Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc cấp ủy xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, diễn ra ngày 8/7, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị về các nội dung liên quan đến công tác Tuyên giáo của Đảng; đồng thời cũng xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, định hướng, triển khai, nhất là công tác tham mưu giúp việc cấp ủy xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn công tác…

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - nội dung trọng tâm của Đảng bộ TPHCM

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, ngoài việc phối hợp xử lý những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Tuyên giáo TPHCM đã sớm triển khai tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm 2024 toàn diện trên các lĩnh vực. Nhất là, đã sớm tham mưu nội dung và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 ngay từ tháng 1, với nội dung gắn với thực tiễn của Thành phố; tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức giao ban với các cơ sở Đảng về nội dung chuyên đề nêu trên, gắn với thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh; đã tổ chức xét chọn và được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương 133 tập thể, 206 cá nhân điển hình giai đoạn 2021 - 2024.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một nội dung trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Các cấp ủy đảng đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, bước đầu đã hình thành 2.908 không gian vật thể hiện hữu, giới thiệu, truyền thông sâu rộng di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Nhiều cơ quan, địa phương, ban ngành đoàn thể có mô hình, cách làm hay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị.

Một trong những nội dung quan trọng là Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tham mưu đồng bộ các nội dung, kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó xác định chủ đề tuyên truyền “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước”; xác định các nội dung cần tập trung trong công tác thông tin, tuyên truyền theo các giai đoạn cụ thể.

Ngành Tuyên giáo TPHCM cũng đã thực hiện khảo sát các căn cứ của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ; tổ chức biên soạn, ấn hành và công bố biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ TPHCM; kịp thời tham mưu tổng kết, sơ kết các nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương về công tác lý luận, chính trị, tư tưởng, công tác khoa giáo, công tác nghiên cứu dư luận xã hội, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngành Tuyên giáo TPHCM đã triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thực hiện Quy định số 137-QĐ/TU của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã trình Ban Thường vụ Thành ủy dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thành ủy; góp ý dự thảo các danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức ngành tuyên giáo thành phố...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tham luận tại hội nghị. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, đan xen giữa thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Do đó đồng chí đề nghị toàn ngành Tuyên giáo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc cấp ủy xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tính chất nền tảng, bao quát, lâu dài. Nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để định hướng tầm nhìn tổng quát, mục tiêu phát triển và cụ thể hóa quan điểm, định hướng, giải pháp chủ đạo về phát triển ngành Tuyên giáo từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045 nhằm thực tốt vai trò, sứ mệnh của ngành Tuyên giáo được Đảng và Nhà nước giao phó.

Tích cực tham gia tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; đóng góp vào xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trước mắt là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024. Đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024.

Cùng với đó, tập trung triển khai xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, định hướng thông tin; chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh.

Nâng cao năng lực dự báo, tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, chủ động phát hiện, triệt phá, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật. Phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng sự kiện chính trị, lịch sử, tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

“Ngành Tuyên giáo cần khẩn trương xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Mai Trần


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo