Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Những điểm mới về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 04/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (từ đây gọi là Quy định số 124). Quy định số 124 thay thế cho Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị (từ đây gọi là Quy định số 132). Quy định 124 có 4 chương, 19 điều (giảm 1 điều so với Quy định 132 cũng như có nhiều điểm mới so với Quy định 132.

Một là, kiểm điểm cá nhân theo đối tượng cụ thể: Theo Quy định số 132 về nội dung kiểm thì tất cả các đảng viên đều kiểm điểm chung (trừ đối tượng không phải kiểm điểm). Khoản 2, Điều 6, Quy định số 124 thì tách nội dung kiểm điểm đối với 2 nhóm khác nhau, đó là cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với cá nhân giữ chức vụ quản lý, ngoài việc kiểm điểm các nội dung như cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn phải kiểm điểm thêm 3 nhóm nội dung, đó là (1) Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ. (2) Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ. (3) Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đây là quy định để tạo sự thống nhất giữa các quy định của Đảng, của Nhà nước hiện nay, nhất là Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung v.v…

Hai là, về nơi kiểm điểm: Về cách thức kiểm điểm, Khoản 2, Điều 7, Quy định 124 quy định: Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thì thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp đó. Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản thực hiện kiểm điểm ở 2 nơi (ở chi bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc); đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên tại chi bộ, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở nơi giữ chức vụ cao nhất. Đối với những cán bộ giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở 2 nơi trên còn phải kiểm điểm thêm ở nơi khác theo quy định.

Như vậy có thể thấy Quy định 124 bổ sung nơi kiểm điểm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, về cơ bản thì cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện kiểm điểm ở 2 nơi là chi bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc. Tuy nhiên, Quy định 124 bổ sung việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên tại chi bộ và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở nơi giữ chức vụ cao nhất. Bổ sung nội dung nơi kiểm điểm của cấp ủy là cấp ủy ở cấp nào thì thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp đó. Quy định 124 không còn quy định về việc kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị với tập thể, cá nhân thành viên ban cán sự Đảng, Đảng đoàn.

Ba là, bổ sung trách nhiệm cá nhân trong quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong kiểm điểm: Khoản 2, Điều 8, Quy định số 124 quy định: “Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm, sự gương mẫu trong kiểm điểm. Kiểm điểm trung thực, thẳng thắn, khách quan, thực chất các nội dung theo quy định”. Đây là bổ sung mới so với Quy định 132 trước kia. Điều này nhằm khuyến khích phát huy tinh thần phê, tự phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng hiện nay, đặc biệt là trách nhiệm của mỗi cá nhân đảng viên thể hiện ở việc gương mẫu trong kiểm điểm, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; phải kiểm điểm một cách khách quan, thẳng thắn, trung thực, thực chất.

Bốn là, bổ sung thêm các nội dung về khung tiêu chí đánh giá…: Quy định số 124 bổ sung các nội dung về khung tiêu chí đánh giá; về đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân trong trường hợp sau khi bị xử lý kỷ luật. Đánh giá hàng năm, đảng viên và tổ chức đảng xác định theo 4 cấp độ là xuất sắc, tốt, trung bình, kém. Cấp có thẩm quyền về dựa vào khung tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức xếp loại chất lượng được quy định của từng tập thể, áp dụng cho từng đối tượng của cơ quan và ý kiến của các cơ quan liên quan để quyết định mức đánh giá, xếp loại phù hợp. Đối với các tập thể, cá nhân dù được xếp loại ở mức cao nhưng nếu sáu đó phát hiện có khuyết điểm và các tiêu chí không bảo sẽ bị cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ và xếp loại lại.

Thực hiện Quy định số 124, ngày 10/11/2023, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW để hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Hồng Phúc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo