Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ VII ( 1996 – 2000 )

            Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ VII  gồm có 35 đồng chí, trong nhiệm kỳ có 5 đ/c chuyển công tác khác, 1 đ/c nghỉ hưu, Ban chấp hành bầu bổ sung 3 đ/c, đến cuối nhiệm kỳ Ban chấp hành có 32 đ/c, Ban Thường vụ có 11 đ/c.                              

            Ban chấp hành Đảng bộ Quận Khóa VII báo cáo kiểm điểm trước Đại hội kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VII (1996 – 2000) và các chủ trương, Nghị quyết của Đảng cấp trên trong nhiệm kỳ qua với các mặt ưu, khuyết điểm trên từng lĩnh vực cụ thể như sau:

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:  

            1/. Ưu điểm:  

Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhất trí cao với đường lối đổi mới của Đảng, nhận thức được vai trò, vị trí  của quận  nội thành có trách nhiệm góp phần cho sự phát triển chung của Thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII, vận dụng sáng tạo các chủ trương Nghị quyết cấp trên, đảm bảo sự lãnh đạo bao quát toàn diện trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân.  

Trên lĩnh vực kinh tế, Ban chấp hành đề ra nghị quyết chuyên đề về “phát triển sản xuất CN.TTCN trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa”, chương trình hành động thực hiện NQTW4 “Về phát huy nội lực”. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, quan tâm hỗ trợ mặt bằng, đào tạo nghề, chính sách thuế, biểu dương những nhà sản xuất kinh doanh giỏi, nhờ đó sản xuất thương mại – dịch vụ vượt qua khó khăn chung trong những năm 1997, 1998, 1999 và đạt được tốc độ tăng trưởng khá. Tập trung lãnh đạo tổ chức, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước; tích cực truyên truyền, vận động,  tháo gỡ khó khăn  tiến hành cổ phần hóa được 4 doanh nghiệp Nhà nước. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển theo luật doanh nghiệp và luật hợp tác xã. nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ đáp ứng  nhu cầu đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang, quản lý đô thị. Tập trung vốn xây dựng các công trình trọng điểm: mở rộng đường, mở vòng xoay, xi măng hóa hầu hết các hẻm, xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, TDTT  mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội: Ban chấp hành đề ra chương trình hành động thực hiện NQTW2 “về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ”, chương trình hành động thực hiện NQTW5 “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Ban chấp hành coi trọng lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội ngang bằng với phát triển kinh tế. Lãnh đạo phát triển mạng lưới trường lớp theo qui hoạch, hình thành cụm giáo dục P8, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành công tác phổ cập giáo dục cấp II.

Quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh cuộc vận động”toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay có 31% khu dân cư đạt khu dân cư xuất sắc, 25% khu dân cư đăng ký khu phố văn hóa. Chỉ đạo thực hiện NĐ87, 88 và Chỉ thị 814 của Chính phủ đạt nhiều thành tích. 

Ban chấp hành luôn có ý thức  chăm lo dân nghèo, giữ vững thành tích và nâng cao hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước. Lãnh đạo thực hiện chủ trương xã hội hóa, thu hút động viên các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao,

Ban chấp hành luôn coi trọng công tác quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên,  đã đề ra nghị quyết chuyên đề về “an ninh – quốc phòng”. Lãnh đạo nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, ý thức cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình của địch”. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ, công tác tuyển quân hàng năm,  củng cố và phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý, mại dâm, đua xe trái phép, chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

2/. Khuyết điểm:  

            Lãnh đạo thực hiện không đạt  chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế do Đại hội đề ra ( SX:14-15%,  TMDV: 15-20% ). Do công tác dự báo không sát  tình hình, đề ra chỉ tiêu tăng trưởng không sát thực tế nhưng không mạnh dạn điều chỉnh; lãnh đạo tổ chức thực hiện NQTW4 về phát huy nội lực đạt hiệu quả thấp.

            Mặc dù có chủ trương và đã khảo sát thực tế ở ngoại thành để thành lập khu công nghiệp của quận, nhưng quá trình triển khai gặp khó khăn nhiều mặt đến nay chưa thực hiện được. Lãnh đạo việc sắp xếp mạng lưới chợ còn chậm, không theo kịp nhu cầu phát triển đô thị. 

            Lãnh đạo các ngành chức năng kiểm tra các cơ sở sản xuất thiếu sự phối hợp đồng bộ, dẫn đến có cơ sở bị nhiều đoàn kiểm tra chồng chéo gây khó khăn và tạo tâm lý bất an cho cơ sở, 

            Một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn về nước sinh hoạt, có khu vực nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn đảm bảo sức khỏe nhân dân.

            Công tác giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân và ý thức cảnh giác, tinh thần phòng chống tội phạm trong nhân dân chưa đạt hiệu quả cao, còn xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản công dân.  Việc thực hiện chế độ công khai bình nghị trong công tác tuyển quân ở đơn vị cơ sở chưa tốt. Chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự phát triển của tệ nạn ma túy.

Trách nhiệm lãnh đạo quản lý kinh tế trên địa bàn để xảy ra các vụ vi phạm ảnh hưởng đến uy tín của quận:

- Công tác quản lý Nhà nước đối với Cty TNHH Minh Phụng có nhiều lỏng lẻo, thiếu sâu sát có lúc thiếu trách nhiệm, không phát hiện kịp thời quá trình đổ vỡ của Cty TNHH Minh Phụng để tham mưu với Thành phố có biện pháp ngăn chặn, trong đó có trách nhiệm của Uỷ Ban nhân dân Quận không chỉ đạo đến nơi đến chốn việc thu hồi 6 quyết định vượt quá thẩm quyền của UBND Quận cấp 6 mặt bằng cho TSX Minh Phụng (năm 1993)  theo chỉ đạo của UBND Thành phố, để Cty Minh Phụng tiếp tục lợi dụng 6 quyết định này thế chấp vay ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo cơ quan Nhà nước.  

            - Quản lý các doanh nghiệp Nhà nước thiếu chặt chẽ, không có biện pháp ngăn chặn kịp thời để Giám đốc Cty du lịch Phú Thọ vi phạm nguyên tắc thủ tục qui trình xây dựng cơ bản, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính trong việc mua sắm trang thiết bị. Quản lý Cty XNK Phú Thọ không sâu sát, không nắm được tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chánh của Công ty để Công ty làm ăn thua lỗ, mất cân đối, công nợ tồn đọng kéo dài gây thiệt hại lớn cho Công ty.

II.LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ :

            1/ Ưu điểm :

            Cùng với việc tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành cũng đã đầu tư nhiều công sức cho công tác xây dựng Đảng.

            Lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tổ chức cho đảng viên học tập kịp thời các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; thường xuyên tổ chức báo cáo thời sự; giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước; hướng dẫn các chi bộ, Đảng bộ nội dung sinh hoạt tư tưởng hàng tháng; quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và tổ chức mạng lưới nghiên cứu dư luận xã hội; lãnh đạo thực hiện Qui định 54/BCT của Bộ Chính trị về chế độ học tập LLCT trong cán bộ đảng viên. thường xuyên nhắc nhở ý thức đảng viên coi trọng việc học tập Nghị quyết Đảng, lãnh đạo tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng LLCT cho cán bộ đảng viên trong Quận. Nhờ những biện pháp trên, nhận thức LLCT của đảng viên được nâng lên, đa số đảng viên của Đảng bộ nhất trí cao với đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thống nhất với các vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng nêu trong NQTW6 (lần 2), nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.

            Ban Chấp hành coi trọng việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh làm nền tảng cho Đảng bộ Quận vững mạnh. Lãnh đạo các Cấp ủy cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng theo từng loại hình cơ sở Đảng. Ban Chấp hành có đầu tư xây dựng Đảng ở các cơ sở trọng điểm, đặc biệt là khối phường, chú trọng chỉ đạo khảo sát, tổ chức tập huấn, hội thảo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố, nhờ đó năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy phường, Chi ủy khu phố được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

            Lãnh đạo công tác xây dựng đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên; tổ chức hội nghị giao lưu biểu dương đảng viên trẻ giỏi, gia đình đảng viên tiêu biểu góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giữ gìn nền nếp kiểm tra kỷ luật Đảng, thực hiện Qui định 55 QĐ/BCT của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm; chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng cấp Quận và cơ sở, xử lý nghiêm minh kịp thời các trường hợp đảng viên vi phạm khuyết điểm; lãnh đạo chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

            Ban Chấp hành thường xuyên chăm lo công tác cán bộ, đề ra chương trình hành động thực hiện NQTW3 (khóa VIII) về " chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa", lãnh đạo công tác cán bộ từ khâu qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng đảm bảo các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, mạnh dạn đào tạo, đề bạt cán bộ nữ, cán bộ trẻ, quan tâm đào tạo nguồn con em cán bộ đảng viên. Tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên học Đại học, ngoại ngữ, vi tính, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ năng lực công tác.

            Trên lĩnh vực xây dựng chính quyền, Ban chấp hành chú trọng lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền của dân, do dân, vì dân. Lãnh đạo công tác cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa, một dấu", bước đầu giảm bớt thủ tục, quy trình thời gian cấp phép, giảm bớt gây phiền hà dân, sắp xếp phòng ban UBND, chuyên môn hóa cán bộ công chức Nhà nước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước. Lãnh đạo công tác chống tham nhũng, thực hiện tốt nền nếp tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của công dân.

            Ban Chấp hành quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, tổ chức hội thảo, học tập bài viết "Dân vận" của Bác Hồ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước đối với công tác dân vận. Lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng hoạt động về cơ sở tập hợp quần chúng theo giới. Quan tâm củng cố tổ chức, cán bộ MTTQ, đoàn thể, xây dựng lực lượng chính trị nồng cốt trong đồng bào có đạo, trong người Hoa, phát triển lực lượng và nâng cao chất lượng hội viên, đoàn viên, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

            Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Chỉ thị 30/BCT của Bộ Chính trị đạt được kết quả bước đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn bạc giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân ở địa phương.

            2/ Khuyết điểm :

            Lãnh đạo xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp Nhà nước còn hạn chế.

            Công tác giáo dục, quản lý đảng viên có lúc không sâu sát, không kiểm tra kịp thời để xảy ra cán bộ chủ chốt (trong đó có đ/c UV.BCH) vi phạm khuyết điểm nhiều hơn nhiệm kỳ trước. Tình trạng mất đoàn kết  ở một vài đơn vị cơ sở chậm được phát hiện giải quyết kịp thời.

            Công tác cán bộ đôi lúc còn bị động. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước ở số đơn vị còn bất cập, chất lượng cán bộ công chức không đều, vừa thừa vừa thiếu.  Một số cán bộ được tăng cường đi cơ sở không phát huy tốt.

            Hoạt động của MTTQ, đoàn thể cơ sở một số nơi còn nặng hình thức, chưa đi vào chiều sâu, tập hợp quần chúng tham gia ít. Cán bộ đoàn thể cơ sở nhất là Đoàn Thanh niên, Phụ nữ nhiều nơi còn yếu, hẫng hụt.

Lãnh đạo thực hiện qui chế dân chủ cơ sở chỉ mới đạt kết quả bước đầu, một số nơi chuyển biến còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

III. KIỂM ĐIỂM PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN CHẤP HÀNH :

            1/ Ưu điểm :

            Ban Chấp hành có năng lực tiếp thu các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ động vận dụng và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác của Quận ủy để lãnh đạo thực hiện ở địa phương.

Đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành có xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Trong quá trình lãnh đạo, Ban Chấp hành luôn luôn thực hiện đúng quy chế. Thường trực Quận uỷ có chế độ giao ban với các khối công tác của Ban chấp hành,  với các đoàn thể để lãnh đạo định hướng công tác cho các đơn vị này. Ban chấp hành giữ vững nền nếp sinh hoạt thường kỳ quí một lần và sinh hoạt bất thường để quán triệt các chủ trương quan trọng của cấp trên, giải quyết công tác cán bộ; luôn bám sát nội dung  chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành nhằm đảm bảo sự lãnh đạo bao quát toàn diện trên các mặt công tác. Ban chấp hành, Ban Thường vụ luôn giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ vững truyền thống đoàn kết.

            Phong cách lề lối làm việc của Ban Chấp hành luôn chú ý phát huy dân chủ nội bộ, biết lắng nghe ý kiến của cán bộ lão thành, của cơ sở, của quần chúng nhân dân. Ban Chấp hành lãnh đạo bằng nghị quyết, tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện;  có quy chế định kỳ làm việc với các Ban Đảng, các khối Ban Chấp hành, các phòng ban chức năng; luôn tôn trọng và phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng giúp Ban Chấp hành kịp thời nắm bắt tình hình.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện tốt chế độ đi cơ sơ, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên từng lĩnh vực công tác cụ thể, kiểm tra uốn nắn kịp thời cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành.

            Ban Chấp hành có chú trọng công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn qua từng đợt công tác. Quan tâm công tác động viên khen thưởng, biểu dương nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

            Ban chấp hành tăng cường lãnh đạo HĐND-UBND-MTTQ và các đoàn thể thông qua qui chế làm việcnhiệm kỳ và qui chế phối hợp hoạt động. Nghị quyết của Ban chấp hành được cụ thể hóa thành nghị quyết HĐND, chương trình kế hoạch công tác của UBND, MTTQ, các đoàn thể. Ban Chấp hành không bao biện làm thay, đồng thời cũng không khoán trắng công việc cho chính quyền, có việc cùng phối hợp trách nhiệm chỉ đạo giải quyết cụ thể.

            Hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, chịu khó học tập nâng cao trình độ năng lực công tác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, được quần chúng tín nhiệm, phát huy tốt vai trò trách nhiệm tham gia công tác lãnh đạo chung và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; có tinh thần đấu tranh xây dựng đoàn kết nội bộ, giữ vững trung tâm đoàn kết của Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ mặc dù có sự thay đổi khá nhiều trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhất là vị trí của các đ/c trong Thường trực Quận ủy, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ vững truyền thống đoàn kết, đảm bảo việc chỉ đạo điều hành trôi chảy, không để công việc bị ứ động, ùn tắc gây trở ngại cho công việc chung của Đảng bộ.

            2/ Khuyết điểm :

            Lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ có lúc còn dàn đều, đi vào sự vụ. giải quyết công việc còn có việc để chậm trễ kéo dài, có lúc chủ quan  không kiểm tra cơ sở nên một số chủ trương nghị quyết của Quận uỷ có cơ sở triển khai thực hiện không đến nơi đến chốn, hiệu quả không cao.

            Chưa phát huy đúng mức vai trò tham mưu của các khối công tác của Ban Chấp hành trong việc tham mưu đề xuất nội dung công việc lãnh đạo, chỉ đạo của từng khối. Chế độ sinh hoạt của từng khối không đều. Có đ/c ủy viên Ban Chấp hành tham gia đóng góp cho sự lãnh đạo chung còn hạn chế.

            Trong nhiệm kỳ có đến 5 đ/c ủy viên BCH vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật: 1 đ/c vi phạm về đạo đức lối sống, 3 đ/c vi phạm nguyên tắc quản lý tài chánh, 1 đ/c vi phạm về trách nhiệm công tác lãnh đạo Đảng ở đơn vị, làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo chung của Ban Chấp hành.

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA  BAN CHẤP HÀNH

            Từ những mặt ưu điểm, khuyết điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ qua, ngoài những kinh nghiệm chung của Đảng bộ được nêu trong Báo cáo chính trị, Ban chấp hành khoá VII đúc kết một số kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo điều hành của Ban chấp hành như sau:

            1/- Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy phải luôn luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể bàn bạc thống nhất giải quyết công việc trọng tâm cũng như những vấn đề phức tạp phát sinh, đảm bảo đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

            2/- Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Ban chấp hành, Ban thường vụ cần kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện với chỉ đạo trọng tâm trọng điểm. Đảm bảo công việc thường xuyên tiến hành trôi chảy, đồng thời cũng xác định trọng điểm trong từng thời kỳ nhất định, nâng cao hiệu suất lãnh đạo của Ban chấp hành.

            3/-Phát huy trách nhiệm của ủy viên Ban chấp hành, trước hết là các đ/c được phân công phụ trách khối, phụ trách cơ sở phải thường xuyên sâu sát nắm chắc tình hình cơ sở, chỉ đạo, kiểm tra cơ sở thực hiện các chủ trương nghị quyết Quận ủy đề ra đạt kết quả tốt, biết phát hiện những nhân tố tích cực, những điển hình tiên tiến để biểu dương nhân rộng, đồng thời phát hiện được những mặt yếu kém phát sinh trên từng lĩnh vực công tác ở cơ sở để có biện pháp củng cố chấn chỉnh kịp thời.

            4/-Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban chấp hành phải coi trọng việc lắng nghe ý kiến của cở sở, của nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò của cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ nghỉ hưu tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể. Có chế độ định kỳ gặp gỡ, tiếp xúc, cung cấp thông tin tình hình và trưng cầu ý kiến của cán bộ lão thành, cán bộ nghỉ hưu đóng góp cho sự lãnh đạo của Ban chấp hành.

*

*           *

            Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm cao trước trọng trách được Đảng bộ tin tưởng giao phó, Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VII luôn nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đề ra. Ban chấp hành được sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp ủy Đảng cơ sở, các cơ quan ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên, nhân dân trong Quận và được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, UBND Thành phố, sự hỗ trợ của các sở ban, ngành, đoàn thể Thành phố. Đó là những nhân tố cơ bản giúp cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu là giữ vững ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, làm thay đổi diện mạo của quận, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Bên cạnh các mặt ưu điểm Ban Chấp hành có khuyết điểm trong công tác lãnh đạo điều hành để xảy ra các vụ việc sai phạm về kinh tế, tài chánh ở một số đơn vị; có thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ đảng viên để nhiều trường hợp cán bộ chủ chốt vi phạm khuyết điểm, Ban Chấp hành nghiêm túc nhận thiếu sót và tự phê bình trước Đại hội. Rất mong được các đại biểu đóng góp các mặt ưu, khuyết điểm lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua đồng thời qua đó cũng giúp cho Ban Chấp hành khóa VIII thêm kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ Ban chấp hành khóa VII, chúng tôi xin chân thành cám ơn các đ/c cán bộ cách mạng lão thành, các cấp ủy Đảng cơ sở, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên, nhân dân trong Quận đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua./.

Thông báo