Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

TPHCM lập Tổ Chuyên gia tư vấn cho Tổ Công tác xây dựng Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị

TPHCM lập Tổ Chuyên gia tư vấn cho Tổ Công tác xây dựng Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Tổ Chuyên gia tư vấn cho Tổ Công tác xây dựng Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, Tổ Chuyên gia gồm 18 thành viên do ông Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia tư vấn; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Nhiệm vụ của Tổ Chuyên gia tư vấn tham gia góp ý định hướng về cơ chế, chính sách và các nội dung liên quan trong các lĩnh vực: Quy hoạch, thu hồi đất, tài chính, trình tự thủ tục đầu tư, tổ chức thi công, kỹ thuật, công nghệ, vật liệu xây dựng, mô hình quản lý, điều hành dự án, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý khai thác… Tư vấn, phản biện, góp ý phương án, đề xuất giải pháp tối ưu, kịp thời tư vấn cho Tổ trưởng Tổ Công tác xây dựng Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM theo kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị để chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, có cơ sở để UBND TP trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cơ chế đặc thù phát triển đường sắt đô thị TPHCM.

Các thành viên Tổ Chuyên gia tư vấn có quyền trình bày và nêu ý kiến của mình khi có yêu cầu; ý kiến của Tổ Chuyên gia tư vấn là cơ sở giúp Tổ Công tác quyết định các vấn đề quan trọng trong Đề án. Được cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của Tổ Chuyên gia tư vấn. Được cung cấp thông tin phản hồi về các ý kiến đã góp ý trong các buổi làm việc và các nội dung cần thiết khác theo kế hoạch của Đề án để phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn của mình.

Cơ chế hoạt động của Tổ Chuyên gia tư vấn: Các thành viên Tổ Chuyên gia tư vấn tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu. Tùy thuộc vào tính chất công việc, các thành viên Tổ Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao tương ứng với các nhóm vấn đề và theo yêu cầu của Tổ Công tác. Các thành viên của Tổ Chuyên gia tư vấn có trách nhiệm gửi “Phiếu góp ý” cho Tổ Công tác (thông qua Tổ Thư ký) chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu.

Các nội dung và ý kiến thảo luận của các thành viên, ý kiến kết luận tại cuộc họp cùng các tài liệu liên quan phải được quản lý theo quy định của pháp luật; việc phát ngôn các vấn đề liên quan đến Đề án phải được sự đồng ý của Tổ trưởng, các Tổ phó Tổ Công tác. Ý kiến của Tổ Chuyên gia tư vấn được trình trực tiếp cho Tổ trưởng, các Tổ phó Tổ Công tác. Tổ Chuyên gia tư vấn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ trưởng, các Tổ phó Tổ Công tác trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị là Cơ quan Thường trực của Tổ Chuyên gia tư vấn; các thành viên Tổ Thư ký cho Tổ Chuyên gia tư vấn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo