Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024

Quyết định về chuẩn y BCH Đảng bộ quận Gò Vấp nhiệm kỳ VIII (2000 – 2005)

-          Căn cứ Điều 13 Chương II Điều lệ Đảng:

-          Xét đề nghị của Quận ủy Quận Gò Vấp tại công văn số 36 – CV/GU ngày và biên bản bầu cử kèm theo, có sự nhất trí của Ban Tổ chức Thành ủy;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Gò Vấp nhiệm kỳ VIII (2000 – 2005) gồm các đồng chí sau đây:

 1. Đ/c Nguyễn Văn Tính, giữ chức Bí thư.
 2. Đ/c Nguyễn Văn Trí, giữ chức Phó Bí thư Thường trực.
 3. Đ/c Trần Kim Long, giữ chức Phó Bí thư.
 4. Đ/c Phạm Thị Thanh Tú, giữ chức Ủy viên Thường vụ.
 5. Đ/c Nguyễn Kim Hiếu, giữ chức Ủy viên Thường vụ.
 6. Đ/c Đỗ Văn Tánh, giữ chức Ủy viên Thường vụ.
 7. Đ/c Nguyễn Hoàn Kiếm, giữ chức Ủy viên Thường vụ.
 8. Đ/c Trần Văn Tứ, giữ chức Ủy viên Thường vụ.
 9. Đ/c Nguyễn Thị Thảo, giữ chức Ủy viên Thường vụ.
 10. Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh, giữ chức Quận ủy viên.
 11. Đ/c Huỳnh Thị Thanh Bay, giữ chức Quận ủy viên.
 12. Đ/c Phạm Duy Dân, giữ chức Quận ủy viên.
 13. Đ/c Đào Mạnh Duẩn, giữ chức Quận ủy viên.
 14. Đ/c Phạm Ngọc Đoàn, giữ chức Quận ủy viên.
 15. Đ/c Nguyễn Thị Hà, giữ chức Quận ủy viên.
 16. Đ/c Cù Thị Hoa, giữ chức Quận ủy viên.
 17. Đ/c Trần Thị Thu Hồng, giữ chức Quận ủy viên.
 18. Đ/c Trần Văn Khuyên, giữ chức Quận ủy viên.
 19. Đ/c Võ Thị Kim Loan, giữ chức Quận ủy viên.
 20. Đ/c Đoàn Hoài Lý, giữ chức Quận ủy viên.
 21. Đ/c Nguyễn Đức Sơn, giữ chức Quận ủy viên.
 22. Đ/c Lê Thị Tại, giữ chức Quận ủy viên.
 23. Đ/c Phạm Sỹ Thiệu, giữ chức Quận ủy viên.
 24. Đ/c Lê Văn Thơm, giữ chức Quận ủy viên.
 25. Đ/c Trần Kim Toản, giữ chức Quận ủy viên.
 26. Đ/c Phạm Minh Trí, giữ chức Quận ủy viên.
 27. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết, giữ chức Quận ủy viên.
 28. Đ/c Trần Văn Tư, giữ chức Quận ủy viên.
 29. Đ/c Trương Văn Tươi, giữ chức Quận ủy viên.
 30. Đ/c Hồ Thụy Vũ, giữ chức Quận ủy viên.
 31. Đ/c Trần Xuân, giữ chức Quận ủy viên.

Điều 2: Ban tổ chức Thành ủy, Quận ủy quận Gò Vấp các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trên thi hành quyết định này.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đã ký

VÕ VĂN CƯƠNG

Thông báo