Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát biểu của đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 (ngày 02 tháng 7 năm 2010)

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố và toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự đại hội.

Theo phân công của Bộ Chính trị, hôm nay tôi rất vui và phấn khởi đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X. Trước hết, thay mặt Bộ Chính trị, Tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí xin gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quận Tân Phú lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Đảng bộ quận Tân Phú có vinh dự là 01 trong 10 đơn vị được Thành ủy chọn tổ chức thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Tôi được biết trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Quận ủy Tân Phú đã thể hiện quyết tâm cao, thực sự cầu thị, lắng nghe, chọn lọc ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, của Tổ công tác Thành ủy để bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội và chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới, tạo điều kiện để Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú tiến hành đúng kế hoạch đề ra, cùng với các đơn vị điểm khác góp phần thực hiện thành công kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Là một quận mới thành lập sau khi chia tách quận Tân Bình từ năm 2003, mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhất là tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở hạ tầng, song Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể của quận Tân Phú đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra được các giải pháp đột phá, động viên, khai thác các nguồn lực tại địa phương và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của thành phố để đầu tư phát triển; duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao (tôi được biết hiện nay, quận Tân Phú đang chuẩn bị gia nhập “Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng” cùng với các quận khác của thành phố Hồ Chí Minh như quận 1, quận 3, quận 5, quận 7, quận 10, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh).

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt kết quả thiết thực, nhiều chung cư cao tầng, nhiều công trình văn hóa – xã hội đã và đang được xây dựng, từng bước thay đổi diện mạo đô thị ở địa phương. Cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ quận Tân Phú cũng quan tâm, chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện khá tốt các chính sách an sinh xã hội như: xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm,…. giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đạt kết quả tích cực trong việc ngăn ngừa sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, việc kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận Tân Phú đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tuy còn một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, song nhìn chung, những kết quả đạt được trong 5 năm qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Quận tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Thay mặt Bộ Chính trị, Tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tân Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và ra sức khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những khó khăn nảy sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận lên nhanh và bền vững, Tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết định:

Vấn đề thứ nhất là, Đảng bộ Quận cần phải có các giải pháp thiết thực để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, từng bước cải thiện nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Cụ thể:

- Về phát triển kinh tế, việc thực hiện Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận theo hướng dịch vụ - thương mại – tiểu thủ công nghiệp thời gian qua đạt kết quả tích cực, phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Thời gian tới, Quận cần có giải pháp thiết thực hơn để động viên khai thác tiềm năng thế mạnh của các thành phần kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các trung tâm thương mại trên địa bàn, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, các ngành sản xuất chủ lực của Quận như điện, điện tử, thực phẩm và thủ công mỹ nghệ,… để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương theo đúng định hướng đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

- Về quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, thuận lợi cơ bản của Quận là đã hoàn thành quy hoạch 1/2000; tuy nhiên, do đặc điểm của Quận ven đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội còn hạn chế, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, cùng với việc tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực xây dựng theo đúng quy hoạch, Quận cần tập trung huy động các nguồn vốn (vốn ngân sách, vốn các doanh nghiệp, vốn trong dân,…) để đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của Quận, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Song song với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ cần quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao; chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách có công phải bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trong Quận, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các hộ nghèo và cận nghèo, đẩy mạnh chương trình xóa hộ nghèo theo tiêu chuẩn thu nhập 12 triệu đồng/người/năm trước năm 2015; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình mục tiêu 3 giảm, đấu tranh kéo giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động tập thể, các vụ khiếu kiện, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận.

Vấn đề thứ hai là, tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, Đảng bộ cần tập trung:

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý của bộ máy Nhà nước, trong đó tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chủ trương thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận – phường và thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch phường,… Tăng cường củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, nhất là cơ sở khối phường đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với trọng tâm “Tiếp tục học tập, nỗ lực làm theo”; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương sáng trong thực hiện Cuộc vận động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người noi theo, tạo thành phong trào rộng lớn trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội.

- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở và các tổ chức Đảng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của Cấp ủy, Chi bộ; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm hạt nhân đoàn kết trong hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần phòng, chống các hành vi vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, kiến nghị cấp trên bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, đặc biệt trên các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng đô thị, giao thông, đầu tư xây dựng, các hoạt động văn hóa. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, tận tâm phục vụ nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở từng đơn vị, địa phương; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ,… Phát huy vai trò, tính năng động, sáng tạo và nâng chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Là Đảng bộ được Thành ủy chọn thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, đây là chủ trương mới nhằm mở rộng dân chủ trong Đảng, nên yêu cầu của Đại hội lần này, cùng với việc thảo luận góp ý văn kiện Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Quận, các đồng chí cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những đồng chí “Có đức, có tài” để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đặc biệt là bầu Bí thư Quận ủy, là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết, có trình độ, năng lực lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Đại hội Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X diễn ra trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Bộ Chính trị luôn tin tưởng Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, ra sức khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến trình phát triển của quận, để có những đóng góp lớn hơn vào sự nghiệp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Anh hùng.

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Tân Phú lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thông báo