Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Báo cáo thực hiện nghị quyết trung ương 6 lần 2 khóa VIII

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 ( LẦN 2 ) KHÓA VIII

VỀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, ĐẤU TRANH

NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ (2000 – 2005)


Phần thứ nhất

KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG,

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

I. TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 ( LẦN 2 ) VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG:

Quận uỷ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 17/3/1999 của Thành uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, triển khai học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt trong 2 ngày có 215 đồng chí dự, cho đảng viên trong 1 ngày có 1.940 đồng chí dự, đạt 87%. Trong học tập đã triển khai một số các quy định, chỉ thị của Thành uỷ, về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, những điều đảng viên không được làm, chế độ kiểm tra cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ. Tổ chức đợt sinh hoạt kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng; học tập Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cho đảng viên (có 2.150 đồng chí dự, đạt 85%), học tập 10 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt. Qua việc học tập đã tổ chức các đợt tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đảng, đảng viên nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, rèn luyện nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Thực hiện các quy định, chỉ thị của Trung ương và Thành uỷ về việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, kiểm điểm cán bộ. Định kỳ tổ chức sơ kết việc thực hiện các quy định, chỉ thị như kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; việc lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước; về trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; 3 pháp lệnh về cán bộ, công chức; Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành uỷ thực hiện “3 xây, 3 chống”.

Quận uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo 6(2) và Tổ chỉ đạo chống tham nhũng, có quy chế, chương trình công tác phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện NQTW6(2).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, QUAN LIÊU, LÃNG PHÍ:

1/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên:

Qua việc học tập Nghị quyết Trung ương 6(2) hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao được nhận thức chính trị, nắm vững, kiên định 6 quan điểm có tính nguyên tắc, nhận thức rõ hơn về 4 nguy cơ và âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh có ý thức học tập và nâng cao năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nhiều cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu làm nòng cốt trong các phong trào được quần chúng tín nhiệm.

Các cấp uỷ Đảng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, tăng cường công tác quản lý đảng viên, tổ chức cho đảng viên đăng ký chương trình thực hiện nghị quyết, học tập lý luận chính trị, ngoài ra còn tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thảo chuyên đề như học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng qua đó đã giáo dục về chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đảng viên và quần chúng.

2/ Thực hiện cải cách hành chính, lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước:

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành chức năng. Bộ máy của Ủy ban nhân dân Quận, 16 phường được củng cố, xác định chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền rõ ràng theo luật định và quy chế. Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chánh theo cơ chế “một cửa, một dấu”, tổ chức thí điểm mô hình Tổ nghiệp vụ hành chính công, khắc phục một số thủ tục hành chính rườm rà, thực hiện công khai rõ ràng quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực cấp phép đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm về xây dựng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giải quyết các công việc kịp thời, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân.

Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức nhà nước về tinh thần trách nhiệm và thái độ văn minh trong tiếp xúc, giải quyết các yêu cầu của nhân dân, chống quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu gây phiền hà dân.

3/ Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh:

Thực hiện có kết quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần NQTW6(2), tập trung các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành uỷ về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên; mỗi đảng viên đăng ký thực hiện nội dung “3 xây, 3 chống” phù hợp với nhiệm vụ được phân công, đối với cá nhân có thiếu sót, sai phạm, đăng ký phấn đấu sửa chữa khuyết điểm. Thực hiện các kế hoạch kiểm tra của cấp uỷ, của Uỷ ban kiểm tra, những trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật đều được xử lý nghiêm minh, kịp thời đã góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

Tập trung củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, chất lượng sinh hoạt Đảng ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Kết quả phân loại cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2001 đạt 69,1%, cơ sở đảng yếu kém 3,7%. Năm 2004 cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 79,4%, cơ sở đảng yếu kém 1,47%.

Sau các đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình các cấp uỷ Đảng, đảng viên đã xác định rõ hơn trách nhiệm trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chương trình hành động cụ thể; tăng cường giáo dục lập trường, quan điểm chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống, tính tiên phong gương mẫu, sâu sát quần chúng.

