Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX (nhiệm kỳ 2005-2010)

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm 35 đồng chí và Ban Thường vụ 11 đồng chí. Trong nhiệm kỳ có 09 đồng chí được điều động, luân chuyển công tác khác, 02 đồng chí nghỉ hưu. Để bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, Quận ủy đã đề nghị và được Thành ủy quyết định chỉ định bổ sung 14 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ quận có 38 đồng chí, trong đó có 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy.

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2005-2010) VÀ NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CẤP TRÊN

1. Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Về phát triển kinh tế và quản lý đô thị

Xác định việc lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển kinh tế đi đôi với ổn định chính trị và an sinh xã hội. Do đó, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình kinh tế của quận, đó là:

- Triển khai thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, theo định hướng chung của Thành phố và quận; lãnh đạo hoàn thành tốt công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sạch phát triển; định hướng hình thành được một số tuyến đường chuyên doanh thương mại - dịch vụ.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, hàng năm tổ chức các hội nghị mời gọi doanh nhân, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhân đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận. Mặc dù, năm 2008 và 2009 bị ảnh hưởng suy giảm kinh tế nhưng tình hình kinh tế của quận vẫn giữ vững; số cơ sở sản xuất công nghiệp; thương mại - dịch vụ tăng so với đầu nhiệm kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm đạt 18,6%, vượt 4,6% chỉ tiêu; doanh thu thương mại dịch vụ tăng bình quân 34,55%/năm. Công tác thu chi ngân sách hàng năm đều đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch trên giao.

- Về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, Quận ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, công bố quy hoạch được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, do đó hàng năm tình hình vi phạm trong xây dựng giảm đáng kể.

Quận đã tranh thủ sự hỗ trợ của Thành phố tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, xây dựng giao thông đô thị, trụ sở cơ quan, trường học và các công trình phúc lợi xã hội khác. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào “Nhân dân hiến đất làm đường”, kết quả nhân dân đã hiến 67.734,7 m2 đất, với tổng trị giá 633,642 tỷ đồng và đóng góp 13,89 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, quận đã được đầu tư 369 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội với tổng mức đầu tư trên 1.131 tỷ đồng. Đã nâng tỷ lệ đường được nhựa hóa, xi măng hóa từ 61% lên trên 98%. Tập trung phối hợp với các ngành chức năng nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch lên 63,5%.

Về lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh

- Quận ủy luôn quan tâm chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội gắn với phát triển kinh tế và các vấn đề an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo các chương trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ quận về văn hóa xã hội đạt kết quả tốt:

+ Về giáo dục: Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục; quan tâm đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp trường học đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội; tập trung thực hiện tốt đề án phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thực hiện có hiệu quả Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2006-2010; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; giáo dục đạo đức, thẩm mỹ thể chất và hướng nghiệp cho học sinh. Kết quả, có 4 trường đạt chuẩn quốc gia; quận được Thành phố công nhận đạt chuẩn phổ cập trung học phổ thông.

+ Thực hiện tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, có công, hộ nghèo; phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để hoàn thành chương trình xóa hộ nghèo, năm 2008 quận được Thành phố công nhận hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân đầu người dưới 6 triệu đồng/người/năm (hoàn thành trước thời gian 01 năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX); tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 3 (2009 – 2015) theo tiêu chí của Thành phố xóa hộ nghèo có thu nhập 12 triệu đồng/người/năm, đến nay cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm.

+ Hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao đã có bước phát triển về cơ sở vật chất và loại hình sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia sinh hoạt phù hợp với nhu cầu, sở thích. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu phố văn hóa, phường văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

+ Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng và trạm y tế 11 phường; đẩy mạnh xã hội hóa y tế, góp phần khắc phục tình trạng quá tải về công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế hoạch hóa gia đình. Chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, ngăn ngừa không để dịch bệnh bùng phát lây lan trên địa bàn.

- Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; nghị quyết, chương trình hành động của Quận ủy về công tác quốc phòng - an ninh; xây dựng phường quốc phòng vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn:

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập phương án phòng thủ và hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân hàng năm cả về số lượng và chất lượng chính trị.

+ Lãnh đạo lực lượng Công an phối hợp với ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa truy xét tội phạm; tập trung chuyển hóa các địa bàn, khu vực trọng điểm về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Do đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, số vụ phạm pháp hình sự hàng năm đều giảm từ 8 - 10%.

+ Các ngành tư pháp chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động theo tinh thần cải cách tư pháp; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án ngày càng hiệu quả, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, không xảy ra trường hợp oan sai.

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân. Chú trọng công tác thanh tra trên các lĩnh vực, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

2. Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị

Về công tác vận động nhân dân, lãnh đạo hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Quận ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân; công tác dân tộc, công tác tôn giáo; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại với các giới, chức sắc tôn giáo và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tổ chức nhiều phong trào thiết thực chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; vận động nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận trong những năm qua.

Về công tác xây dựng chính quyền

- Đã củng cố bộ máy cơ quan dân cử từ quận đến phường; thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương; duy trì tổ chức các kỳ họp theo luật định nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bộ quận và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; tổ chức tốt việc tiếp xúc, ghi nhận ý kiến góp ý xây dựng của cử tri và giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị, bức xúc của nhân dân và việc thực thi pháp luật tại địa phương. Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chủ trương thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và phường; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban nhân dân quận, phường. Thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức vụ Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 02 phường, bước đầu đạt được kết quả tốt.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân đúng hạn. Quy chế dân chủ được thực hiện tốt và ngày càng đi vào nề nếp, đã nâng cao được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng luật định; phát huy ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan chính quyền.

Về công tác xây dựng Đảng

- Đã lãnh đạo thực hiện tốt Đề án số 07-CTr/QU ngày 06/6/2006 của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác chính trị tư tưởng hướng về cơ sở; triển khai, quán triệt đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; duy trì thường xuyên việc thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước; tăng cường công tác nắm dư luận xã hội, qua đó định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo việc tổ chức học tập, tuyên truyền các chủ đề hàng năm của cuộc vận động với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú như: cổ động trực quan bằng pano, khẩu hiệu, áp phích, triển lãm và phát hành bộ phim “Nhớ mãi lời Người”, tổ chức tọa đàm, hội thi “Tôi là Bí thư chi bộ”, kể chuyện “Gương sáng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là triển khai cuộc vận động đến nhân dân và hướng dẫn đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, sự đồng tình và hưởng ứng của nhân dân. Cuộc vận động hàng năm đều gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương, thành phố và một số phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, cuộc vận động “3 xây - 3 chống”, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,... đã mang lại kết quả ngày càng tốt hơn; xuất hiện nhiều công trình thiết thực, những tấm gương điển hình tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

- Công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất hơn; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng yếu kém nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận. Thực hiện tốt Kế hoạch 38-KH/QU ngày 02/2/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về phân công cán bộ trẻ tham gia công tác tại khu phố, tổ dân phố. Công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ, đã mạnh dạn điều động, luân chuyển, bố trí, đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ; hầu hết cán bộ được đề bạt đều phát huy tốt phẩm chất, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên theo nghị quyết đại hội đề ra, chú trọng kết nạp đảng viên trong đồng bào người Hoa, người có đạo; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị ngoài quốc doanh.

- Về công tác kiểm tra, giám sát, đã tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng việc tổ chức triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa IX, đồng thời kiểm tra, giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: nhà đất, xây dựng cơ bản, tài chính, mua sắm tài sản; kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những sai sót và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

* Hạn chế - tồn tại và nguyên nhân

Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ quận

- Mặc dù có tập trung lãnh đạo đầu tư xây dựng mới, sửa chữa mở rộng trường lớp cho giáo dục, cơ sở vật chất của ngành y tế nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về trường lớp và phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Trong thực hiện chương trình giảm nghèo đã tập trung lãnh đạo và đạt được kết quả đáng kể, tuy nhiên việc nâng mức thu nhập của các hộ nghèo chưa vững chắc.

- Công tác phòng ngừa tội phạm, mặc dù có tập trung lãnh đạo nhưng hiệu quả đạt chưa cao, số vụ phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn chưa hiệu quả, còn bị động đối phó với tính chất tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

- Chất lượng đảng viên, đoàn viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vẫn còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Công tác triển khai quán triệt nghị quyết của Đảng vẫn còn một số cấp ủy Đảng chưa thật sự chủ động tổ chức tại đơn vị, địa phương mình, thường trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên.

- Một số đồng chí Quận ủy viên chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các Nghị quyết, chương trình đã đề ra. Một số cơ sở Đảng chưa chủ động giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, để kéo dài gây ảnh hưởng chung đến công tác xây dựng Đảng.

- Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay. Chất lượng một bộ phận đoàn viên, hội viên còn thấp, chưa thể hiện được vai trò nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Đối với Ban Thường vụ Quận ủy

- Việc chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế tuy đề ra chủ trương đúng hướng nhưng thiếu giải pháp căn cơ, chất lượng đầu tư đạt thấp; chưa thu hút được những ngành nghề, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

- Ban Thường vụ Quận ủy chưa dự báo hết những diễn biến phức tạp về tình hình kinh tế - xã hội nên đề ra một số chương trình công trình trọng điểm vượt quá điều kiện và khả năng của quận, tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm chưa đạt yêu cầu, nhất là các công trình cung cấp nước sạch cho nhân dân. Thực hiện việc triển khai sau khi quy hoạch và chỉnh trang đô thị còn chậm, công tác quản lý đô thị thiếu chặt chẽ, còn nặng về giải pháp vận động, vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, không phép; trật tự lòng lề đường, nếp sống văn minh đô thị chưa chuyển biến tích cực.

- Ban Thường vụ Quận ủy thiếu hướng dẫn và kiểm tra các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện công tác vận động nhân dân, nên công tác tập hợp thanh niên chưa đạt yêu cầu theo Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

- Công tác bồi dưỡng, đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu quy hoạch cán bộ.

- Thiếu sự chỉ đạo chặt chẽ của một số Ủy viên Ban Thường vụ được phân công phụ trách cơ sở nên có một số cấp ủy chưa đầu tư đúng mức cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác triển khai quán triệt nghị quyết.

II. VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy có chương trình làm việc và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch. Trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo điều hành để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra bằng việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện theo từng lĩnh vực.

- Để tăng cường sự lãnh đạo của Quận ủy và phát huy vai trò của từng Ủy viên Ban Chấp hành, Quận ủy đã phân công từng Quận ủy viên phụ trách cơ sở Đảng, Ủy viên Thường vụ phụ trách phường và thành lập các nhóm Quận ủy viên phụ trách từng lĩnh vực để thường xuyên theo dõi chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cơ sở Đảng triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quận ủy; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát hiện, bổ sung lực lượng cấp ủy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

- Quận ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của tập thể, vừa phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy để kịp thời lãnh đạo, điều hành toàn Đảng bộ quận theo chương trình làm việc đã đề ra. Chất lượng hội nghị và ban hành nghị quyết không ngừng được cải tiến và nâng cao.

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy luôn chú trọng đổi mới phong cách lãnh đạo; duy trì đều đặn chế độ đi cơ sở; quan tâm việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các giới đồng bào và các tầng lớp nhân dân để nắm tình hình, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, đồng thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở và những nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy trí tuệ toàn Đảng, toàn dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Hạn chế - tồn tại

Trách nhiệm lãnh đạo của từng Quận ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy chưa thể hiện đồng đều, có đồng chí chưa phát huy vai trò lãnh đạo đối với lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách; trong chỉ đạo chuẩn bị đề án, chương trình, báo cáo trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy chưa đảm bảo về nội dung và tiến độ thời gian theo quy định.

III. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn thể hiện tư tưởng, quan điểm vững vàng, có ý thức đấu tranh bảo vệ đường lối, nghị quyết của Đảng; luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc. Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tu dưỡng rèn luyện; giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, lành mạnh, gần gũi với quần chúng; luôn nêu cao ý thức tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, được quần chúng tin yêu và tín nhiệm.

Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, chân tình xây dựng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, khắc phục khuyết điểm, phấn đấu trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thực tiễn lãnh đạo, điều hành trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận rút ra được những bài học kinh nghiệm như sau:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy phải thật sự là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị, phải nêu gương, nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, của đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

2. Tuân thủ nghiêm túc quy chế làm việc và tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Từng nội dung công tác đều phải có sự phân công người phụ trách và chịu trách nhiệm chính, xác định thời hạn hoàn thành, có sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm.

3. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng theo quy định của Trung ương, đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện chức trách được phân công và kiểm tra, giám sát các cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

4. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở, kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề khó khăn; vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Thực hiện nghiêm dân chủ trong Đảng, đồng thời mở rộng dân chủ cơ sở để vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở ngày càng vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng nâng cao; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được kết quả thiết thực; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận (khóa IX) nghiêm túc nhận khuyết điểm. Với nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm, Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX, Đoàn chủ tịch rất mong các đồng chí đại biểu cho ý kiến bổ sung về ưu, khuyết điểm, hạn chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bài học kinh nghiệm trên các mặt: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân; về đổi mới phong cách lãnh đạo, về phẩm chất, đạo đức, lối sống,…

Đoàn Chủ tịch rất trân trọng được đón nhận nhiều ý kiến góp ý xây dựng quý báu của Đại hội và hết sức tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới đây sẽ phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm lãnh đạo xây dựng quận Tân Phú ngày càng “Phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”.

Thông báo