Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 6 (lần 2)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (LẦN 2)

VỀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG,

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

--------------------

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 LẦN 2 :

Trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Quận ủy đã không ngừng củng cố nhận thức về chính trị từ trong cấp ủy đến cán bộ, đảng viên, trên cơ sở giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận nhiệm kỳ VIII. Bên cạnh đó công tác giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ của cán bộ đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thành ủy được đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Xây dựng tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đấu tranh ngăn chặn tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu… thông qua các đợt kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 04, 06, 15 của Thành ủy và Quy định 428 về trách nhiệm người đứng đầu đã tạo được nhiều kết quả trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ:

1/ Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên:

Nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Đảng bộ quận đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đã thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngắn và dài ngày cho cán bộ, đảng viên nhằm giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt các lớp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên kể cả quần chúng cốt cán. Xây dựng tiêu chí đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên thông qua việc đảng viên đăng ký phấn đấu rèn luyện theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thành ủy về “3 xây, 3 chống”.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số ít cán bộ đảng viên chưa thực hiện việc đăng ký rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống hoặc có đăng ký nhưng còn chung chung thiếu liên hệ cụ thể vào chức trách, nhiệm vụ được phân công. Quận ủy đang chỉ đạo tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh, bên cạnh đó tiếp tục tăng cường nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên nhất là ở từng đảng bộ, chi bộ cơ sở.

2/ Thực hiện cải cách hành chính, lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước:

Thực hiện Chỉ thị 06 của Thành ủy về lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn, Quận ủy đã tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Qua đó nhận thấy ý thức chấp hành của các ngành và cán bộ, đảng viên đã tiếp tục nâng lên; công tác quản lý Nhà nước ở cơ sở đã được tổ chức ngày càng chặt chẽ hơn; việc tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên và cấp mình, nhất là các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết khá rốt ráo; một số trường hợp ý thức chấp hành kém đã được kiểm tra kiểm điểm nhắc nhở và xử lý nghiêm túc. Bên cạnh đó việc thực hiện cải cách hành chính từ quận đến phường được đặc biệt quan tâm. Qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của các ngành và cán bộ công chức không ngừng được củng cố nhất là trách nhiệm, thái độ trong tiếp xúc và giải quyết công việc cho dân, kiên quyết xử lý những trường hợp gây khó khăn, nhũng nhiễu bằng các hình thức kỷ luật, điều chuyển công tác khác, cho thôi việc…

Song song đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy đảng, nhà nước, đoàn thể đủ số, nhất là yêu cầu chất lượng được xem là yếu tố quyết định. Từ đó, đã hạn chế dần tình trạng tồn đọng công việc, chậm trễ xử lý, các quy định giải quyết hồ sơ cho dân ngày càng rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục.

Bên cạnh những kết quả đạt được cần tiếp tục quan tâm xây dựng và củng cố tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, ý thức chấp hành của một bộ phận cán bộ công chức theo yêu cầu mới. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình, lề lối làm việc và quy chế thực hiện.

3/ Công tác kiểm tra, thanh tra xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực nổi cộm, bức xúc:

Nhiệm kỳ qua, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra từ Quận đến cơ sở. Quận đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý cũng như khắc phục hậu quả các sai phạm về đất đai, quản lý tài chính từ các nguồn vận động trong nhân dân của một số đoàn thể, nợ nần dây dưa của đơn vị kinh tế. Đặc biệt, trong vụ án Trương Văn Cam liên quan trên địa bàn quận 4 đã kiểm điểm xử lý 22 cán bộ, đảng viên của lực lượng công an, viện kiểm sát, kể cả vụ tiêu cực của Trưởng Công an phường 1 đã liên đới trách nhiệm lãnh đạo của đảng ủy, quản lý của UBND phường, xử lý kỷ luật 8 cán bộ đảng viên; ngoài ra có 39 cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật vì sử dụng văn bằng tốt nghiệp cấp III bất hợp pháp. Quận ủy đã chỉ đạo phát huy vai trò tự kiểm tra ở từng cơ sở đảng và xây dựng quy chế trách nhiệm người đứng đầu theo quy định 428 của Thành ủy trong việc để xảy ra tham nhũng, tiêu cực lớn trong cơ quan, đơn vị; Ban chỉ đạo Trung ương 6 (2) của quận đã phối hợp với cơ quan Ủy ban kiểm tra của đảng, Thanh tra Nhà nước và một số ngành chức năng tổ chức kiểm tra công tác xây dựng sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường 15 và Phường đội phường 2. Qua kiểm tra đã rút ra một số kết luận về công tác quản lý, xây dựng chưa chặt chẽ, một số hạng mục công trình có thay đổi nhưng chưa điều chỉnh kịp thời, qua kiểm tra đã nhắc nhở chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra quyết toán. Ngoài ra, đã tăng cường kiểm tra chấp hành chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo.

Năm 2001:                    Đã kiểm tra, thanh tra : 39 vụ

                                    Xử lý kỷ luật : 14 trường hợp

Năm 2002:                    Đã kiểm tra, thanh tra : 84 vụ

Xử lý kỷ luật : 70 trường hợp (trong đó có vụ xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên có liên quan trách nhiệm trong vụ án Trương Văn Cam là 22 trường hợp; vụ Phường 1 là 08 trường hợp).

Năm 2003:                    Đã kiểm tra, thanh tra : 324 vụ

                                    Đã xử lý kỷ luật : 46 trường hợp

Năm 2004:                    Đã kiểm tra, thanh tra : 334 vụ

                                    Đã xử lý kỷ luật : 21 trường hợp

6 tháng đầu năm 2005 :          Đã kiểm tra, thanh tra : 127 vụ

                                    Đã xử lý kỷ luật : 01 trường hợp

Qua kết quả kiểm tra, thanh tra giải quyết các vụ việc tiêu cực thiếu trách nhiệm gây hậu quả, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được cán bộ đảng viên đồng tình thống nhất, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng. Nhiều ý kiến phản ảnh của quần chúng và cán bộ đảng viên ở cơ sở đã giúp cho cấp ủy cơ sở kể cả cấp ủy quận nắm được dấu hiệu vi phạm của cán bộ đảng viên để chỉ đạo kiểm tra ngăn ngừa và xử lý kịp thời. Qua công tác chỉ đạo kiểm tra, thanh tra Quận ủy đã rút được nhiều kinh nghiệm, nhất là phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra có trọng tâm trọng điểm để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm và ngăn chặn ngay từ đầu, đồng thời để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt đã phát động tinh thần tự giác, ý thức tự phê và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Bên cạnh đó tiếp tục phát động các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia giám sát hoạt động của tổ chức, cán bộ đảng viên; Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng chuyên đề “Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân trong công tác kiểm tra đảng” đã được sự đồng tình nhất trí cao của cán bộ đảng viên và các đoàn thể.

Đối với nhiệm vụ giải quyết đơn thư tố cáo luôn được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời rốt ráo kiểm tra nhắc nhở thường xuyên. Tập trung chỉ đạo giải quyết một vài vụ khiếu nại đông người như : dự án trường tiểu học phường 9, đường phường 1, khu nhà ở phường 3, 6, 8… Hầu hết các trường hợp giải quyết khiếu nại đều được giải quyết theo luật, hiện nay có vụ đã được giải quyết ở cấp quyết định cuối cùng và tình hình đã giải quyết cơ bản. Nhìn chung tình hình khiếu kiện đông người ở Quận 4 cơ bản không phức tạp trừ dự án trường tiểu học phường 9 kéo dài, nguyên nhân do một số hộ dân cố tình không chấp hành quyết định, lợi dụng lôi kéo một số hộ khác tham gia; hiện nay Quận đang chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết định.

Tóm lại, tình hình công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được tổ chức thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại như: trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở một vài cơ quan còn chậm cần tiếp tục chấn chỉnh, bên cạnh đó tình hình nhân sự phụ trách công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở nhiều ngành còn khó khăn, hầu hết đều kiêm nhiệm nhiều việc.

4/ Việc kê khai nhà đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ công chức:

Quận ủy đã chỉ đạo cán bộ công chức ở các chức danh theo quy định phải tiến hành kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay, chưa phát hiện trường hợp nào có vấn đề kê khai không trung thực, chưa có trường hợp đơn thư tố cáo về vấn đề tài sản bất minh.

5/ Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Quận ủy đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra về việc thực hiện Chỉ thị 04 của Thành ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức tự kiểm tra. Kết quả cho thấy ý thức chấp hành của các tổ chức và cá nhân ngày càng tốt hơn, việc sử dụng ngân sách ngày càng được kiểm tra chặt chẽ và quy định trách nhiệm cụ thể. Đến nay, tuy có lúc, có nơi vẫn còn thiếu sót nhưng đã được kiểm tra nhắc nhở, chưa có trường hợp nào vi phạm đến mức phải kiểm điểm xử lý.

6/ Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm:

Qua kiểm tra, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nắm được quy định 19 điều đảng viên không được làm và những dấu hiệu vi phạm nên hạn chế được vi phạm. Bên cạnh đó trong sinh hoạt đảng, cấp ủy luôn nhắc nhở và kiểm tra việc chấp hành của đảng viên, kịp thời kiểm tra kiểm điểm xử lý những vi phạm. Trong nhiệm kỳ đã xử lý kỷ luật 08 trường hợp vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, trong đó nội dung vi phạm ở các điều 1, 7, 8, 9, 16. Qua phân tích kiểm điểm của chi bộ hầu hết đảng viên vi phạm đã nhận được thiếu sót và khắc phục sửa chữa.

7/ Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

Việc triển khai và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt kết quả khá tốt. Từ đó, đã góp phần tích cực cho nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bằng nhiều biện pháp tổ chức thích hợp cấp ủy từ quận đến cơ sở đã tranh thủ nhiều ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân kể cả trong công tác kiểm tra của đảng, công tác quản lý cán bộ, công tác phát triển đảng, nhận xét phân loại đảng viên.

III. NHẬN XÉT CHUNG:

Nhiệm kỳ qua, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6(2) và các chỉ thị của Trung ương, Thành phố về cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng, lãng phí, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện. Từ đó, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng từ quận đến cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng lên. Đảng viên và quần chúng tham gia khá tốt vào nhiệm vụ xây dựng đảng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhất là ở các đảng bộ phường vai trò tham gia của đảng viên hưu trí khá tích cực là nòng cốt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng góp phần ngăn chặn tiêu cực tham nhũng. Tuy nhiên đối với cán bộ, đảng viên đương chức, đảng viên trẻ tinh thần tự phê và phê bình còn hạn chế, cần phải tiếp tục phấn đấu rèn luyện. Ở một vài chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp cổ phần công tác đảng chưa được quan tâm đúng mức nên chừng mực nào đó việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn đảng chưa đạt yêu cầu, đôi lúc còn hình thức nên tiếp tục phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ.

Với nhiều biện pháp lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiểm tra thường xuyên  đến nay Đảng bộ quận không còn cơ sở đảng yếu kém. Tỷ lệ cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng dần, có 22 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ qua bên cạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng chất lượng đảng viên, Quận ủy đã chỉ đạo tập trung công tác kiểm tra, thanh tra ngăn ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng lấy ngăn chặn là mục tiêu và kịp thời kiên quyết xử lý vi phạm, từ đó tình hình vi phạm đến mức xử lý kỷ luật đã và đang giảm dần, tỷ lệ nghịch với số lượt kiểm tra thanh tra hàng năm đang tăng gấp nhiều lần.

Nguyên nhân của những việc làm được và những mặt còn tồn tại :

Nguyên nhân những việc làm được :

1/ Nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6(2) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đảm bảo cho vai trò lãnh đạo của Đảng nên được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở, được sự đồng tình nhất trí cao trong Đảng và được triển khai tổ chức thực hiện cụ thể, chặt chẽ đạt kết quả ở từng đảng bộ, chi bộ cơ sở nói riêng và Đảng bộ quận nói chung.

2/ Sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, cấp ủy cơ sở, trách nhiệm của từng cơ quan chức năng, sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân là những nguyên nhân dẫn đến kết quả đạt được.

3/ Bên cạnh đó những biện pháp, hình thức, nội dung công tác kiểm tra, thanh tra ngày càng mở rộng, chặt chẽ, có trọng tâm trọng điểm đã góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

Nguyên nhân tồn tại :

Nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên nhưng cấp thiết, đòi hỏi năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và tinh thần tự rèn luyện của mỗi đảng viên nhưng vẫn có hạn chế nhất định về tính tự giác, ý thức tự phê bình và phê bình nên chừng mực nào đó ảnh hưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Một số kinh nghiệm:

1/ Vai trò lãnh đạo của cấp ủy là yếu tố quyết định kết quả cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng, do đó phải thường xuyên củng cố bổ sung đủ số và chất lượng lãnh đạo.

2/ Kết hợp đồng bộ giữa nhiệm vụ xây dựng và nhiệm vụ chỉnh đốn đảng, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác phấn đấu rèn luyện của cán bộ đảng viên với việc chủ động kiểm tra thường xuyên của cấp ủy, kịp thời biểu dương những cá nhân tập thể tốt, góp ý xây dựng kiểm tra kiểm điểm xử lý những vi phạm.

3/ Nội dung xây dựng và chỉnh đốn cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị xã hội và quần chúng nhân dân.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG NHIỆM KỲ 2005 – 2010 :

1/ Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho tất cả đảng viên. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị theo chuyên đề nhân các ngày lễ trọng đại của dân tộc, nhằm nêu cao lòng tự hào về truyền thống yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta nhằm phát huy công cuộc đổi mới, chống đói nghèo, lạc hậu, đặc biệt là chống tham nhũng, chống lãng phí, quan liêu, trì trệ.

2/ Tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 15 - CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Thành ủy về xây dựng đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tích cực đấu tranh chống những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội biến chất nhằm bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giáo dục, nâng cao nhận thức trong Đảng và trong xã hội về nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, sự xuống cấp về đạo đức lối sống hiện nay; xây dựng tinh thần quyết tâm, ý thức trách nhiệm trong công tác chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, tạo niềm tin thật sự cho nhân dân đối với Đảng.

3/ Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho cán bộ đảng viên; quan tâm đúng mức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Tổ chức rà soát cán bộ chủ chốt có dự luận về đạo đức, lối sống, tác phong quan liêu xa rời quần chúng, nhũng nhiễu trong công việc, kém năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm để xem xét xử lý và bố trí công tác cho phù hợp. Kiên quyết đưa ra khõi cấp ủy và không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ đảng viên có biểu hiện không lành mạnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương: Cơ hội chính trị, ích kỷ, tính toán cá nhân, không quan tâm đến nổi khổ của quần chúng; gây mất đoàn kết nội bộ; không trung thực; né tránh nhiệm vụ; chạy chức, chạy quyền. Quyết tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, không để tồn tại cơ sở đảng yếu kém.

4/ Tiếp tục nâng chất lượng lãnh đạo của tổ chức sơ sở đảng nhất là sức chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Thực hiện tốt dân chủ nội bộ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy trong sạch vững mạnh, đề cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân cụ thể thông qua việc thực hiện nghiêm túc quy chế trách nhiệm người đứng đầu theo quy định 428 của Thành ủy.

5/ Tiếp tục củng cố nâng chất lượng tham mưu của các ban đảng trong việc tham mưu đề xuất các biện pháp xây dựng chỉnh đốn đảng ở từng loại hình, từng địa bàn, từng khâu trọng điểm. Tiếp tục bổ sung bộ phận chuyên trách cho Ban chỉ đạo Trung ương 6 (2) cấp quận.

6/ Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra của cấp ủy cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức kiểm tra “đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác kiểm tra của Đảng. Tăng cường chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm, ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, tiêu cực làm cho tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước và cán bộ đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu số cuộc kiểm tra thanh tra hàng năm tăng dần.

7/ Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt việc phân cấp cho quận, phường. Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật, cố ý làm trái trong thi hành công vụ, nhũng nhiễu, hối lộ; các vụ tham nhũng, lãng phí có nhiều dư luận gây bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra; đồng thời chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có tình có lý, đảm bảo đúng luật khiếu nại tố cáo, không kéo dài gây nhũng nhiễu, phiền hà cho nhân dân.

8/ Tăng cường phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của bộ máy Nhà nước, cán bộ đảng viên. Thông qua đó phát hiện những vấn đề cho đảng xem xét kể cả vấn đề tích cực và tiêu cực.

9/ Tăng cường kiểm tra, tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở địa phương; tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, trường học, nhất là những nơi thường xuyên tiếp xúc với dân và các doanh nghiệp Nhà nước. Các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra sự giám sát thực hiện công khai chi tiêu ngân sách cơ quan, đơn vị, địa phương và công khai các quỹ từ nguồn vận động thu trong dân; phát động quần chúng tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm trong bộ máy Đảng và Nhà nước.

Thông báo