Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Công tác kết nạp đảng viên ở các tổ chức đảng có vốn nhà nước không chi phối

Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn kết nạp Đảng đảng viên mới

(Thanhuytphcm.vn) - Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Satra) hiện có 31 cơ sở đảng: gồm 7 đảng bộ, trong đó, có 5 đảng bộ có vốn nhà nước chi phối, 2 đảng bộ có vốn nhà nước không chi phối; 24 chi bộ cơ sở: trong đó, có 12 chi bộ có vốn nhà nước chi phối, 12 chi bộ có vốn nhà nước không chi phối (dưới 50% vốn, với 966 đảng viên, trong đó có 222 đảng viên thuộc 16 tổ chức đảng doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối). Ban Thường vụ Đảng ủy Satra đã phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 281-KH/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW đối với các cấp ủy, 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Satra. Qua triển khai quán triệt các cấp ủy đã nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên với công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi tổ chức là không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức chức cơ sở đảng vững mạnh, trong sạch.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty xây dựng ban hành các kế hoạch phát triển đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đều chủ động xây dựng kế hoạch và tự đăng ký chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng trong từng năm, sát với tình hình của đơn vị; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Tổng Công ty đều lập danh sách đoàn viên, hội viên ưu tú của tổ chức mình giới thiệu với cấp ủy để được xem xét đưa vào nguồn cảm tình Đảng tại chi bộ để có kế hoạch bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng; cấp ủy cơ sở đã chủ động cử cảm tình Đảng tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm chính trị quận, huyện trên địa bàn doanh nghiệp có đặt trụ sở, văn phòng làm việc.

Tổng số kết nạp đảng viên từ sau đại hội Đảng bộ Tổng Công ty (tháng 8/2020 đến nay) là 186/250 đảng viên chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó kết nạp đảng viên ở tổ chức đảng có vốn nhà nước không chi phối là 14 đảng viên, tỷ lệ 7,52%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở các tổ chức đảng có vốn nhà nước không chi phối còn khiêm tốn. Trong 186 đảng viên mới, có 84 đồng chí nữ, tỷ lệ 45,16%; đoàn viên, thanh niên 53 đồng chí, chiếm tỷ lệ 28,49%; dân tộc ít người 3 đồng chí, tỷ lệ 1,61%; có tín ngưỡng, tôn giáo 15 đồng chí, tỷ lệ 8,06%.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty tổ chức chương trình về nguồn tại Bến Tre năm 2022 Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty tổ chức chương trình về nguồn tại Bến Tre năm 2022

Chia sẻ về số lượng đảng viên được kết nạp mới khá thấp ở các tổ chức đảng có vốn nhà nước không chi phối, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cho biết, việc thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối gặp nhiều khó khăn bởi vẫn còn một số chi bộ chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Một số đơn vị do đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh (chế biến thực phẩm, xuất khẩu...), môi trường làm việc chịu nhiều sức ép về thời gian, cường độ, nhu cầu tăng ca... vì vậy, sinh hoạt Đảng, đoàn thể ngoài giờ hành chính, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới là việc khó thu xếp nếu không nhận được sự tạo điều kiện của chủ doanh nghiệp. Một vấn đề nữa mà Đảng ủy cũng gặp khó là nguồn kết nạp Đảng trong lao động, công nhân đến từ các tỉnh, có trình độ văn hóa đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét kết nạp Đảng nhưng lại hay thay đổi nơi ở, thiếu tính ổn định làm cho quá trình xác minh lý lịch, nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng không thuận lợi...

Từ những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên nêu trên, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên và quần chúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; phát triển đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Xem công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xác định rõ nguồn, đối tượng phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, người lao động, công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị…

Đảng viên mới tuyên thệ trong lễ kết nạp tại khu di tích Nguyễn Thị Định, tỉnh Bến Tre Đảng viên mới tuyên thệ trong lễ kết nạp tại khu di tích Nguyễn Thị Định, tỉnh Bến Tre

Định kỳ khảo sát, đánh giá phân tích chất lượng quần chúng, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên, cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn từ các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp giới thiệu, kết nạp đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của chi bộ, đảng bộ cơ sở đúng quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung: lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, tổng giám đốc (giám đốc) thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hội nghị người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất – kinh doanh thu hút đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động tham gia để làm cơ sở đánh giá, xem xét giới thiệu kết nạp vào Đảng. Chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng từ đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nữ, người dân tộc đang công tác tại đơn vị. Thực hiên tốt quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác phát triển đảng viên: “Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”; “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”; khi tiến hành phát triển Đảng “Phải nắm vững phương châm phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng”; Người căn dặn các tổ chức đảng phải đặc biệt quan tâm đến sự giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của người xin vào Đảng, Người nhấn mạnh: “Gọi là đảng viên thì phải nhận rõ, phải biết rõ Đảng ta phải làm gì, vào Đảng để làm gì”, “Vì sao chúng ta vào Đảng? phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên”.

Nguyễn Phước Hơn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo