Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Công chức, viên chức thuộc Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM được hưởng thu nhập tăng thêm

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Quy định chi thu nhập tăng thêm

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 19/9, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu HĐND TP đã thông qua Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo quyết nghị, phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1/8/2023 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98.

Việc chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn được TPHCM thực hiện từ năm 2018 theo Nghị quyết 03/2018 của HĐND TP, khi TP thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Tuy nhiên, khác với Nghị quyết 03, Nghị quyết lần này của HĐND TP đã mở rộng đối tượng được hưởng chi thu nhập tăng thêm. Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý; người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường - xã, thị trấn trên địa bàn, lần này TPHCM mở rộng 4 nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm.

Cụ thể, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; người làm việc theo chế độ họp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký họp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do TP quản lý và một số cơ quan Trung ương trên địa bàn TP.

Đồng thời, người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TP đã được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP (Sở Ngoại vụ TP; Cục Thống kê TP và các Chi cục Thống kê cấp huyện; Cục Quản lý thị trường TP; Tòa án nhân dân TP và Tòa án nhân dân cấp huyện; Viện Kiểm sát Nhân dân TP và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự TP và Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TP; Cục Thuế TP và các Chi cục Thuế trực thuộc; Cục Hải quan TP và các Chi cục Hải quan trực thuộc; Kho bạc Nhà nước TP và Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Bảo hiểm xã hội TP.

Theo UBND TP, việc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách tăng thu nhập sẽ tạo động lực to lớn hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của TP. Khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước. Đồng thời, còn góp phần gia tăng tiêu dùng và tích lũy thu nhập, tăng nguồn vốn đầu tư phát triển; đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chỉ số phát triển kinh tế -xã hội TP.

Theo đó, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý TP.

Cụ thể, đối với 5 tháng cuối năm 2023, các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể sẽ có mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98, UBND TP trình HĐND TP quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể đối với các đối tượng trong dự toán ngân sách hàng năm. Việc chi thu nhập tăng thêm được thực hiện theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

HĐND TP giao UBND TP kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; Quy định, hướng dẫn tiêu chí đánh giá theo tính chất công việc; có chỉ số đo lường để đánh giá hiệu suất làm việc đối với cá nhân để làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm đảm bảo nguyên tắc theo kết quả, hiệu quả công việc, nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất lao động tương xứng với giá trị sức lao động và đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn với cải cách hành chính, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giao thẩm quyền thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo TP và phải công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi TP quản lý được áp dụng quy định này để chi thu nhập tăng thêm cho người được ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị, từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật, không sử dụng ngân sách TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo