Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023

Một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung trong những tháng cuối năm 2022

Đồng chí Dương Ngọc Hải

(Thanhuytphcm.vn) - Từ đầu năm đến nay, với tinh thần chủ động và nỗ lực, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó tiếp tục tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, mở rộng giám sát chuyên đề nhằm đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để xem xét, xử lý đảng viên vi phạm pháp luật theo quy định và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng...; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với thực tiễn của đơn vị. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn kiểm tra, giám sát đối với cấp cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra đối với 421 tổ chức đảng, 555 đảng viên; giám sát đối với 272 tổ chức đảng, 364 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai, công khai tài sản, thu nhập; công tác quy hoạch cán bộ, quản lý đảng viên đi nước ngoài, giải quyết tố cáo... Đặc biệt, đã tăng cường chỉ đạo rà soát việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, liên doanh, liên kết, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc mua sản phẩm test kit của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á,... đây là một trong những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 108 đảng viên, chủ yếu là vi phạm về thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy định về những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm các quy định về công tác quản lý đất đai, tài nguyên...

Thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Cụ thể, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 38 tổ chức đảng và 57 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 456 tổ chức đảng và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật của Đảng đối với 50 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 271 tổ chức đảng và 270 đảng viên; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với 26 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 97 đảng viên; xem xét, xử lý 394 đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 4 trường hợp.

Từ kết quả nêu trên có thể thấy rằng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố và địa phương, đơn vị; kịp thời tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung kiểm tra, xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm pháp luật trong các vụ việc, vụ án theo quy định; thành lập các Tổ công tác, Tổ khảo sát để xác minh, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét, xử lý các tập thể, cán bộ, đảng viên có vi phạm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân Đồng chí Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Nhằm phát huy các kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022, như sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tham mưu cấp ủy xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị, về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 27-KH/UBKTTU, ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI của ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp giai đoạn 2021 - 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hai là, rà soát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát đã đề ra; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đặc biệt là quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phù hợp với các quy định mới của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tình hình thực tiễn.

Ba là, thực hiện toàn diện, đồng bộ 6 nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở, trao đổi và phân tích thông tin chính xác, kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra. Chú trọng thực hiện công tác giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; kiểm tra tập trung vào những điểm “nóng”, những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, những vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Đồng thời, quan tâm thực hiện thẩm định, giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy.

Tăng cường công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án để kiểm tra, xem xét xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm pháp luật, được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa ủy ban kiểm tra với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phục vụ cho công tác giám sát.

Bốn là, tiếp tục tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU; chủ động phối hợp nghiên cứu, xử lý hiệu quả các nguồn thông tin; theo dõi, đôn đốc cấp ủy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các thông tin phản ánh; kịp thời kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên để xem xét, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định (nếu có vi phạm); chuẩn bị đánh giá tổng kết 5 năm việc thực hiện Quy định, qua đó đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy những nội dung, vấn đề cần đổi mới để thực hiện có hiệu quả Quy định 1374 trong thời gian tới.

Năm là, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của cán bộ kiểm tra theo quy định; chỉ đạo việc bổ sung, kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Thành ủy; thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện tốt công tác cán bộ theo Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quan tâm tổ chức, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, nhất là cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh để đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Sáu là, quan tâm thực hiện công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, Thành phố và của các đơn vị,… để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những giải pháp, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thiết thực.

Những tháng cuối năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là thời gian quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, góp phần tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hơn lúc nào hết, công tác kiểm tra, giám sát cần phải được quyết liệt thực hiện, khẳng định vị trí, vai trò là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là công cụ hữu hiệu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống.

Dương Ngọc Hải

(Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh)


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo