Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Báo cáo kết quản hơn một năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW6 (LẦN 2)

Căn cứ chương trình hành động của Đảng bộ Quận thực hiện NQTW6 (lần 2), qua hơn một năm triển khai thực hiện, với sự nổ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, bước đầu đã được một số kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, KẾT QUẢ ĐỢT SINH HOẠT TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO TINH THẦN NQTW5,  NQTW6 (LẦN2): 

           

1/ Trước khi đi vào cuộc vận động, Quận uỷ  tổ chức cho tất cả đảng viên nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) , tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác Hồ, diễn văn của Tổng  Bí thư Lê Khả Phiêu “học tập, rèn luyện tư tưởng và đạo đức cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng”  tại lễ kỷ niệm lần thứ 109 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người, giúp cho đảng viên nhận thức sâu nội dung cơ bản NQTW6 (lần 2), thông suốt mục đích yêu cầu của cuộc vận động chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện đợt tự phê bình và phê bình đạt kết quả tốt.

            2/ Sau đợt quán triệt, Quận uỷ thành lập 5 tổ công tác do 5 đồng chí Thường vụ Quận uỷ phụ trách cùng với một số cán bộ các ban Đảng giúp Quận uỷ theo dõi đợt kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân đảng viên ở tất cả các chi, đảng bộ cơ sở. Sau đợt kiểm điểm ở cơ sở, Ban thường vụ Quận ủy tiến hành kiểm điểm theo nội dung hướng dẫn của Thành ủy. Nhờ  chỉ đạo chặt chẽ, tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành đợt kiểm điểm đã bám sát yêu cầu Quận uỷ đề ra. Nhìn chung đa số đảng viên thể hiện tốt tinh thần tự phê bình,  thể hiện tính tự giác trong liên hệ kiểm điểm những mặt ưu điểm khuyết điểm của bản thân, tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ cũng được phát huy trên cơ sở đoàn kết xây dựng nội bộ. Mỗi đảng viên đều liên hệ kiểm điểm sâu trên 3 mặt: nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm đối với công tác được giao. Ban thường vụ quận ủy và các cấp uỷ cơ sở liên hệ kiểm điểm về nhận thức tư tưởng chính trị của cấp ủy đối với chủ trương nghị quyết cấp trên và việc tổ chức thực hiện chủ trương nghị quyết Đảng cấp trên ở địa phương, đơn vị; kiểm điểm kết quả lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo xây dựng đạo đức, lối sống của đảng viên trong chi bộ, đảng bộ, kiểm điểm phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân.

            3/- Qua đợt kiểm điểm đã làm rõ được ưu khuyết điểm của cá nhân và tập thể.

            - Đảng viên: Nhận thức, tư tưởng của số đông đảng viên  nhất trí cao đối với  công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhận thức đường lối đổi mới ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn.  Đa số đảng viên đều nhất trí chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai phát triển của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mặc dù đời sống kinh tế còn khó khăn, nhưng số đông đảng viên của Đảng bộ đều giữ được lối sống lành mạnh, có tinh thần khắc phục khó khăn trong công tác, học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh các mặt ưu điểm trên, cũng còn một số đảng viên hạn chế nhận thức, thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống thực dụng, tinh thần trách nhiệm không cao. Có đồng chí làm kinh tế  riêng tư thua lỗ, nợ nần dẫn đến sa sút phấn đấu, vi phạm kỷ luật Đảng. Có đồng chí sống an phận, nể nang, không dám đấu tranh xây dựng nội bộ. Một bộ phận đảng viên ít sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến dân, một số lợi dụng nhiệm vụ được giao gây phiền hà nhũng nhiễu dân.

            - Các cấp ủy cơ sở: Đa số cấp ủy cơ sở bám sát chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo các qui định của Bộ Chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững nền nếp sinh hoạt Đảng,  xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, một số cấp uỷ còn lúng túng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vu lãnh đạo Đảng, có doanh nghiệp Nhà nước vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng bị lu mờ, thực hiện quy chế làm việc, mối quan hệ giữa Chi uỷ – Ban Giám đốc không tốt. Một số chi bộ sinh hoạt không đều, chất lượng sinh hoạt thấp, chưa coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ tự phê bình và phê bình, xem nhẹ công tác kiểm tra, quản lý đảng viên, một số nơi xảy ra tiêu cực, nội bộ mất đoàn kết cấp ủy cơ sở chậm phát hiện xử lý.

- Quận uỷ: Bản dự thảo kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận uỷ được lấy ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành, cán bộ cơ sở.

            Ban Thường vụ Quận ủy liên hệ kiểm điểm việc thực hiện qui chế, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác chỉ đạo điều hành. Mặc dù có sự thay đổi nhiều chức danh trong Ban thường vụ do Thành uỷ điều động cán bộ, nhưng Ban Thường vụ đã giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy dân chủ, nhạy bén nắm bắt tình hình, tiếp thu và vận dụng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tổ chức thực hiện nhiều mặt công tác có hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo bao quát toàn diện của Ban Thường vụ.

Bên cạnh mặt ưu điểm, Ban Thường vụ đã nghiêm túc tự phê bình trong công tác chỉ đạo điều hành có lúc còn dàn đều, việc thực hiện quy chế có lúc chưa tốt, công tác kiểm tra không thường xuyên nên có việc đã có chủ trương không được thực hiện đến nơi đến chốn, họp hành còn nhiều, chưa dành thời gian thỏa đáng đi cơ sở.

II. KẾT QUẢ CHUYỂN BIẾN SAU HƠN MỘT NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG :

            Sau đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình, Quận ủy  chỉ đạo tiếp tục thực hiện bước 3 của cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, đề ra phương hướng khắc phục các mặt tồn tại yếu kém của tập thể và cá nhân. Quận ủy tổ chức 2 đoàn kiểm tra đánh giá kết quả chuyển biến ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

            Sau hơn một năm thực hiện, cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt được một số kết quả chuyển biến bước đầu trên một số lĩnh vực cụ thể như sau :

            1/ Trong đội ngũ cán bộ đảng viên:

            Từ khi thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn đảng, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng hơn so với trước. Đảng viên nhận thức được công tác xây dựng Đảng là vấn đề có ý nghĩa sống còn, thấy được những thành tựu quan trọng của đất nước qua 15 năm đổi mới đều gắn liền với quá trình xây dựng,  chỉnh đốn Đảng. Ý thức học tập LLCT, Nghị quyết của Đảng trong đội ngũ cán bộ đảng viên cũng được nâng lên, nhiều cán bộ đảng viên chịu khó học tập nghiên cứu Nghị quyết Đảng. Từ khi triển khai thực hiện Qui định 54-QĐ / BCT về chế độ học tập LLCT trong cán bộ đảng viên, công chức , các lớp học nghị quyết Đảng do quận tổ chức  có số đảng viên đi học đông hơn so với trước, ý thức chấp hành nội qui học tập của đảng viên cũng được nâng lên. Đặc biệt qua học tập nghiên cứu văn kiện NQĐH 9 của Đảng, đảng viên nhận thức rõ hơn con đường đi lên CNXH ở nước ta, tin tưởng kiên định vào mục tiêu lý tưởng của Đảng, thống nhất cao với 6 quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng nêu trong NQTW6 (lần 2). Đó chính là cơ sở đảm bảo định hướng XHCN trong quá trình đi lên thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng trong cán bộ đảng viên cũng được nâng lên. Ở Đại hội Đảng cấp cơ sở vừa qua các đảng viện đã phát huy dân chủ, mạnh dạn tích cực đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, trách nhiệm, tâm huyết cho các dự thảo Văn kiện Đại hội IX của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận và văn kiện Đại hội Đảng cơ sở. Qua đó thể hiện trình độ lý luận chính trị, nhận thức của đảng viên được nâng lên, tinh thần trách nhiệm xây dựng đảng cũng nâng cao hơn trước, những ý kiến không đúng với quan điểm của đảng đều được đảng viên tranh luận làm rõ nhằm tạo sự thống nhất cao trong việc quán triệt nhận thức chủ trương, đường lối quan điểm của đảng.

Từ nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đa số đảng viên của Đảng bộ cũng đề cao ý thức giữ gìn đạo đức lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên cộng sản, nêu cao trách nhiệm đối với việc đấu tranh khắc phục các biểu hiện suy thoái trong Đảng. Số đông cán bộ đảng viên tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò tiên phong gương mẫu, nâng cao trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ công tác với chất lượng chuyên môn cao hơn, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn. Đảng viên cũng nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng đoàn kết nội bộ, củng cố tình đồng chí đồng đội không chỉ trong công tác mà còn trong cuộc sống đời thường. Từ khi triển khai thực hiện Qui định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, đảng viên ngày càng chú ý đến sinh hoạt cá nhân, không để vi phạm những điều qui định. Những biểu hiện tiêu cực về đạo đức lối sống của đảng viên đã giảm nhiều hơn so với trước. Đảng viên ngày càng chú ý thực hiện tốt mối quan hệ gần gũi nhân dân, chấp hành thực hiện Qui định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 13-CT/TU của Thành ủy về đảng viên tham gia sinh hoạt ở địa phương nơi cư trú, gắn bó với quần chúng cơ quan đơn vị công tác. Những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà dân của cán bộ, cơ quan nhà nước cơ bản đã được chấn chỉnh.

           

2/ Các cấp ủy cơ sở đảng:

            Qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Các cấp ủy Đảng có tập trung hơn cho việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính với chất lượng cao hơn, có chấn chỉnh những mặt còn yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, đảng bộ. Đa số cấp ủy cơ sở giữ vững nề nếp sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhận thức sâu hơn về việc đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy cơ sở có rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy nhằm phát huy tốt hơn dân chủ, chế độ trách nhiệm theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy  được nâng cao hơn so với trước trong việc lãnh đạo điều hành xử lý công việc cơ sở. Ở một số nơi có vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong, lần nầy cấp ủy cơ sở nơi đó cũng tập trung lãnh đạo giải quyết được cơ bản. Chất lượng sinh hoạt chi bộ  có chuyển biến tốt hơn so với trước, đảm bảo qui trình ra nghị quyết lãnh đạo của chi bộ. Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đông đủ hơn, có tập trung hơn trong việc phát biểu tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ với những vấn đề cụ thể  sát hợp nhằm giải quyết  yêu cầu thực tiễn phát sinh ở địa phương, đơn vị. Ở các đảng bộ Phường, Đảng ủy nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, có tập trung chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ cơ sở đạt được kết quả bước đầu nâng cao ý thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc tham gia trực tiếp giải quyết những công việc ở địa phương theo qui chế. Các Đảng ủy Phường tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ khu phố thể hiện vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo giải quyết kịp thời những công việc phố liên quan đến đời sống nhân dân trên địa bàn khu phố,  như các vấn đề an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn khu phố. Ở các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp, cấp ủy Đảng có nhiều nổ lực trong việc thực hiện qui chế lề lối làm việc giữa Bí thư-Giám đốc nhằm thể hiện tốt hơn vai trò và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh. Qua đó cũng tác động ý thức của Ban Giám đốc tôn trọng và tạo điều kiện cho cấp ủy phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ với chi bộ về tình hình, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó chi bộ có phương hướng lãnh đạo cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp quan tâm lãnh đạo thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của công nhân theo qui chế đề ra, chăm lo xây dựng Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của công nhân. Các chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp có nâng cao năng lực lãnh đạo, chú trọng công tác tư tưởng cán bộ, công chức nhà nước tăng cường đoàn kết, phát huy trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, giữ gìn tư cách phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức nhà nước. Nhìn chung qua đợt xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các chi bộ, đảng bộ cơ sở  chú ý hơn việc  phân công đảng viên và kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết chi bộ đề ra, từ đó hiệu quả lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ  được nâng cao. Các cấp ủy cơ sở chú ý tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra Đảng, thường xuyên nhắc nhở đảng viên chấn chỉnh lề lối công tác, giữ gìn đạo đức lối sống, Các trường hợp đảng viên có biểu hiện vi phạm đạo đức lối sống được phát hiện nhắc nhở xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực suy thoái trong đảng.

            3/ Quận ủy :

            Từ sau đợt kiểm điểm đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục tăng cường và giữ vững sự đoàn kết thống nhất, thực hiện chặt chẽ hơn quy chế làm việc của Quận ủy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong lãnh đạo điều hành khắc phục việc đi vào sự vụ, giảm bớt họp hành, dành thời gian nhiều hơn cho công việc trọng tâm, chiến lược, dành nhiều thời gian hơn đi cơ sở, tiếp xúc dân, gặp gỡ làm việc với cán bộ lão thành, hưu trí, giải quyết công việc kịp thời và có hiệu quả hơn trước.

Đối với việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị,  Quận ủy tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, tìm các biện pháp phát huy nội lực theo tinh thần NQTW4, đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như triển khai biện pháp thực hiện giảm thiểu ô nhiễm tại chỗ để các cơ sở an tâm đầu tư sản xuất, thực hiện chương trình trang bị kiến thức thông tin kinh tế cho các doanh nghiệp, bồi dưỡng " doanh nghiệp Việt Nam tham gia AFTA 2003", đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa được 4 doanh nghiệp Nhà nước. Cải tiến thủ tục đăng ký kinh doanh, khuyến khích các nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp, nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1999 tăng khá hơn so với năm 1998, và 9 tháng đầu năm 2000  tỷ lệ tăng so với cùng kỳ của sản xuất  25,2%,  của Thương mại dịch vụ là 18,59%%; khôi phục lại dần thế mạnh sản xuất CN-TTCN của Quận, đồng thời nâng dần tỷ trọng TMDV tạo điều kiện cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của những năm tiếp theo.

            Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, Quận tập trung đầu tư xây dựng mới số trường trọng điểm, hình thành cụm trường ở khu giáo dục Lãnh Binh Thăng phường 8, hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở, nâng cao mặt bằng dân trí của Quận. Chương trình chăm lo cho người nghèo được Quận ủy đẩy mạnh. Với việc nâng cao hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo, hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 8% và đang thực hiện với chương trình giảm 625 hộ nghèo trong năm 2000, chỉ đạo các phường phát triển các  dự án hỗ trợ, ủy thác vốn cho các cơ sở sản xuất giải quyết hàng chục lao động nghèo có công ăn việc làm, chăm lo phong trào xây dựng nhà tình thương, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chăm lo người nghèo của năm 2000. Quận ủy đã lãnh đạo nâng cao ý thức trong toàn Đảng bộ và nhân dân về công tác an ninh – quốc phòng và  phòng chống tệ nạn xã hội. Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tập trung nhiều công sức, phát động phong trào quần chúng đẩy lùi tệ nạn ma túy và nạn đua xe trái phép đạt được những kết quả bước đầu, chuyển hóa số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và các tụ điểm mua bán chất gây nghiện. Tập trung lãnh đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đạt kết quả tốt, với 21 khu dân cư xuất sắc trong năm 1999 và có  17  khu phố đăng ký khu phố văn hóa.

            Trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chánh với việc sắp xếp kiện toàn, Quận ủy tập trung lãnh đạo thực hiện thí điểm đề án khoán biên chế và chi phí quản lý hành chánh, tổ chức bộ máy Ủy ban Nhân dân Quận từ 11 phòng ban giảm còn 8 phòng ban. Nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, tập trung giải quyết các khiếu kiện nhân dân đạt được một số kết quả, giải quyết được nhiều vụ việc tồn động kéo dài.  Lãnh đạo việc thực hiện chỉ thị 39-CT/TW của Bộ chính trị về qui chế dân chủ cơ sở ở Phường, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đạt một số kết quả bước đầu theo tinh thần Chỉ thị của bộ chính trị.

             Quận ủy tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố cơ sở Đảng,tập trung giải quyết khắc phục một số mặt yếu của tổ chức cơ sở Đảng như bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác cho bí thư và cấp ủy cơ sở; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong công tác phát triển đảng viên mới. Một số cấp ủy cơ sở năng lực lãnh đạo hạn chế, không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Quận ủy đã tập trung củng cố, uốn nắn, kể cả việc tăng cường, điều chuyển cán bộ chủ chốt, cụ thể là đã thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt của 7/16 phường, 4 cơ quan ban ngành của Quận, đáp ứng kịp thời công tác nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng cấp cơ sở vừa qua. Ngoài ra, Quận ủy cũng tích cực thành lập 15 chi bộ trường học Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc Quận ủy tạo thuận lợi cho việc tăng cường công tác Đảng ở khối trường học trong thời gian tới.

III. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG :

            Những kết quả nêu trên cũng chỉ là những chuyển biến bước đầu. Xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài. Do đó cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và đưa các mặt công tác xây dựng đảng vào nề nếp thường xuyên, đảm bảo cho Đảng bộ Quận luôn luôn trong sạch vững mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Phương hướng công tác xây dựng Đảng đã được trình bày trong Báo cáo chính trị. Trong báo cáo nầy chỉ nêu một số công việc cần tập trung thời gian tới để tiếp tục thực hiện bước 3 cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng :

            1/ Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ đảng viên, nâng cao nhận thức chính trị về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí MInh, đường lối đổi mới của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ đối với các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước, tăng cường giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, phòng chống các biểu hiện suy thoái trong Đảng bộ.

            2/ Tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng theo từng loại hình cơ sở Đảng thật sự vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng và củng cố đoàn kết nội bộ. Tập trung củng cố các cơ sở Đảng yếu kém.

            3/ Tăng cường công tác vận động nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng tốt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; Đảng - dân một ý chí.

            4/ Chấn chỉnh sắp xếp tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính để bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, tiếp tục thực hiện chiến lược công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

            5/ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ hướng về cơ sở, tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2000 và những năm tiếp theo, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 11 KHÓA VII

Thông báo