Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong báo cáo chính trị tại hội nghị đại biểu đảng bộ huyện Nhà Bè giữa nhiệm kỳ (ngày 13/05/1994)

Tổng số phiếu phát ra: 118

Tổng số phiếu thu vào: 118

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Cấu trúc của báo cáo chính trị gồm 6 kết quả đạt được, 7 tồn tại, 3 vấn đề vừa là nguyên nhân, vừa là bài học thực tiễn, 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

- Có 113 ĐB đồng ý, chiếm 95,76%

- 4 ý kiến khác, chiếm 3,38%

- 1 ý kiến không rõ

Một ý kiến đề nghị tập trung phần kiến nghị riêng.

2. Hội nghị tiếp thu những ý kiến phù hợp qua báo cáo tổng hợp của Đoàn thư ký, giao cho BCH chỉ đạo để chỉnh lý báo cáo chính trị của Hội nghị.

- Có 117 ĐB đồng ý, chiếm 99,15%

- 1 ý kiến không rõ

3. Xác định cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - Thương mại – Công – Nông nghiệp

- Có 113 ĐB đồng ý, chiếm 95,76%

- Có 2 ĐB không đồng ý, chiếm 1,69%

- Ý kiến không rõ 3

4. Mức độ tăng trưởng kinh tế hằng năm là 12%

- Có 114 ĐB đồng ý, chiếm 96,61%

- Có 1 ĐB không đồng ý,

- Ý kiến không rõ 3

5. Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản lượng CN.TTCN là 17-18%

- Có 113 ĐB đồng ý, chiếm 95,76%

- Có 3 ĐB không đồng ý

* Đề nghị chỉ tiêu tăng 18-20%

* Đề nghị chỉ tiêu tăng 25%

* Đề nghị chỉ tiêu tăng 15%

- Ý kiến không rõ 2

6. Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản lượng nông nghiệp 2,4%

- Có 106 ĐB đồng ý, chiếm 89,83%

- Có 1 ĐB không đồng ý (quá cao)

- Ý kiến không rõ 11

7. Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản lượng Dịch vụ và thương mại tăng 20%

- Có 117 ĐB đồng ý, chiếm 99,15%

- Ý kiến không rõ 1

8. Phấn đấu đầu tư công nghệ, thiết bị mới đến cuối năm 95 ở các ngành mũi nhọn

- Có 114 ĐB đồng ý, chiếm 96,61%

- Ý kiến không rõ 4

9. Hoàn thành điện khí hoá xã Phước Kiển và kéo điện trung thế đến các ấp trong toàn Huyện (trừ các ấp kéo qua sông):

- Có 113 ĐB đồng ý, chiếm 95,76%

- Ý kiến không rõ 5

10. Phấn đấu giải quyết việc làm mỗi năm trên 4.000 lao động

- Có 109 ĐB đồng ý, chiếm 92,4%

- Có 2 ĐB không đồng ý

* Nên nêu chỉ tiêu giải quyết % số thất nghiệp 01

* Đề nghị giải quyết hết  số lao động mà nhu cầu phát triển sản xuất cần 01

- Ý kiến không rõ 7

11. Tích cực thực hiện chương trình XĐGN, phấn đấu đến 30/4/95 cơ bản xoá hộ đói, giảm các hộ nghèo bằng nhiều hình thức;

- Có 113 ĐB đồng ý, chiếm 95,76%

- Ý kiến không rõ 5

12. Phấn đấu trong năm 94 và đến 30/4/95 xây dựng, bàn giao xong 150 căn nhà tình nghĩa theo chương trình thực hiện nghị quyết TW5

- Có 118 ĐB đồng ý, chiếm 100%

13. Phấn đấu đến hết năm 95 xoá cầu khỉ, trải đá đỏ vào các đường chính ở các ấp

- Có 114 ĐB đồng ý, chiếm 96,61%

- Có 2 ĐB không đồng ý

* Đề nghị chỉ thực hiện 80%

* Đề nghị Huyện hỗ trợ kinh phí

- Ý kiến không rõ 2

14. Phấn đấu đến 30/04/95 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất

- Có 117 ĐB đồng ý, chiếm 99,15%

- Ý kiến không rõ 1

15. Phấn đấu đến cuối năm 1995 có 95% trẻ em đến tuổi vào lớp 1 được đi học

- Có 103 ĐB đồng ý, chiếm 87,30%

- Có 2 ĐB không đồng ý

* Đề nghị là 85%

* Đề nghị là 90%

- Ý kiến không rõ 13

16. Phấn đấu đến cuối năm 1995, xây dựng được 40-45% chi Đảng bộ vững mạnh, còn lại là chi bộ khá, không có đơn vị yếu

- Có 111 ĐB đồng ý, chiếm 94,06%

- Có 1 ĐB không đồng ý

* Đề nghị là 50-60%

- Ý kiến không rõ 7

17. Phấn đấu đến cuối năm 1995, phát triển Đảng đạt chỉ tiêu 10% trên tổng số đảng viên hiện có

- Có 112 ĐB đồng ý, chiếm 94,90%

- Có 2 ĐB không đồng ý

* Đề nghị là 8%

* Chỉ tiêu phát triển Đảng 10% là cao

- Ý kiến không rõ 4

18. Phấn đấu đảng viên đủ tư cách phấn đấu tốt đạt 50%, số còn lại đủ tư cách nhưng còn yếu một số mặt

- Có 111 ĐB đồng ý, chiếm 94,06%

- Có 01 ĐB không đồng ý

* Đề nghị chỉ nêu 70% cán bộ chủ chốt đạt loại đảng viên phấn đấu tốt

- Ý kiến không rõ 6

19. Phấn đấu chi tiêu tiết kiệm 5% trong chi tiêu thường xuyên và 7% trong xây dựng cơ bản

- Có 109 ĐB đồng ý, chiếm 92,4%

- Có 5 ĐB đồng ý tiết kiệm 5% trong chi tiêu thường xuyên, nhưng trong xây dựng cơ bản cần phải nêu rõ hơn.

- Ý kiến không rõ 4

Thông báo