Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Nghị quyết đại hội nghị đại biểu đảng bộ huyện Nhà Bè lần VII nhiệm kỳ 1996 - 2000

Ngày 8 tháng 3 năm 1996

Đại hội Đảng bộ Huyện Nhà Bè lần VII nhiệm kỳ 1996-2000 được tiến hành từ ngày 5-7/3/1996 đã làm việc khẩn trương nghiêm túc.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH khoá VI do Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội, đại biểu dự đại hội đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết một số chỉ tiêu chính. Trên cơ sở đó, đại hội đại biểu Huyện Đảng bộ lần VII.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất dự thảo các văn kiện đã được trình bày tại đại hội.

2. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổng hợp kết quả biểu quyết các chỉ tiêu và một số ý kiến, kiến nghị của một số đại biểu phát biểu tại Đại hội, giao BCH khoá VII chỉnh lý và ban hành chính thức văn kiện của Đại hội.

3. Đại hội đã bầu vào Ban chấp hành khoá VII 31 đồng chí và 6 đại biểu đi dự đại hội thành phố.

4. BCH Huyện Đảng bộ khoá VII có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà đại hội đã đề ra.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHÀ BÈ

Thông báo