Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam… Đó là những ý kiến được đưa ra tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới và độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 16/1.

Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học và sáng tạo; với đội ngũ đảng viên kiên trung, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên những kỳ tích vẻ vang, làm rạng danh non sông đất nước. “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử chấm dứt thời kỳ bế tắc về đường lối, khủng hoảng về lực lượng lãnh đạo, tạo nên bước ngoặt to lớn về cách mạng Việt Nam”. - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Đại diện cho Đảng bộ TPHCM, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, 90 năm dưới cờ Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và nay là TPHCM đã cùng cả nước trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngay từ đầu thành lập, Đảng bộ TP luôn ở đầu sóng ngọn gió nhưng vẫn một dạ kiên trung, bất khuất và biết dựa vào trí tuệ và sức mạnh lòng dân để chiến đấu và chiến thắng. “45 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ TP là những trang sử sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước”. - Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, tháng 7/1976, TP Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, trong thực tiễn lãnh đạo và quản lý từ khi thành lập đến nay, thành công rất đáng được ghi nhận là Đảng bộ TP dù phải đối mặt với không ít các hạn chế, khó khăn có lúc rất căng thẳng nhưng với quyết tâm chủ động, sáng tạo luôn tìm hướng đi mới, thẳng thắn đấu tranh, tự phê phán, lắng nghe ý kiến quần chúng, tìm ra cái đúng, chỉ rõ cái sai, cùng đồng tâm hiệp lực tìm giải pháp cụ thể hợp lòng dân, hợp xu thế phát triển…, nhờ đó TP đã từng bước chuyển biến, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Đó chính là thành quả của sự đoàn kết nhất trí, mối quan hệ máu thịt “Đảng tin dân, dân tin Đảng” tạo thành sức mạnh tổng hợp để TP vượt qua muôn vàn khó khăn, xử lý thành công nhiều tình huống phức tạp.

“90 năm dưới cờ Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ và Nhân dân TPHCM đã góp phần kiến tạo nhiều mô hình mới, góp thêm tư liệu thực tiễn sinh động để hình thành đường lối đổi mới và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước.” - Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những yêu cầu cấp thiết

Nhiều ý kiến đã thống nhất, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn được đẩy mạnh, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên bảo đảm đủ năng lực và sức chiến đấu để gánh vác những nhiệm vụ hết sức mới mẻ và nặng nề. Qua các nhiệm kỳ đại hội, nhất là kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức bộ máy cán bộ và đạo đức. Nhờ đó, công tác Đảng trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, được thực hiện quyết liệt, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ Đảng viên.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong mọi hoàn cảnh, nước ta phải vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phát triển lý luận của Đảng lên tầm cao mới, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đối với đội ngũ cán bộ của Đảng cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, có đủ phẩm chất, năng lực uy tín, nâng tầm nhiệm vụ để lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước tiếp tục phát triển. Đảng cần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, ý chí sức mạnh con người Việt Nam khơi dậy khát vọng phát triển của toàn dân tộc để thực hiện tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những yêu cầu cấp thiết và luôn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Một trong những điều quan trọng nhất về mặt đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên đó là mỗi suy nghĩ, hành động phải luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết. Trong công tác xây dựng Đảng, xây phải đi đôi với chống, trong đó phải chống lãng phí, chống quan liêu cùng với chủ nghĩa cá nhân.

Kết luận tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu khái quát các nội dung được thảo luận tại hội thảo. Từ ý kiến của các đại biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam là kết quả của quá trình Đảng đổi mới tư duy, lý luận, vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam”.

Theo đồng chí Võ Văn Thường, các tham luận tại hội thảo cũng làm rõ, những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân.

Đồng chí khẳng định: “Đối với sự nghiệp cách mạng Đảng và dân tộc, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí tiền bối tiêu biểu là viên ngọc sáng ngời khích lệ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo