Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Như Quỳnh)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương…

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc tổ chức hội thảo là rất quan trọng, cần thiết, nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là vấn đề rất hệ trọng, một trong 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những nội dung căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh ngay từ khi tuyên truyền, vận động thành lập Đảng trong tác phẩm “Đường kách mệnh”.

Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn có giá trị to lớn và quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, là yêu cầu quan trọng cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, là tổ chức của những người ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo nhân dân xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó.

Trải qua quá trình liên tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về lập trường tư tưởng bản lĩnh chính trị, là những tấm gương cao đẹp, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống nêu cao, tinh thần yêu nước hăng hái đi đầu trong lao động sản xuất học tập công tác và chiến đấu cống hiến tâm huyết, sức lực trí tuệ của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhiều người.

Trong số đó đã anh dũng hy sinh cả cuộc đời mình vì độc lập thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đội ngũ ấy đã trở thành những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Một lý tưởng và văn hóa cao đẹp của Đảng mang lại hiệu ứng lan tỏa to lớn, động viên thuyết phục giáo dục lôi cuốn quần chúng nhân dân tin tưởng thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng, nhìn thẳng vào sự thật rằng vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa gây bất bình suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

“Thực tiễn cho thấy, khi người cán bộ đảng viên không thường xuyên học tập tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất sẽ dần đánh mất mình, đánh mất nền tảng gốc là đạo đức cách mạng, dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị và đó là một bước ngắn, hết sức nguy hiểm dẫn tới tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Nhiều trường hợp cán bộ bị kỷ luật Đảng và xử lý trước pháp luật thời gian qua có nguyên nhân gốc rễ là không chú ý giữ gìn đạo đức cách mạng, đã vi phạm Điều lệ đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, vì danh lợi cá nhân mà bất chấp kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Như Quỳnh) Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Như Quỳnh)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, trong đó cần lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức người cách mạng là nền tảng tư tưởng, cơ sở thế giới quan và phương pháp luận để xây dựng; phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, giải pháp xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Các tham luận, ý kiến trao đổi tại hội thảo nhấn mạnh đến đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và đấu tranh chống lại các biểu hiện lạc hậu, trì trệ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần bảo đảm tính cách mạng, khoa học, phổ quát, toàn diện, cụ thể, ngắn gọn, tường minh, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ học tập, làm theo, dễ kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và tổ chức thực hiện trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo