Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng xứng đáng niềm tin của nhân dân

Quang cảnh phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác xây dựng Đảng luôn được xem là nhiệm vụ then chốt và trong tình hình hiện nay phải “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá”, xứng đáng hơn nữa với niềm tin của nhân dân.

Nội dung công tác xây dựng Đảng đã được mở rộng, bao gồm 5 trụ cột cơ bản: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Việc xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng và cả hệ thống chính trị là vấn đề mang tính toàn diện, càng khẳng định quyết tâm nhằm tạo bước chuyển biến mới trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh vấn đề đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân TP là phấn đấu phát huy truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Xây dựng Đảng về chính trị là đảm bảo đường lối chính trị, nhiệm vụ chính trị đúng đắn. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng cho rằng: Một khẩu hiệu đúng có thể dấy lên một phong trào cách mạng. Từ khi có Đảng, việc xác định đường lối, phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Đảng nhìn chung là đúng đắn. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, công cuộc đổi mới đất nước, công tác phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng và tính ưu việt của chế độ.

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một đảng bộ lớn, thời gian qua đã triển khai thực hiện với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của thành phố, của đất nước. Trong thực tế, quá trình điều hành, tổ chức thực hiện cần có cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy phát triển xứng tầm.

Để đường lối, nhiệm vụ chính trị trở thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thì phải làm tốt công tác tư tưởng. Nhiệm vụ trọng yếu của công tác tư tưởng không chỉ là việc triển khai, phổ biến chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của nhà nước mà còn phải rà soát, xác định xem cần chủ động định hướng tư tưởng thế nào, cần xây gì và phòng, chống những tư tưởng sai lệch gì để nghị quyết đi vào cuộc sống, cũng như cần nghiên cứu, tổng kết để có thể đưa những vấn đề của thực tiễn cuộc sống vào nghị quyết. Trong thời chiến, Đảng ta đã luôn xây dựng tư tưởng chủ động tiến công với tinh thần quyết chiến, quyết thắng và tư tưởng quyết chiến, quyết thắng đã mở đường cho biết chiến, biết thắng. Mặc khác, Đảng cũng thường xuyên có biện pháp phòng, chống tư tưởng cầu an, sợ chết… trong những lúc khó khăn, ác liệt.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII (Ảnh tư liệu: TTXVN) Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần tiếp tục xây dựng tư tưởng cách mạng tiến công với tinh thần: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đồng thời, tập trung chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, vì lợi ích cá nhân mà có hành vi vi phạm những điều đảng viên không được làm; chống tư tưởng cầu an, co thủ không dám nói sự thật để bảo vệ người tốt, việc tốt;… Đây chính là tư tưởng đang cản trở sự phát triển đi lên của thành phố cần được uốn nắn kịp thời.

Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức được đặc biệt coi trọng trong tình hình hiện nay vì gắn liền với củng cố niềm tin và uy tín của Đảng. Đức và tài là hai tiêu chuẩn cơ bản của người cán bộ nhưng đức được xem là gốc, làm nên sức mạnh của Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Để làm tốt việc này, Đảng ta quan tâm giáo dục nhằm quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Trong những năm gần đây, toàn Đảng đã có sự tập trung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự suy thoái về đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, đẩy lùi như mong muốn. Nhiều trường hợp bị kỷ luật và bị xử lý hình sự, có cả người có chức vụ cao và cho thấy có sự liên kết ngang, dọc, trong, ngoài, hình thành nhóm lợi ích cùng thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trước thực trạng trên, Đảng đã chủ trương kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bước đầu củng cố lòng tin của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị, phải kiên quyết, kiên trì và phải trị tận gốc tham nhũng.

Vấn đề đặt ra là cần nhanh chóng khắc phục tình trạng xung đột pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế nhằm khuyến khích cán bộ công chức, viên chức làm việc mà không sợ rủi ro khi thi hành công vụ.

Công tác tổ chức đã có những kết quả nhất định trong sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế nhưng nhìn chung còn bất cập. Sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ chưa giảm, áp lực đối với cán bộ cơ sở còn lớn, thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức thấp và không có chế độ thâm niên. Tình trạng công chức, viên chức rời khỏi khu vực công chưa có dấu hiệu giảm đang đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét thấu đáo, không chỉ có áp lực công việc và thu nhập thấp.

Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện với quy trình chặt chẽ gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ. Theo định kỳ có rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm, hàng năm có đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên theo quy định chung. Cán bộ trẻ được tuyển chọn đào tạo trên đại học trong nước và ngoài nước đang phát huy tác dụng tốt. Hiện nay, phần lớn cán bộ công chức từ thành phố đến cơ sở có trình độ đại học, trên đại học, cán bộ diện Thành ủy quản lý được cập nhật kiến thức hàng năm.

Vấn đề cần quan tâm là làm sao cho công tác quy hoạch được thực hiện một cách linh hoạt, không máy móc, quan trọng là chọn đúng người, đúng việc, phát huy được người tốt, người tài, kể cả người ngoài Đảng theo tinh thần của Bác Hồ.

Đối với công tác thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, TPHCM đã sớm có chính sách và triển khai nhiều năm nhưng trong thực tế kết quả mang lại chưa nhiều, có nhiều nguyên nhân, trong đó có chế độ hỗ trợ chưa phù hợp, quy trình phức tạp, cùng những khó khăn về môi trường, điều kiện làm việc, cách thu hút chất xám và mô hình vận hành của các loại hình tập hợp...

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội là chủ trương đúng đắn. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Với tất cả sự cố gắng để có nhận thức đúng đắn và hành động quyết liệt nhằm tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Những quy định mới của Đảng về chế tài cụ thể trong công tác cán bộ (bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức) và những định hướng, cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo sự nhất trí cao và hứa hẹn sẽ được tiếp tục cụ thể hoá phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn.

Tin rằng Đảng bộ TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị, quy định của Đảng và qua thực tiễn sẽ có những đề xuất, những chỉ đạo thí điểm góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Phạm Phương Thảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo