Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Quy định 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Thông báo