Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Công văn 1718 – CV/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về việc khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các cặp khẩu hiệu để trang trí trong hội trường cơ quan, đơn vị

Thông báo