Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TPHCM đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phát triển năng lực, kỹ năng số cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành Giáo dục TP giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM” giai đoạn 2024 - 2025.

Về lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, năm 2024, 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục TP được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số để chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị. 30% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục TP được tham gia đào tạo, bồi dưỡng chủ đề nâng cao phù hợp với từng đối tượng.

Năm 2025, 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cơ bản về thu thập dữ liệu, vận hành và khai thác dữ liệu số. 100% cán bộ quản lý giáo dục, 30% giáo viên ngành Giáo dục Thành phố được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cơ bản xây dựng và khai thác học liệu số. 100% cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cơ bản về an toàn thông tin mạng. 100% cán bộ quản lý giáo dục, 30% giáo viên ngành Giáo dục TP được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cơ bản về sử dụng các ứng dụng phần mềm, công cụ tổ chức dạy học và đánh giá trực tuyến.

50% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được tập huấn nâng cao các kỹ năng thiết kế bài giảng tương tác, công cụ đánh giá, phân tích và sử dụng dữ liệu. 70% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên vận hành được các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong lĩnh vực giáo dục. 100% cán bộ quản lý giáo dục, 10% giáo viên được tập huấn các chuyên đề nâng cao về trí tuệ nhân tạo, lập trình để phục vụ công tác dạy học, đánh giá, hoạch định chiến lược giáo dục.

Về hình thức, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thời lượng tổ chức đào tạo trực tiếp phải trên 50% nội dung của chủ đề; không quá 150 học viên/lớp.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán thực hiện theo từng giai đoạn, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị theo phân cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 và Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/1/2023 của Bộ Tài chính để thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí các lớp bồi dưỡng theo đúng quy định đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác.

Nguồn kinh phí huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. Nội dung và mức chi từ những nguồn kinh phí này được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo