Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Thực hiện hiệu quả xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê và đồng chí Lê Văn Minh và các đại biểu chụp hình lưu niệm bên Biểu trưng Quận 10.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 25/8, Quận ủy Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Cùng dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10.

Tạo nét riêng đặc thù của hoạt động văn hóa Quận 10

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 Nguyễn Bắc Nam cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nói chung và tạo được nét riêng đặc thù của hoạt động văn hóa Quận 10. Trong đó, văn học, nghệ thuật đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những nền tảng tinh thần của xã hội. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận đã phát triển sâu rộng hơn, thu hút ngày càng đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp Nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng như xây dựng thiết chế văn hóa được đẩy mạnh.

Đại diện Quận ủy Quận 10 cho biết, nhìn chung, hoạt động văn học, văn hóa, nghệ thuật đã có nhiều cố gắng trong tìm tòi sáng tạo, tham gia đấu tranh với những tiêu cực, bảo vệ chân, thiện, mỹ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, có tác dụng tốt đối với việc hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh trong các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, quận thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn; gặp gỡ tiếp xúc với đội ngũ văn nghệ sĩ tiêu biểu, để nắm tình hình, bảo đảm được định hướng chính trị và kịp thời khắc phục những lệch lạc trong hoạt động văn học, nghệ thuật. Đồng thời, kịp thời biểu dương những văn nghệ sĩ có quá trình cống hiến, có nhiều tác phẩm tốt, có tác dụng giáo dục, ảnh hưởng tích cực đến đời sống văn hóa xã hội của quận.

Đáng chú ý, Quận 10 đã thực hiện đồng bộ cả 2 mặt “Xây” và “Chống” trên lĩnh vực văn hóa. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển đa dạng; đã tổ chức được nhiều mô hình sinh hoạt sinh động, thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng. Hiện trên địa bàn quận có lực lượng cộng tác viên tham gia công tác văn hóa, nghệ thuật tại các trung tâm văn hóa, câu lạc bộ, đội, nhóm, với gần 100 câu lạc bộ, đội, nhóm và hơn 4.000 hội viên. 

Bên cạnh đó, từ năm 2008 đến nay, Quận ủy Quận 10 luôn coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật; bổ sung, kiện toàn lại bộ máy quản lý hoạt động văn học, nghệ thuật đi vào hoạt động hiệu quả. Một trong những kết quả khác là Quận 10 thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ có liên quan thực hiện củng cố, xây dựng, phát huy tác dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Đến nay trên địa bàn quận có 9/14 phường đã xây dựng và kiện toàn hoạt động mô hình sinh hoạt tại các nhà văn hóa.

Lãnh đạo Quận 10 trao khen thưởng các tập thể, cá nhân. Lãnh đạo Quận 10 trao khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Quan tâm cải tạo, xây dựng thiết chế văn hóa

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 10 đã đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân Quận 10 đã cụ thể hóa, làm sâu đậm hơn, phong phú hơn từ chủ trương Nghị quyết của Trung ương để tiếp tục phát triển, chăm lo, thực hiện chương trình hành động để nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân. 

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Quận 10 cần quan tâm đến việc nâng tầm nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về vai trò tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. “Cần có những giải pháp tiếp tục làm phong phú hơn nữa, có những hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm huy động các nguồn lực để làm cho đời sống văn hóa, hoạt động văn hóa người dân ngày càng phát triển. Cấp ủy các cấp của Quận 10 tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU, có cơ chế phát huy tiềm năng của văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú; có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ mới có chất lượng tốt” – đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê lưu ý.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng cũng được đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu là Quận 10 cần quan tâm đẩy mạnh cải tạo, xây dựng mới các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, đáp ứng cho sự lớn mạnh, đa dạng của đời sống văn học nghệ thuật của người dân. Cùng với đó là quan tâm công tác quản lý về phát triển văn học, nghệ thuật. Việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới cần gắn kết với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, gắn kết với hoạt động đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tạo sự lôi cuốn để mọi người cùng chung tay, hưởng ứng tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nhấn mạnh đến văn học, nghệ thuật có vai trò rất quan trọng đối với đời sống xã hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng với chuyển biến, phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm cao, Quận 10 sẽ làm tốt hơn nữa Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU.

Tại Hội nghị, UBND Quận 10 đã khen thưởng cho 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận 10 và các bài hát về Quận 10; công bố, đưa vào sử dụng Biểu trưng Quận 10.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo