Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

TPHCM tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành TP, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cá nhân, tổ chức tại địa phương, trong phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường, quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình giải quyết vụ việc trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại gửi Sở Tư pháp TP.

Bên cạnh đó, quan tâm bố trí nhân sự làm công tác bồi thường nhà nước, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Sở Tư pháp chủ động tham mưu giúp UBND TP thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; theo dõi, nắm bắt các trường hợp thuộc diện dự báo có khả năng phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để kịp thời tham mưu UBND TP chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP ban hành văn bản về trách nhiệm phối hợp trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn TP. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan giải quyết bồi thường và thực hiện thống kê báo cáo kết quả giải quyết bồi thường cho Bộ Tư pháp theo quy định.

Sở Tài chính đảm bảo việc tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường đối với các vụ việc theo quy định tại khoản 4 Điều 45 và khoản 3 Điều 46 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đảm bảo kịp thời, đầy đủ việc cấp kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Khi thẩm định hồ sơ cấp kinh phí bồi thường, Sở Tài chính cần xem xét, rà soát kỹ việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường của các cơ quan giải quyết bồi thường, nhất là các quy định về thành phần tham gia thương lượng để hạn chế thấp nhất việc các quyết định giải quyết bồi thường bị hủy do không đảm bảo đúng thành phần tham gia thương lượng quy định; chủ động phối hợp các cơ quan trong quá trình cấp phát kinh phí bồi thường hoặc kiến nghị xem xét lại mức bồi thường theo quy định tại Điều 62 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Công an TP chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công vụ trong ngành công an, đặc biệt là các hoạt động điều tra, xử lý vi phạm pháp luật, giảm thiểu khả năng phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và hoạt động tố tụng thuộc phạm vi quản lý của ngành công an.

Tòa án nhân dân TP, Viện kiểm sát nhân dân TP, Cục Thi hành án dân sự TP phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, trong đó lưu ý thực hiện nghiêm các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, thực hiện trách nhiệm hoàn trả cho Sở Tư pháp.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo