Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023

TPHCM về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 29/12/2022 của Thành ủy TPHCM về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, Tổng Công ty, Công ty thuộc TP, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU tại cơ quan mình và các cơ quan trực thuộc (nếu có). Tăng cường các giải pháp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức phải bố trí công chức, viên chức, người làm công tác văn thư, lưu trữ có chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ hàng năm tại cơ quan, tổ chức theo quy định, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, tổ chức thu thập tất cả hồ sơ, tài liệu vào Kho Lưu trữ cơ quan để bảo quản an toàn theo quy định; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với từng công chức, viên chức và người làm công tác văn thư lưu trữ. Bên cạnh đó, chỉ đạo việc kiểm tra, lựa chọn những tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn để giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử (khi có thông báo giao nộp); thực hiện việc hủy tài liệu hết giá trị đúng theo quy định.

Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với quy định hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản thay thế các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ có ý kiến trước khi Trung tâm Lưu trữ lịch sử tham mưu Sở Nội vụ trình UBND TP phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài liệu điện tử nhằm đảm bảo sự đồng bộ các dữ liệu thông tin đầu vào, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảm bảo sự đồng bộ trong việc số hóa dữ liệu gắn với thực hiện chuyển đổi số của TP theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 3/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo