Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022

TPHCM phấn đấu số người tham gia luyện tập thể dục thể thao trên 42% vào năm 2030

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, TPHCM phấn đấu số người tham gia luyện tập thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 42% dân số toàn TP; số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 28% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 32% số hộ gia đình trong TP. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có ít nhất 3 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên.

Thời gian thực hiện kế hoạch là 10 năm, chia làm 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025, hoàn thiện công tác chuẩn bị, điều kiện để tiếp tục thực hiện cuộc vận động, xây dựng kế hoạch triển khai tại TP và chỉ đạo thực hiện lồng ghép vào kế hoạch thường niên của các cơ quan, đơn vị.

Giai đoạn 2, từ năm 2026 - 2030, trên cơ sở tổng kết, đánh giá giai đoạn 1, tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ về kế hoạch triển khai cuộc vận động đến các đối tượng và từng bước nâng chất các hoạt động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu; tổng kết đánh giá kết quả của kế hoạch.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương và đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai cuộc vận động đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của TP, xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 ở các địa phương và các ngành gồm: Giáo dục và đào tạo, Quốc phòng, Công an. Kiện toàn bộ máy thể dục, thể thao các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT.

Cùng với đó, huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào TDTT; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT.

Bên cạnh đó, tăng cường phát triển các môn thể thao cho mọi người để đưa thể thao trở thành thói quen không thể thiếu trong đời sống; góp phần lớn trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Ngoài ra, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo