao từ 5% trở lên; tốc độ thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách Nhà nước đạt 1.000 tỉ/năm.

3. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc di dời, tái định cư nhà ở trên và ven kênh rạch, xây dựng mới 700.000 m2 diện tích sàn nhà ở.

4. Phấn đấu có trên 75% khu phố đạt chuẩn văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; phấn đấu có ít nhất 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

5. Huy động 100% trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 06 tuổi vào lớp 01; 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; phấn đấu không có học sinh tiểu học bỏ học, tỉ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học dưới 0,5%; hiệu suất đào tạo tiểu học là 99,5% trở lên, trung học cơ sở là 92% trở lên; 100% học sinh học 02 buổi/ngày; tỉ lệ giáo viên vượt chuẩn chuyên môn là 90% trở lên; cán bộ đương nhiệm và cán bộ quy hoạch chức danh quản lý giáo dục có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

6. Thực hiện tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc-xin cho 100% trẻ dưới 01 tuổi; xây dựng 15/15 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia và có bác sĩ cơ hữu; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân dưới 0,66%.

7. Phấn đấu tăng tỉ lệ người dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 33%.

8. Phấn đấu tạo việc làm mới trên 5.000 lao động/năm; tỉ lệ lao động đã qua đào tạo trên 80%.

9. Nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến năm 2020 đạt theo tiêu chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020, phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo của Quận thấp hơn tỉ lệ hộ nghèo bình quân của Thành phố.

10. Kéo giảm phạm pháp hình sự thấp hơn 7,5 vụ/10.000 dân, nâng tỉ lệ điều tra khám phá án hàng năm từ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và án đặc biệt nghiêm trọng trên 95%; tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; phấn đấu hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt từ 5% trở lên.

11. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu Thành phố giao, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt từ 25% trở lên, trong đó đảng viên trong dân quân đạt 21% trở lên, 100% cán bộ khu đội trưởng, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng dân quân là đảng viên. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao với tỉ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ từ 3% trở lên, đoàn viên đạt 100% trong số thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

12. Tập trung giải quyết đúng kỳ hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo, dân nguyện mới phát sinh từ 80% trở lên; thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đạt 100%.

13. Phấn đấu hàng năm kết nạp 130 đảng viên, cả nhiệm kỳ phát triển 650 đảng viên. Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỉ lệ theo quy định, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

14. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Hai chương trình trọng tâm là:

- Chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông, giảm ngập nước.

- Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

2.2. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

2.2.1. Về quản lý và phát triển đô thị: Trong 5 năm tới Quận tiếp tục xác định chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, là điểm nhấn, tạo đà phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong những năm tiếp theo. Hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đô thị theo quy hoạch, kiên trì thực hiện các dự án chỉnh trang, nâng cấp, phát triển đô thị và thực hiện các tiêu chí về xây dựng, sử dụng đất để phát triển bền vững, gắn với quy hoạch phát triển ngành dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Quận, đảm bảo trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.

2.2.2. Về phát triển kinh tế, ngân sách: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế hợp lý gắn với cơ cấu thương mại, dịch vụ - công nghiệp và xây dựng; phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, góp phần kiểm soát lạm phát. Đảm bảo yêu cầu thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

2.2.3. Về các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân: Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Vì Thành phố, vì Quận 4 văn minh – sạch đẹp – an toàn”, phát triển văn hóa, xây dựng con người Quận 4 là nhân tố chủ yếu, trong đó tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ XI ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Quận.Thực hiện tốt đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Phát huy các nguồn lực, giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội, đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

2.2.4. Về an ninh - quốc phòng: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình trên địa bàn quận, chủ động xử lý nhanh, kịp thời các điểm nóng phức tạp. Tăng cường kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và phạm pháp hình sự; tăng tỉ lệ khám phá án. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông.

2.2.5. Về công tác tư pháp: trọng tâm nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng người đúng tội, không có oan sai bỏ lọt tội phạm; đảm bảo công tác quản lý giam giữ, quản lý phạm nhân đúng pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ cao và am hiểu kiến thức pháp luật.

2.2.6. Về xây dựng hệ thống chính trị:

a. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên:

- Công tác tư tưởng chính trị:

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, làm chuyển biến sâu về nhận thức, về hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng và toàn xã hội nhằm đạt hiệu quả thiết thực và phải gắn với các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”.

- Công tác xây dựng Đảng về tổ chức:

Tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ cán bộ theo quy định; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác quy hoạch.

Thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đúng năng lực, đúng quy hoạch.

- Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo quy định Điều lệ Đảng.

Tập trung lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, phí. Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót và xử lý sai phạm nếu có. Đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

b. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền:

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Lãnh đạo tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội nâng chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện.

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

c. Phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội:

Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa XI).

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn Quận. Lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

d. Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội Quận và hội quần chúng để tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân:

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Quận phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; làm nòng cốt trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Liên đoàn Lao động Quận: tập trung quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, người lao động. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên Quận vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức; nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào hoạt động tạo môi trường thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thường xuyên quan tâm tạo nguồn quy hoạch, đào tạo cán bộ từ cán bộ Đoàn. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, đoàn viên; mở rộng diện tập hợp thanh niên, nâng tỉ lệ tập hợp thanh niên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 60%. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận: thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Cựu Chiến binh Quận: tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Các hội quần chúng thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí.

II. Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá X. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Đại hội thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

IV. Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X gồm 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra, các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

*

Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 4 LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Thông báo