Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Các đại biểu chủ trì hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 23/12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương… Lãnh đạo TPHCM có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Thể hiện vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Báo cáo tình hình, kết quả công tác Tuyên giáo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhìn nhận, năm 2022 ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao. Ban đã chủ động, tích cực triển khai 22 đề tài, đề án để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai thực hiện 5 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn...), góp phần hoạch định chủ trương, đường lối; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tổ chức, thực hiện hiệu quả trong thực tiễn; chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng; những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục; công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, bảo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo đạt được nhiều thành tích ấn tượng, đạt hiệu quả cao...

Với những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác Tuyên giáo cũng nhìn nhận những mặt còn hạn chế, khó khăn, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét; một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, thậm chí đưa tin gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận...

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn báo cáo tại hội nghị Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn báo cáo tại hội nghị

Nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển TPHCM trong giai đoạn mới

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thông báo một số kết quả nổi bật TPHCM đạt được trong năm 2022. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt của Trung ương, với ý chí quyết tâm của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, TP đã đạt được những kết quả nhanh hơn kỳ vọng và dự báo, đồng bộ và khá toàn diện; quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch Covid-19. Tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ vươn lên mạnh mẽ; các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục cải thiện nâng lên; công tác đối ngoại được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, tạo chuyển biến tích cực, nhất là công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Đảng bộ TP: "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên".

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, tiếp tục phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP rất phấn khởi đón nhận, tổ chức quán triệt và quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới của Bộ Chính trị sắp ban hành về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện các giải pháp đồng bộ với việc triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ; đồng thời sẽ thực hiện nghị quyết mới của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đột phá, thí điểm để tạo động lực mới cho sự phát triển vượt bậc của TP. Cùng với đó là sứ mệnh, trách nhiệm sẽ cùng cả nước, vì cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển TP trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chào mừng hội nghị Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chào mừng hội nghị

“Trong mọi nỗ lực và thành công của TPHCM, không thể tách rời sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự hỗ trợ, giúp sức của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự phối hợp đồng bộ của các tỉnh, thành trong cả nước; TPHCM mong sẽ luôn tiếp tục đón nhận sự quan tâm chỉ đạo từ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; sự phối hợp, hợp tác phát triển hiệu quả, thiết thực, cụ thể của các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước. Trong đó, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ; các ngành, các cơ quan thuộc tuyên giáo cả nước và các tỉnh, thành ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tình cảm của cả nước và bạn bè quốc tế với TPHCM. Điều đó sẽ góp phần vì sự phát triển của TPHCM và cũng là vì sự phát triển của cả nước” – đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo