Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Phục lục số liệu báo cáo tình hình và nhiệm vụ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV (Thể dục thể thao - Văn hóa thông tin)

XII- THỂ DỤC THỂ THAO

1980

1983

1984

1985

1) Thể dục thể thao quần chúng

- Số người tham gia thường xuyên (người)

2.680

4.250

9.380

13.530

2) Hoạt động phổ thông, năng khiếu

- Số người tham gia TDTT phổ thông (1.000 người)

3

48

50

54

- Số người tham gia TDTT năng khiếu (người)

40

180

256

374

3) Cơ sở tổ chức

- Cơ sở luyện tập (cơ sở)

40

77

103

106

- Tổ chức đội thể thao (đội)

2

5

10

18

- Vận động viên năng khiếu (người)

40

170

266

403

XIII- VĂN HOÁ - THÔNG TIN

1980

1983

1984

1985

A- PHÁT HÀNH SÁCH

- Tổng số bản (ngàn bản)

144

310

329

B- ĐIỆN ẢNH

- Xuất chiếu (xuất)

133

2.230

2.888

3.067

C- NGHỆ THUẬT

1) Văn nghệ quần chúng

- Đội văn nghệ (đội)

27

96

117

242

- Diễn viên (người)

1.000

2.000

1.700

2.200

- Buổi diễn (buổi)

295

229

306

685

D- THÔNG TIN CỔ ĐỘNG

1) Thông tin

- Đội thông tin (đội)

4

8

21

- Buổi hoạt động (buổi)

12

108

156

2) Triển lãm

- Lần tổ chức (lần)

20

26

34

70

3) Cổ động trực quan

- XD cụm panô cố định (cụm)

30

89

26

36

- XD Trạm tin (trạm)

51

53

81

91

- XD bảng khẩu hiệu (lượt)

139

1.023

1.260

1.820

4) Thư viện

- Thư viện, Phòng đọc sách (phòng)

22

16

19

21

- Sách hiện có (1.000 quyển)

28

31

34

45

5) Cân lạc bộ

- Buổi sinh hoạt (buổi)

31

634

1.850

3.782

6) Đào tạo năng khiếu ca nhạc

- Lớp năng khiếu (lớp)

111

126

323

356

- Học viên (người)

1.000

1.000

4.338

6.040

Thông báo