Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Thực hiện các công trình văn học nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa đồng ý đề xuất của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP và Sở Văn hóa và Thể thao TP về nội dung các công trình văn học nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành TP.

Theo đó, UBND TP giao Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP phối hợp, đôn đốc các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành TP trong công tác thực hiện các công trình văn học nghệ thuật.

UBND TP giao các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành TP thành lập Hội đồng chọn đề tài, nội dung đề xuất thực hiện công trình văn học nghệ thuật theo lĩnh vực chuyên môn của từng Hội, trình UBND TP (qua Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP và Sở Văn hóa và Thể thao). Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện công trình văn học nghệ thuật sau khi có ý kiến của UBND TP, đảm bảo tiến độ thực hiện công trình đặt ra. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công trình văn học nghệ thuật đã đề xuất theo đúng quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí. Xây dựng kế hoạch tổ chức giới thiệu, quảng bá các công trình văn học nghệ thuật sau khi nghiệm thu, đảm bảo tiến độ chung chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của TP.

Đối với công trình văn học nghệ thuật sản xuất phim truyện, đề nghị Hội Điện ảnh TP và các cơ quan có liên quan tuân thủ quy trình triển khai theo Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 khi thực hiện. Đối với công trình xuất bản ấn phẩm, đề nghị Hội Nhà văn TP, Hội Nhiếp ảnh TP đảm bảo thực hiện các nội dung liên quan theo các quy định trên lĩnh vực báo chí, xuất bản; thông tin và truyền thông.

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận thông tin, nội dung tổng hợp các công trình văn học nghệ thuật của các hội văn học nghệ thuật TP (qua Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP); có ý kiến chuyên môn đối với nội dung các công trình và công tác giới thiệu, quảng bá công trình các công trình văn học nghệ thuật sau khi nghiệm thu các công trình. Đối với công trình văn học nghệ thuật sản xuất phim truyện, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn Hội Điện ảnh TP và các cơ quan có liên quan triển khai theo đúng quy định; tham mưu UBND TP thành lập Hội đồng thẩm định phim sử dụng ngân sách theo đúng quy định.

Đồng thời phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP tổ chức nghiệm thu các công trình, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành TP các nội dung triển khai đối với các lĩnh vực liên quan công tác báo chí, xuất bản, thông tin và truyền thông. Đồng thời phối hợp các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành TP, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các công trình văn học nghệ thuật hướng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo