Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024

Báo cáo ý kiến đoàn chủ tịch về một số vấn đề trong báo cáo chính trị qua thảo luận của hội nghị (ngày 15/05/1994)

Tại Hội nghị Đại biểu Đảng bộ Huyện Nhà Bè giữa nhiệm kỳ (khoá VI) đã có 82 lượt đ/c phát biểu ý kiến tại tổ và 06 đ/c phát biểu trên Hội trường. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến phong phú, có liên hệ với tình hình thực tế để làm rõ các vấn đề nêu ra trong báo cáo chính trị. Đoàn thư ký hội nghị đã gởi đến các đại biểu bản tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ.

Hầu hết các ý kiến phát biểu tại tổ cũng như trên hội trường biểu thị dự nhất trí cao hoặc cơ bản nhất trí với báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện trình hội nghị, cho rằng báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, có sự đóng góp của các cấp uỷ Đảng, cán bộ chủ chốt và trân trọng tiếp nhận ý kiến các đ/c cách mạng lão thành. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội VI, chỉ ra được nguyên nhân, bài học thực tiễn hơn 2 năm qua; đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phù hợp với thực tế đòi hỏi của tình hình mới.

Đoàn chủ tịch xin tiếp thu những ý kiến phù hợp, kể cả từ ngữ để chỉnh lý vào báo cáo chính trị, hoặc sử dụng khi xây dựng các chuyên đề thực hiện nghị quyết hội nghị.

Sau đây Đoàn chủ tịch xin trình bày rõ thêm một số vấn đề:

I. VỀ NỘI DUNG:

Đa số ý kiến nhất trí về cơ bản dự thảo báo cáo chính trị do đ/c Bí thư Huyện uỷ trình bày trước hội nghị, có một số ý kiến đề nghị bổ sung, đồng thời cũng có ý kiến đề nghị bỏ bớt một số từ, hoặc đề nghị đánh giá lại cho phù hợp.

II. VỀ CẤU TRÚC:

Hấu hết đều tán thành với kết cấu của báo cáo: 06 kết quả, 07 tồn tại, 03 nguyên nhân, 07 nhiệm vụ.

Lại có ý kiến đềnghị nên tách vấn đề chống tiêu cực và tham nhũng thành một nhiệm vụ riêng.

Đoàn chủ tịch đề nghị giữ nguyên cấu trúc và cách thể hiện như dự thảo văn kiện đã trình trước hội nghị, cũng cần trình bày thêm là: vấn đề chống tham nhũng và buôn lậu đã có nghị quyết chuyên đề và đang được thực hiện. Hơn nữa, trong nhiệm vụ thứ 4 đã có nêu tiếp tục thực hiện 4.

III. VỀ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ:

Có nhiều ý kiến đề nghị cụ thể ở  nhiều lĩnh vực:

Đoàn chủ tịch xin ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đúng, tuy nhiên đề nghị các đại biểu nghiên cứu thêm những vấn đề đã có trong văn bản.

Ngoài ra, xin trình bày một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Kinh tế:

a. Một số số ý cho rằng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội tăng bình quân 12%/năm là cao.

Đoàn Chủ tịch đề nghị giữ nguyên như chỉ tiêu trong báo cáo do:

- Tốc độ tăng trưởng ngành CN.TTCN là 17%/năm thực hiện được, vì hiện nay với xu thế đô thị hoá, tốc độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tăng nhanh, Huyện có thuận lợi là gần bến cảng, trong hai năm tới sẽ mở được một số ngành công nghiệp dịch vụ phục vụ khu chế xuất. Mặt khác, khi giải toả Chỉ thị 52/UBNDTP thì một số đề án sản xuất sẽ được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tăng 17-18% là tính từ mốc năm 1993 chứ không phải tính từ mốc năm 1990.

- Tốc độ phát triển dịch vụ và thương mại tăng 20% là có khả năng đạt được vì xu thế đô thị hoá sẽ phát triển dịch vụ thương mại, đồng thời với việc phát triển dịch vụ bến bãi, dịch vụ địa ốc trên địa bàn.

- Chỉ tiêu tăng trưởng giá trị tổng sản lượng nông nghiệp là 2,4% có thể đạt được do Huyện sẽ tập trung thêm cho công tác khuyến nông, hướng dẫn ứng dụng KHKT vào sản xuất. Các nguồn vốn tín dụng nông nghiệp, XĐGN, dự án nhỏ giúp cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất. Trong hai năm tới sẽ tập trung đầu tư cho chăn nuôi, kểcả nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản.

Tổng hợp cả 3 chỉ tiêu trên thì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội sẽ tăng hơn 12%/năm.

b. Có ý kiến đề nghị không nên đề cập đến vấn đề nuôi bò sữa.

Về ý kiến này Đoàn chủ tịch thấy mức độ nêu trong văn kiện là vừa phải, chỉ “nghiên cứu” chứ không phải khẳng định phát triển nuôi bò sữa.

c. Có ý kiến cho rằng chủ trương mà dự thảo nêu ra “… sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước từ 11 đơn vị thành 4-5 đơn vị” là có xem nhẹ quốc doanh không, quốc doanh còn giữ được vai trò chủ đạo không?

Đoàn chủ tịch thấy rằng: Vai trò quốc doanh chỉ đạo là nắm những ngành then chốt và chủ yếu do các đơn vị Trung ương, Thành phố. Hơn nữa, vai trò chủ đạo không quyết định bằng số lượng đơn vị mà chính vì để thành phần kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo mà cần phải sắp xếp, củng cố nhằm tập trung tăng cường: về vốn, về cán bộ… để đạt hiệu quả cao, nếu cứ để phân tán thì khó có thể thực hiện những phương án sản xuất lớn, lâu dài, không thể cạnh tranh cùng các thành phần kinh tế khác.

Ngoài ra, khi sắp xếp theo Nghị định 388/HĐBT đã có một bước sắp xếp chuyên ngành, giao vốn, về sau nhiều đơn vị xin thêm chức năng, từ đó trở nên không đủ vốn để hoạt động đầy đủ các chức năng đã đăng ký.

d. Có ý kiến đề nghị Huyện tạo điều kiện cho các đơn vị SXKD quốc doanh vay từ nguồn tín dụng của Trung ương

Đoàn Chủ tịch cho rằng: Nguồn tín dụng của TW cho vay trên cơ sở: đơn vị phải có đề án sử dụng vốn vay có hiệu quả và có nền tài chính lành mạnh. Vừa qua, các đơn vị kinh tế thuộc Huyện chưa hội đủ hai điều kiện trên để được vay, không phải là UBND Huyện không tạo điều kiện hỗ trợ.

2. Về văn hoá – xã hội:

- Về chương trình XĐGN: có đồng chí băn khoăn từ nay đến 30/4/95 mà cơ bản xoá hộ đói, liệu làm nổi không?

Đoàn chủ tịch cho rằng, chương trình XĐGN hiện đang trở thành phong trào rộng rãi trong nhân dân. Vừa qua đã thực hiện ở Huyện bước đầu có hiệu quả, vì vậy việc cơ bản xoá hộ đói là có khả năng đạt được.

- Có ý kiến: xoá mù chữ, phổ cập cấp I rất quan trọng, tại sao không đưa thành chỉ tiêu để biểu quyết?

Đoàn chủ tịch nhận thấy: nêu như trong văn kiện “tập trung chỉ đạo công tác xoá mù và phổ cập tiểu học BTVH trên địa bàn” là thể hiện nhận thức được tầm quan trọng của công tác trên.

- Có ý kiến băn khoăn về chỉ tiêu sinh đẻ có kế hoạch nêu trong văn kiện: phấn đấu hạ thấp chỉ tiêu sinh đẻ từ 1,7% xuống 1,5%.

Đoàn chủ tịch cho rằng, vẫn giữ chỉ tiêu vì hiện nay đã có một số xã (4) đạt tỷ lệ 1,5%, còn lại các xã khác vẫn phấn đấu đến năm 1995 có thể đạt được.

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại phần đánh giá sự phân hoá giàu nghèo trong báo cáo.

Đoàn chủ tịch cho rằng vẫn giữ như trong báo cáo, vì đánh giá như vậy để thấy rõ thực trạng nhằm có quan điểm đúng đắn, có chủ trương biện pháp tốt lãnh đạo thực hiện, mục đích làm cho toàn xã hội tăng thu nhập, nâng cao đời sống, giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo, chính thấy thực trạng đó mà Thành phố có chủ trương XĐGN, đầu tư dự án nhỏ.

3. Về an ninh - quốc phòng:

- Trong phần phương hướng có ý kiến đề nghị đổi câu: “Công tác Đảng – công tác chính trị” thay bằng “Đảng làm công tác chính trị”.

Phần này Đoàn chủ tịch giữ nguyên trong văn kiện: Ở đây muốn nêu hai nhiệm vụ chủ yếu: thứ nhất là xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong quân đội để lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị; thứ hai là thực hiện công tác chính trị, tăng cường giáo dục về nhận thức ly 1luận, quan điểm lập trường của Đảng cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang.

- Về đề nghị tăng cường công an chính quy cho các xã nông thôn và việc trang bị vũ khí cho công an cơ sở.

Đoàn chủ tịch ghi nhận, do có những quy định của Nhà nước, xin tiếp thu để bàn bạc với trên.

4. Quản lý Nhà nước:

- Có ý kiến đề nghị phải công khai hoá một số chủ trương để dân biết như: quy hoạch tổng thể Huyện, lộ giới, đất đai…

Đoàn chủ tịch xin ghi nhận và những vấn đề trong phạm vi quyền hạn của Huyện sẽ công khai phổ biến cho dân biết.

5. Công tác vận động quần chúng:

- Theo ý kiến của nhiều đồng chí, Đoàn chủ tịch xin tiếp thu và bổ sung nội dung tăng cường khối đoàn kết các tầng lớp nhân dân địa phương, tiếp tục thực hiện Nghị quyết VII của Bộ chính trị.

6. Về xây dựng Đảng:

- Một số ý kiến cho rằng công tác quy hoạch đào tạo cán bộ vừa qua làm chưa tốt, phải quan tâm đào tạo cán bộ kế thừa, công tác phát triển Đảng chưa quan tâm đúng mức.

Ý kiến đoàn chủ tịch là: trong hai năm qua, từ sau Đại hội lần thứ 6, Đảng bộ có quan tâm làm công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ kế thừa, nhưng có lúc có nơi chưa theo quy hoạch, chưa được quan tâm đúng mức. Xin tiếp thu ý kiến về công tác phát triển Đảng đúng là nhiều cơ sở Đảng chưa làm tốt công tác phát triển Đảng.

- Một số ý kiến còn băn khoăn: Báo cáo viết phấn đấu đạt 40-45% đảng viên phấn đấu tốt, 50-55% đảng viên loại 2 và không còn cơ sở yếu kém liệu có đạt được không?

Đoàn Chủ tịch cho rằng sẽ phấn đấu để đạt, vì hiện nay còn 6% đảng viên không đảm đương được nhiệm vụ, phải bố trí lại và còn 8 cơ sở yếu. Tới đây phải tập trung củng cố, nâng cao vai trò cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên theo tinh thần NQTW3. Đây là công tác đảng bộ đang tập trung và tiếp tục thực hiện đến năm 1995.

Thông báo