4/ Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực:

Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc kê khai nhà đất, cơ sở sản xuất–kinh doanh của cán bộ, công chức đến các cấp uỷ Đảng, định kỳ rà soát, xem xét việc cán bộ kê khai tài sản theo diện Quận uỷ quản lý. Tất cả các trường hợp xem xét, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đều có xem xét về kê khai tài sản.

Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ phối hợp cùng các ngành liên quan kiểm tra các cá nhân, đơn vị có dấu hiệu sai phạm, có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo các cơ sở Đảng tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, 19 điều đảng viên không được làm… Công tác kiểm tra của các cấp uỷ giữ được nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm.

Quận uỷ đã tiến hành 7 cuộc kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí huy động nhân dân ở một số phường, việc sử dụng tài chính ở một số đơn vị và một số dự án đầu tư xây dựng. Các cơ sở đảng tự kiểm tra 21 cuộc trên lĩnh vực thu, chi các quỹ vận động dân, việc cấp phát chế độ cho diện chính sách, dân nghèo; quản lý quỹ xoá đói giảm nghèo, chống thất thu thuế… Qua việc kiểm tra đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức, kịp thời thu hồi các khoản tiền chi sai nguyên tắc về cho ngân sách (thu hồi 1,3 tỷ đồng).

Đã kiểm tra, xử lý 75 đ/c đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được kịp thời, đúng quy định. Việc xử lý kỷ luật đã nâng cao được ý thức của các cấp uỷ Đảng, đảng viên trong việc xây dựng Đảng, chấp hành các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

5/ Chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Quận uỷ và các cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức sơ kết thực hiện các pháp lệnh và quy định của Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các quy định cụ thể về việc tổ chức các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm truyền thống, lễ đón nhận Huân chương, họp mặt một cách thiết thực, tiết kiệm, khắc phục tình trạng phô trương hình thức, lãng phí. Thành lập tổ công tác của Quận uỷ kiểm tra trực tiếp 5 phường, 3 đơn vị hành chính-sự nghiệp; đa số các đơn vị đều thực hiện tiết kiệm hơn so với những năm trước. Hầu hết cán bộ, công chức thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

6/ Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII); Uỷ ban nhân dân Quận và phường xây dựng quy chế tiếp dân, chế độ công khai tài chính, công khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tham gia vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giám sát và góp ý cán bộ, đảng viên, công chức; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Trong hoạt động của các cơ quan, Thủ trưởng đơn vị đã xây dựng các quy định, quy chế làm việc nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, gây phiền hà với nhân dân, đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức. Hầu hết cán bộ, công chức thực hiện tốt 3 pháp lệnh của Chính phủ về cán bộ, công chức, chấp hành các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1/ Ưu điểm:

– Qua việc học tập các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị của các cấp uỷ Đảng, đảng viên, thống nhất cao với các quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, đa số đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gần gũi, sâu sát quần chúng.

– Các cấp uỷ đã tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt đảng được giữ vững, phát huy dân chủ nội bộ, đảng viên tham gia góp ý xây dựng nghị quyết sát hợp với tình hình địa phương, nhiều đơn vị đã tập trung chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú ý lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở địa phương, không để xảy ra điểm nóng.

– Sau các đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp uỷ Đảng, đảng viên đã nâng cao được vai trò trách nhiệm trong việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tập trung các biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém, xử lý nghiêm túc các vụ việc vi phạm từ đó đã xây dựng các quy định về công tác quản lý đảng viên, đánh giá, quản lý cán bộ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ sở.

Nguyên nhân của những ưu điểm: Đảng bộ Quận đã nhận thức đúng mức tầm quan trọng của NQTW6(2), tập trung quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, sâu sát cơ sở, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có biện pháp tháo gỡ khó khăn. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức.

2/ Khuyết điểm:

– Qua việc thực hiện nghị quyết, một số cấp uỷ Đảng, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, chương trình hành động chưa cụ thể, chưa tạo được sự chuyển biến đồng bộ trong nhận thức và hành động.

– Một số cấp uỷ chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị ở một số cơ sở Đảng còn hạn chế; một bộ phận đảng viên còn ngại nghiên cứu, học tập chính trị; nhận thức chưa theo kịp tình hình, còn chủ quan trong phòng chống tham nhũng.

– Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một vài tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa thể hiện vai trò hạt nhân chính trị (chi bộ yếu kém tỷ lệ 1,47%), còn tư tưởng nể nang, ngại phê bình, không dám đấu tranh với sai trái, nền nếp sinh hoạt một số chi bộ chưa đều, chất lượng chưa cao, việc phân công đảng viên còn chung chung; một số chi bộ không kết nạp được đảng viên trong 2–3 năm liền.

– Việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về quy chế dân chủ; các quy định, chỉ thị của Thành uỷ tại một vài đơn vị chưa  sâu rộng, tổ chức học tập, quán triệt Pháp lệnh Chống tham nhũng, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quán triệt đầy đủ trong cán bộ, nhân dân. Một số cấp uỷ thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý đảng viên. Một số cán bộ, đảng viên thiếu sự rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật kém dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Nguyên nhân của khuyết điểm: Năng lực lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng, công tác triển khai thực hiện nghị quyết, quản lý điều hành ở một số đơn vị chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình và thực tiễn đặt ra. Tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình của một số đảng viên và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa được phát huy mạnh. Một vài chi bộ công tác kiểm tra, quản lý đảng viên chưa được thực hiện một cách thường xuyên. Một bộ phận đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu đề cao trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân.


Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ TRONG NHIỆM KỲ 2005 – 2010

1/ Công tác chính trị tư tưởng:

Tiếp tục thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về “đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhất là học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng; thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Kịp thời uốn nắn những biểu hiện dao động về tư tưởng, sự suy giảm niềm tin vào CNXH, vào chủ nghĩa Mác–Lênin, sự lãnh đạo của Đảng; chống tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết. Xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành uỷ.

2/ Công tác tổ chức và cán bộ:

Tập trung quán triệt chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp uỷ. Làm chuyển biến, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở đơn vị, phấn đấu có 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác phân tích chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên, tự phê bình và phê bình hàng năm, phát huy vai trò tính tiên phong gương mẫu của đảng viên sâu sát cơ sở, quần chúng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ từng bước chuẩn hoá trình độ cán bộ theo quy định.

3/ Kiểm tra, thanh tra, xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 6(2), Tổ chống tham nhũng của Quận và cơ sở trong việc phối hợp cùng UBKT Quận uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề. Tăng cường công tác kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc chấp hành và thực hiện hiện nghị quyết, kiểm tra nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng. Tích cực xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân. Kết hợp công tác kiểm tra của Đảng, công tác thanh tra Nhà nước và việc giám sát của nhân dân để đẩy mạnh thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng chức quyền, cố ý làm sai chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước.

4/ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng:

Tiếp tục quán triệt Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh Chống tham nhũng, Quy định số 19-QĐ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TU, Quy định số 428-QĐ/TU cho cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có kế hoạch giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy chính quyền ở quận và phường, hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, giảm phiền hà cho dân, đi đôi với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Rà soát, bổ sung quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, trong đó chú ý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đối với cấp phó và đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm sai quy định. Cấp uỷ các đơn vị liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị sự nghiệp có thu và các đơn vị có các nguồn quỹ huy động trong dân cần đặc biệt quan tâm chống lãng phí, tham nhũng trong sử dụng ngân sách, thủ trưởng đơn vị phải bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện chế độ công khai theo quy định.

5/ Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

Tiếp tục triển khai sâu rộng trong bộ máy nhà nước và nhân dân Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về dân chủ cơ sở. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm tạo điều kiện để nhân dân phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò giám sát, xây dựng tổ chức hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng một số nội dung “dân bàn, dân giám sát, dân quyết định”; thực hiện công khai những nội dung theo quy định một cách đầy đủ, rộng rãi. Duy trì chặt chẽ, thường xuyên công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đã tạo ra sự chuyển biến, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường được sự đoàn kết thống nhất về nhận thức chính trị, tạo được niềm tin của quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Tuy nhiên cũng còn những mặt khuyết điểm, hạn chế. Ban chấp hành Đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có phương hướng cụ thể khắc phục thiếu sót nhằm thực hiện có kết quả NQTW6(2) trong thời gian tới.

Thông báo