Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam

bìa sách “Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam”

(Thanhuytphcm.vn) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo) do PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên, nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về hoạt động ứng phó, giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia trên thế giới.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, trong đó Chương I trình bày một số vấn đề lý luận về giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống; Chương II, III, IV nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia châu Á, châu Âu, Mỹ và Australia; trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, Chương V nêu những gợi mở đối với Việt Nam trong ứng phó và quản trị hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với các quốc gia trên thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp, tốc độ và phạm vi ảnh hưởng rất nhanh chóng, tác động to lớn, trực tiếp, đa chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, vượt ngoài dự báo và ứng phó. Sự phát triển tinh vi, hiện đại với quy mô ngày càng rộng khắp và hậu quả lớn của các vấn đề an ninh phi truyền thống đòi hỏi các nỗ lực ứng phó nhanh, kịp thời và quyết đoán của mọi quốc gia. Đối mặt với những vấn đề an ninh phi truyền thống, mỗi quốc gia có những kinh nghiệm ứng phó, quản trị khác nhau và chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh, trên phạm vi rộng của các nguy cơ, mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Các nguy cơ, mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang hiện hữu ngày càng rõ nét hơn và tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đến quốc phòng, an ninh; gây bất lợi đối với cuộc sống con người và thách thức sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng ta đã nhận thức từ rất sớm vấn đề an ninh phi truyền thống và điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện Đại hội của Đảng.

Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định: “thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cấp bách về tăng cường hợp tác xử lý, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức lớn chưa từng có cho phát triển nhanh và bền vững”. Tuy nhiên, do tính chất toàn cầu và những biến chuyển hết sức đặc biệt của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống nên việc cập nhật mới các tri thức, kinh nghiệm ứng phó của thế giới là điều cần thiết. tập thể tác giả đã tổ chức biên soạn cuốn sách: Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thông trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam làm tài liệu chuyên khảo dành cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu... và bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực này.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo